Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.01.2015.

Кж2 97/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 97/15
Дана 23.01.2015. године
Б Е О Г Р А Д
МО ПРИТВОР


  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Драгољуба Ђорђевића, председника већа, Здравке Ђурђевић и Драгољуба Албијанића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Слађана Лазића, као записничара, у кривичном поступку против окр. АА и др., због кривичног дела из члана 134 став 4 у вези става 2 и 1 КЗ, одлучујући о жалби окривљеног АА, изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Кр.бр.123/14 од 08.12.2014. године, у седници већа одржаној дана 23.01.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


  ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба окривљеног АА, изјављена против решења Апелационог суда у Београду Кр.бр.123/14 од 08.12.2014. године.

   Према окривљенима АА, АА1 и АА2, УКИДА СЕ ПРИТВОР, одређен решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр.307/14 од 12.09.2014. године, који им се рачуна од 11.09.2014. године, од 21,00 час, када су лишени слободе, те се окривљени имају ОДМАХ пустити на слободу.


О б р а з л о ж е њ е

  Решењем Апелационог суда у Београду Кр.бр.123/14 од 08.12.2014. године, према окривљенима АА, АА1 и АА2, продужен је притвор по законском основу из члана 211 став 1 тачка 2 ЗКП, који притвор им је одређен решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр.307/14 од 12.09.2014. године, који им се рачуна од 11.09.2014. године, у 21,00 час, када су лишени слободе. Према окривљенима притвор је продужен за још 2 (два) месеца, тако да може трајати најдуже до 10.02.2015. године.

  Против наведеног решења жалбу је изјавио окривљени АА, не наводећи законски основ побијања првостепеног решења, међутим, из текста жалбе се да закључити да решење побија због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, с предлогом да се преиспита наведено решење.

  Разматрајући списе предмета и побијано решење, поводом изјављене жалбе, Апелациони суд у Београду је у седници већа одржаној дана 23.01.2015. године, у смислу одредбе члана 467 став 2 ЗКП, нашао:

  жалба је неоснована.

  Правилно је веће Апелационог суда продужило притвор против окривљеног АА1, налазећи да је у даљем току поступка неопходно саслушати сведока СС, а који има непосредна сазнања у вези критичног догађаја, што као особита околност указује да ће окривљени АА, као и окривљена АА1 и окривљени АА2, уколико буду пуштени на слободу, утицати на несаслушаног сведока.

  У изјављеној жалби окривљени АА оспорава овакав закључак првостепеног суда, наводећи да никакав контакт није имао са сведоком СС, нити га познаје, те сматра да исказ сведока СС нема никакав утицај на утврђивање одлучних чињеница, због чега сматра да му се притвор неоправдано продужава.

  Међутим, по налажењу овог суда, како у време одлучивања о предлогу ВЈТ за продужење притвора, сведок СС који има непосредна сазнања о критичном догађају, није био саслушан, правилно је веће Апелационог суда, продужило притвор према окривљенима због опасности да ће, уколико се нађу на слободи, ометати поступак, утицањем на несаслушаног сведока, због чега је жалба оцењена неоснованом и одлучено као у ставу првом.

  Апелациони суд у Београду је увидом у списе предмета утврдио да је сведок Војкан Крстић саслушан дана 21.01.2015. године, па како одредба члана 210 ЗКП прописује да ће се притвор укинути чим престану разлози због којих је исти одређен, то налази да нема места задржавању окривљених у притвору, због чега је, по службеној дужности, одлучио као у ставу другом изреке решења.

  Имајући у виду напред наведено, на основу члана 467 став 4 у вези члана 210 став 3 ЗКП, одлучено је као у изреци.

Записничар      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Слађан Лазић с.р.     Драгољуб Ђорђевић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)