Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.03.2011.

Кж2 619/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 619/11
Дана 17.03.2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела послуге из члана 365 Кривичног законика и др., одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, изјављеној против решења Основног суда у Неготину К. 375/10 од 07.09.2010. године, у седници већа одржаној дана 17.03.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена жалба браниоца окривљеног АА, изјављена против решења Основног суда у Неготину К. 375/10 од 07.09.2010. године.


О б р а з л о ж е њ е


Побијаним решењем одбијен је предлог браниоца окривљеног да се из предмета К. 375/10 издвоје писмени докази ближе означени у изреци првостепеног решења, као неоснован.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да другостепени суд побијано решење преиначи и наведене писмене доказе издвоји из списа овог предмета или да исто укине.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је поднеском КТР – I бр. 546/2011 од 01.03.2011. године, предложио да другостепени суд предметну жалбу одбаци као недозвољену.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења надлежног јавног тужиоца, нашао:

Наиме, Апелациони суд у Београду је приликом одлучивања у овом предмету имао у виду да је одредбом члана 337 став 3 ЗКП између осталог прописано да је против решења о издвајању записника и обавештења дозвољена посебна жалба. Међутим, како је побијаним решењем одбијен предлог браниоца окривљеног за издвајањем из списа овог предмета судских предмета по којима је поступао окривљени, а цитираном законском одредбом није прописана могућност подношења посебне жалбе против таквог решења, то је према оцени овога суда жалба браниоца окривљеног недозвољена.

Осим наведеног, одредбом члана 398 став 3 ЗКП прописано је да се решења која се доносе ради припремања главног претреса и пресуде могу побијати само у жалби на пресуду. У вези са наведеним, из списа предмета произлази да је побијано решење донета ван главног претреса, дакле ради припремања истог, па је и у смислу ове законске одредбе жалба изјављена против првостепеног решења недозвољена и поред тога што је у решењу наведено упутство о правном леку.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења.

ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Вукашин Сарајлић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)