Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.01.2015.

Кж2 58/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 58/15
Дана 13.01.2015. године
Б Е О Г Р А Д
ул.Немањина бр.9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Наде Хаџи-Перић, председника већа, судија Драгана Ћесаровића и Миленка Цвијовића, чланова већа, са вишим саветником Браниславом Муњић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела убиство из члана 113 КЗ, одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Кпп.бр.385/14 Кв.бр.4164/14 од 19.12.2014. године, у седници већа одржаној дана 13. јануара 2015.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, изјављена против решења Вишег суда у Београду Кпп.бр.385/14 Кв.бр.4164/14 од 19.12.2014. године, као недозвољена.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду Кпп.бр.385/14 Кв.бр.4164/14 од 19.12.2014. године, ставом І изреке решења, уважавањем жалбе браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, преиначено је решење судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр.385/14 од 10.12.2014. године, тако што је према окривљеном АА укинут притвор одређен решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр. 385/14 од 10.12.2014. године, а који му се рачуна од 08.12.2014. године, када је лишен слободе, и одређено је да се исти има одмах пустити на слободу. Ставом ІІ изреке наведеног решења, на основу одредбе члана 209 у вези са чланом 208 став 1 и 2 ЗКП и чланом 190 ЗКП, према окривљеном АА изречена је мера забране напуштања стана, па је окривљеном забрањено да без одобрења суда напусти просторије стана и то са адресе становања у Београду – _, и одређено да окривљени изузетно може и без одобрења суда напустити свој стан ако је то неопходно ради хитне медицинске интервенције у односу на њега или лица са којима живи у стану, односно ради избегавања или спречавања озбиљне опасности по живот или здравље људи, односно имовину већег обима, при чему је дужан да о напуштању стана, разлогу и месту на којем се тренутно налази, без одлагања обавести повереника из органа управе надлежног за извршење кривичних санкција. Окривљени је упозорен да уколико прекрши изречену забрану против њега може бити одређен притвор. Наведена изречена мера према окривљеном може трајати док за то постоји потреба, а најдуже до правноснажности пресуде, односно до упућивања окривљеног на издржавање кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, с тим што је суд дужан да свака три месеца испита да ли је трајање мере оправдано. Ради контроле поштовања наведене мере према окривљеном се има применити електронски надзор, који ће обављати Управа за изршење кривичних санкција.

Против наведеног решења жалбу је изјавио јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, због погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду, као другостепени кривични суд, преиначи ожалбено решење Вишег суда у Београду, у ставу два, тако што ће укинути меру забране напуштања стана и окривљеном АА одредити притвор по законском основу из члана 211 став 1 тачка 4 ЗКП-а.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, у смислу члана 467 став 2 Законика о кривичном поступку, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 Законика о кривичном поступку, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, па је нашао:

Жалба је недозвољена.

Одредбом члана 456 став 2 ЗКП-а прописано је – жалба ће се одбацити решењем као недозвољена ако се утврди да је жалбу изјавило лице које није овлашћено за изјављивање жалбе или лице које се одрекло од жалбе или ако се утврди одустанак од жалбе или да је после одустанка поново изјављена жалба или ако жалба по закону није дозвољена.

Чланом 21 став 4 ЗКП-а прописано је – у већу од троје судија суд одлучује о жалбама против решења судије за претходни поступак и других решења у складу са овим Закоником, доноси одлуке ван главног претреса и ставља предлоге у случајевима предвиђеним у овом Законику или у другом закону.

Одредбом члана 465 став 4 ЗКП-а прописано је – против решења другостепеног суда жалба није дозвољена, осим ако овим Закоником није другачије одређено.

Одредбом члана 467 став 3 ЗКП-а прописано је – о жалби против решења судије за претходни поступак одлучује веће истог суда (члан 21 став 4), ако овим Закоником није другачије одређено. О седници већа суд може обавестити странке ако сматра да би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари.

Увидом у списе предмета утврђено је да је веће из члана 21 став 4 ЗКП-а Вишег суда у Београду побијаним решењем одлучивало у другом степену по жалби браниоца окривљеног на решење судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр.385/14 од 10.12.2014. године.

Стога, имајући у виду да је јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду изјавио жалбу против другостепеног решења Вишег суда у Београду, а на које решење, сходно напред цитираним законским одредбама, жалба није дозвољена, Апелациони суд у Београду налази да жалбу јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду треба одбацити као недозвољену.

Сходно напред наведеном, Апелациони суд у Београду, на основу одредбе члана 467 став 4 Законика о кривичном поступку, донео одлуку као у диспозитиву решења.

Записничар        Председник већа-судија
Бранислава Муњић, с.р.      Нада Хаџи-Перић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)