Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.03.2011.

Кж2 740/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 740/11
Дана 09.03.2011. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр. 9АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Соње Манојловић, председника већа, судија Драгана Ћесаровића и Здравке Ђурђевић, чланова већа, са судијским помоћником Зорицом Аврамовић, као записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА и др., због кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 2 у вези става 1 КЗ и др., одлучујући о жалби окривљеног ББ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду К.бр.1424/10 – Кв.бр.427/11 од 28.01.2011.године, у седници већа одржаној дана 09. марта 2011.године, донео је,Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВАЊЕМ жалбе окривљеног ББ и по службеној дужности у односу на окривљеног ВВ, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду К.бр.1424/10 – Кв.бр.427/11 од 28.01.2011.године у погледу разлога за продужење притвора прописаних одредбом члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП у односу на окривљеног ББ и окривљеног ВВ, и у том делу враћа првостепеном суду на поновно одлучивање, док се жалба окривљеног ББ у преосталом делу ОДБИЈА као неоснована.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Београду К.бр.1424/10 – Кв.бр.427/11 од 28.01.2011.године према окривљеном АА, ГГ, ДД, ББ и ВВ, који се налазе у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у Београду Ки.бр.593/09 од 13.06.2009.године, а који им се рачуна од 11.06.2009.године када су лишени слободе продужен је притвор који по наведеном решењу може трајати најдуже два месеца.

Против наведеног решења жалбу је изјавио окривљени ББ са предлогом да му суд укине притвор или да га замени блажом мером како би се бранио са слободе.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктр.I.бр.610/11 од 07.03.2011.године предложио да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу окривљеног.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и предлога Апелационог јавног тужиоца у Београду, нашао:

Основано се жалбом окривљеног ББ побија првостепено решење у односу на разлог за продужење притвора прописано одредбом члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП, имајући у виду да у побијаном решењу у погледу на напред наведени основ за притвор нема разлога о одлучним чињеницама.

Наиме, првостепени суд у образложењу побијаног решења наводи да стоје разлози прописани одредбом члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП, имајући у виду да је окривљенима АА, ГГ, ДД, ББ и ВВ стављено на терет да су у дужем временском периоду континуирано од 01.01.2009.године до 11.06.2009.године предузимали радње извршења кривичног дела које им је стављено на терет, односно да су основано сумњиви да су се у наведеном периоду удружили ради неовлашћене продаје и преноса већих количина различитих врста опојних дрога, као и да су окривљени ББ и ВВ основано сумњиви да су опојну дрогу неовлашћено преносили, а све у циљу стицања материјалне добити, па да наведене околности у својој међусобној повезаности представљају особите околности које указују да би окривљени уколико би били пуштени на слободу могли поновити кривично дело.

Међутим овакав став првостепеног суда, у односу на окривљене ББ и ВВ, се за сада не може прихватити. Пре свега у образложењу побијаног решења првостепени суд није дао разлоге о одлучним чињеницама. Наиме, када се има у виду да окривљени ББ ВВ нису раније осуђивани, а да су разлози које је првостепени суд дао као разлоге за продужење притвора по основу одредбе члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП-а истоветни као и разлози за продужење притвора по основу тачке 5 става 1 члана 142 ЗКП-а, односно да постоји основана сумња да су извршили кривична дела која су им стављена на терет, временски период који је наведен у оптужном акту, да су предузимали радње и удружили се ради вршења кривичних дела, а због чега им је и стављено на терет кривично дело из члана 246 став 2 КЗ, за које је запрећена казна затвора преко 10 година, као и да су окривљени основано сумњиви да су организовано и по претходном договору по коме је била одређена улога сваког од њих у дужем временском периоду неовлашћено преносили велике количине различитих врста опојних дрога и то хашиш, амфетамин сулфат и хероин а које наведене околности како то правилно налази првостепени суд представљају разлог за продужење притвора прописаних одредбом члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП, то у побијаном решењу нема разлога о одлучним чињеницама за задржавање окривљених ББ и ВВ у притвору по основу одредбе члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП-а.

У образложењу побијаног решења првостепени суд није дао довољне и несумњиве разлоге за продужење притвора по основу одредбе члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП, јер произилази да посебно тешке околности кривичног дела у питању, а због чега је и продужен притвор по тачки 5 члана 142 став 1 ЗКП, представљају и околности које се тичу разлога за продужење притвора прописаних одредбом члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП, па самим тим остаје нејасно који су разлози руководили првостепени суд, а имајући у виду да окривљени ББ и ВВ раније нису осуђивани, те да нису организатори радњи за које су основано сумњиви да су их извршили, па је са тим у вези и побијано решење у том делу укинуто.

Применом одредбе члана 384 ЗКП, у односу на окривљеног ВВ, Апелациони суд је поводом жалбе, а по службеној дужности укинуо ожалбено решење у односу на разлоге за притвор прописане одредбом члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП-а, с обзиром да у односу на наведеног окривљеног није било жалбе овлашћених лица, а донета је одлука у његову корист.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити недостатке на које му је овим решењем указано, имаће у виду и остале жалбене наводе окривљеног, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку, за коју ће дати јасне и уверљиве разлоге.

Жалба окривљеног ББ у односу на разлог прописан одредбом члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП је неоснована.

Правилно је првостепени суд окривљеном ББ продужио притвор због постојања разлога прописаних одредбом члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП-а, имајући у виду да окривљеном стављено на терет извршење кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 2 КЗ, за које је запрећена казна затвора преко 10 година, те да постоје посебно тешке околности конкретног кривичног дела, а које се огледају у томе што су окривљени ББ, заједно са окривљенима АА, ГГ, ДД и ВВ основано сумњиви да су организовано и по претходном договору, по коме је било одређена улога сваког од њих, у дужем временском периоду, неовлашћено преносили велике количине различитих врста опојних дрога и то 9.724,38 гр хашиша, 1.915,58 гр амфетамин сулфата и 963,24 гр хероина, а чиме су према наводима оптужног акта испољили посебну упорност у извршењу кривичног дела, па како то правилно налази првостепени суд све наведене околности указују на оправданост и неопходност задржавања окривљених у притвору по основу одредбе члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар Председник већа - судија
Зорица Аврамовић, с.р. Соња Манојловић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)