Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.04.2011.

Кж2 704/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 704/11
Дана 07.04.2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљене АА, због кривичног дела тешког дела против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 3 у вези члана 289 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљене АА, изјављеној против решења Другог основног суда у Београду К. бр. 266/10 од 18.01.2011. године, у седници већа одржаној дана 07.04.2011.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба браниоца окривљене АА, изјављена против решења Другог основног суда у Београду К. бр. 266/10 од 18.01.2011. године, као недозвољена.


О б р а з л о ж е њ е


Побијаним решењем исправљена је пресуда Другог основног суда у Београду К. бр. 266/10 од 03.12.2010. године тако што је у изреци пресуде у 1. реду уместо датума „16“ стављена датум „26“.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљене АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да другостепени суд укине побијано решење.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж. бр. 584/11 од 07.03.2011. године, предложио да другостепени суд наведену жалбу сматра као жалбу изјављену против пресуде донете у овом предмету и да донесе једну одлуку поводом жалбе на пресуду и жалбе на побијано решење.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења надлежног јавног тужиоца датог у наведеном поднеску, нашао:

Жалба је недозвољена.

Наиме, Апелациони суд у Београду је приликом одлучивања у овом предмету имао у виду да је одредбом члана 362 став 2 ЗКП, између осталог прописано да посебна жалба против решења о исправци пресуде није дозвољена, због чега је исту одбацио и поред тога што је првостепени суд у поуци о правном леку погрешно дозволио изјављивање жалбе против наведеног решења.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења.


ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Вукашин Сарајлић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)