Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.04.2015.

Кж2 755/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 755/15
Дана 16.04.2015. године
Б Е О Г Р А Д

 

  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Драгољуба Ђорђевића, председника већа, Здравке Ђурђевић и Драгољуба Албијанића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Марине Барбир, као записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела из члана 246 став 1 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Кв.бр.1016/15 (К.бр.28/15) од 03.04.2015. године, у седници већа одржаној дана 16.04.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  УВАЖАВАЊЕМ ЖАЛБЕ браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду Кв.бр.1016/15 (К.бр.28/15) од 03.04.2015. године и списи предмета ВРАЋАЈУ првостепеном суду на даљи поступак.


О б р а з л о ж е њ е

   Решењем Вишег суда у Београду Кв.бр.1016/15 (К.бр.28/15) од 03.04.2015. године, одбачени су одговор на оптужницу Вишег јавног тужиоца у Београду Кто.бр.13/15 од 26.01.2015. године, исправљена 30.01.2015. године, поднет од стране адвоката АБ, дана 19.02.2015. године, као недозвољен, и жалба адвоката АБ од 27.02.2015. године, изјављена против решења о продужењу притвора К.бр.28/15 – Кв.бр.565/15 од 25.02.2015. године, као недозвољена.
 
  Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног, адвокат АБ, из свих законских разлога, с предлогом да се побијано решење укине и преиначи у складу са законским овлашћењима.

  Разматрајући списе предмета и побијано решење, поводом изјављене жалбе, Апелациони суд у Београду је нашао:

  жалба је основана.

  Основано се изјављеном жалбом указује да је првостепено решење донето уз битну повреду одредаба кривичног поступка, будући да о одлучним чињеницама недостају јасни разлози.

  Наиме, у конкретном случају, решењем Вишег јавног тужиоца у Београду Кт.бр.1542/14 од 06.11.2014. године, за браниоца по службеној дужности окривљеном АА постављен је адвокат АБ. Након што је подигнута оптужница и списи предмета достављени ванрасправном кривичном већу Вишег суда у Београду, председник ванрасправног кривичног већа је дописом од 03.02.2015. године обавестила председника Вишег суда у Београду да окривљеном треба поставити браниоца по службеној дужности, па је председник Вишег суда у Београду дана 09.02.2015. године донео решење VIII Су.бр.49/15, којим је за браниоца по службеној дужности окривљеном АА поставио адвоката АБ1.

  Решењем Вишег суда у Београду Кв.бр.817/15 од 10.03.2015. године, одбачени су одговор на оптужницу и жалба на решење о продужењу притвора, које је изјавио бранилац окривљеног постављен по службеној дужности – адвокат АБ, те су по жалби овог браниоца списи предмета достављени Апелационом суду у Београду, који је донео решење Кж2 576/15, дана 24.03.2015. године, уважио жалбу адвоката АБ и укинуо решење, те списе предмета вратио на поновно одлучивање.

  Одлучујући у поновном поступку, веће првостепеног суда је имало у виду да је адвокат АБ постављен за браниоца окривљеном, те да је након спровођења истраге Више јавно тужилаштво постало странка у поступку, па је веће првостепеног суда, сходно члану 74 тачка 2 и 3 ЗКП, закључило да, како окривљени мора имати браниоца, а у прилог остварења начела равноправности између странака у поступку, суд био у обавези да окривљеном постави браниоца по службеној дужности, по редоследу са списка адвоката који је суду доставила Адвокатска комора Београда од 21.01.2015. године, након чега је за браниоца окривљеном постављен адвокат АБ1, а одговор на оптужницу и жалбу на решење о притвору поднет је од стране адвоката који није постављен од стране председника суда за браниоца окривљеном по службеној дужности, у конкретном случају АБ, одбацио као недозвољене.

  По налажењу овог суда, основано се жалбом браниоца окривљеног, адвоката АБ, указује да веће првостепеног суда није могло да одбаци одговор на оптужницу, нити жалбу на решење, будући да Законик о кривичном поступку јасно опредељује у ком случају браниоцу престају права и дужности, па како нити је дошло до опозива или отказа пуномоћја, нити до разрешења браниоца, то се не може сматрати да адвокат АБ није овлашћен да заступа окривљеног.

  Дакле, по налажењу овог суда, Законик о кривичном поступку нигде експлицитно не забрањује да окривљени има два браниоца по службеној дужности, при чему се аргументација ванрасправног кривичног већа Вишег суда у Београду не може прихватити, па како је за окривљеног повољније да у његову корист буде изјављено више правних лекова, односно поднесака, то се редовни правни лек (жалба на решење о продужењу притвора), односно одговор на оптужницу браниоца по службеној дужности, адвоката АБ, коме нису престала права и дужности у смислу одредбе члана 70 и 79 ЗКП, не могу одбацити, већ по истима се мора поступати.

  С обзиром на напред наведено, побијано решење је морало бити укинуто.

  У конкретном случају, у циљу превазилажења настале спорне процесне ситуације а у складу са начелом економичности поступка, ваља аналогно применити одредбу члана 80 став 2 тачка 1 ЗКП, те позвати окривљеног да се одлучи за једног од два браниоца постављена по службеној дужности.

  Имајући у виду напред наведено, на основу члана 467 став 4 ЗКП, одлучено је као у изреци.

Записничар       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марина Барбир с.р.       Драгољуб Ђорђевић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)