Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.03.2013.

Кж2 717/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 717/13
Дана 11.03.2013. године
Б Е О Г Р А Д, ул. Немањина бр.9

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Славке Михајловић, председника већа, Гордане Петковић и Оливере Анђелковић, чланова већа, уз учешће судијског помоћника Јелене Миљковић Глигоријевић, као записничара, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Основног суда у Шапцу Кв.бр.311/12 од 08.06.2012.године, у седници већа одржаној дана 11.03.2013.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављена против решења Основног суда у Шапцу Кв.бр.311/12 од 08.06.2012.године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Основног суда у Шапцу Кв.бр.311/12 од 08.06.2012.године усвојен је предлог Основног јавног тужилаштва у Шапцу од 14.05.2012.године за суђење у одсуству окривљеном АА, против кога је пред првостепеним судом у току кривични поступак због кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 КЗ, који се води по оптужном предлогу Основног јавног тужилаштва у Шапцу Кт.бр.1101/11 од 07.12.2011.године.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да га Апелациони суд у Београду укине и предмет врати на поновно одлучивање или да га преиначи, тако што ће одбити предлог Основног јавног тужилаштва у Шапцу да се окривљеном суди у одсуству.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је поднеском Ктр-I-бр.647/13 од 20.02.2013.године, предложио да се жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ одбије као неоснована.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета и жалбу, испитао побијано решење у смислу члана 401 став 5 ЗКП, па је ценећи наводе и предлоге из жалбе браниоца окривљеног, а имајући у виду и предлог јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, нашао:

- жалба је неоснована.

Побијано решење не садржи битне повреде одредаба кривичног поступка, зато што је разумљиво, на одговарајући начин образложено, а разлози о одлучним чињеницама ваљани.

  По оцени овог суда, правилно је првостeпени суд одлучио када је усвојио предлог Основног јавног тужилаштва у Шапцу, да се окривљеном АА, против кога је пред истим судом у току кривични поступак због кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 КЗ и води по оптужном предлогу Основног јавног тужилаштва у Шапцу Кт.бр.1101/11 од 07.12.2011.године, суди у одсуству и за такву своју одлуку дао јасне разлоге које је потпуно, логично и на одговарајући начин образложио и које, као такве у свему прихвата и овај суд.

Према стању у спису произилази да је окривљени недоступан државним органима, да је страни држављанин - живи у Републици Б и Х, да се није одазивао позивима суда и да је неопходно заштити интересе малолетног оштећеног ББ. Напред наведено и по оцени овог суда представља нарочито важне разлоге за суђење окривљеном у одсуству зато што се применом наведеног института предупређује наступање застарелости његовог кривичног гоњења, самим тим и наношење штете интересима малолетног оштећеног, па је првостепени суд правилно поступио, када је применом одредбе члана 304 став 2 ЗКП, донео одлуку да се окривљеном суди у одсуству.

Истина, у конкретном случају се ради о скраћеном кривичном поступку. Но, овде треба имати у виду да је одредбама члана 433 став 1 ЗКП, прописано да се у поступку за кривична дела за које је као главна казна прописана новчана казна или затвор до пет година, примењују одредбе члана 434 до 448 ЗКП, а да, уколико тим одредбама није ништа посебно прописано, примениће се остале одредбе ЗКП, какав је овде случај, због чега су жалбени наводи браниоца окривљеног оцењени као неосновани.

Приликом одлучивања, овај суд је имао у виду и друге наводе изнете у жалби браниоца окривљеног, али налази да исти нису од утицаја на другачији исход ове кривичноправне ствари.

Због напред наведених разлога, Апелациони суд у Београду је на основу члана 401 став 3 ЗКП, одлучио као у изреци решења.

Записничар         Председник већа - судија
Јелена Миљковић Глигоријевић    Славка Михајловић
ОМЈ/ЈМГ
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)