Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.01.2010.

Кж2 577/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 577/2010
Дана 27.01.2010. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ,у већу састављеном од судија: Слободана Рашића, председника већа, Николе Мићуновића и Александре Златић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Небојшом Павловићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела кријумчарења из чл. 230 ст. 1 КЗ и др., одлучујући о жалби окривљеног, изјављеној против решења Општинског суда у Љубовији К.бр.14/08 од 16.11.2009.године, у седници већа одржаној дана 27.01.2010.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Поводом изјављене жалбе окривљеног АА а по службеној дужности, УКИДА СЕ решење Општинског суда у Љубовији К.бр.14/08 од 16.11.2009.године и предмет ВРАЋА првостепеном суду и то већу из чл. 24 ст. 6 ЗКП, на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е


Судија појединац Општинског суда у Љубовији, решењем К.бр.14/08 од 16.11.2009.године, одлучио је да се окривљеном АА, новчана казна у износу од 100.000,00 динара, на коју је осуђен правноснажном пресудом Општинског суда у Љубовији К.бр.14/08 од 09.05.2008.године, а коју није платио у датом року, замени са казном затвора у трајању од три месеца и десет дана.

Против тог решења, жалбу је изјавио окривљени АА, побијајући га као неправилно и незаконито, са предлогом да жалбени суд решење преиначи или укине у смислу жалбених навода.

Окружни јавни тужилац у Шапцу је у поднеску Ктж.бр.736/09 од 15.12.2009.године, предложио жалбеном суду да одбије као неосновану жалбу окривљеног АА.

Апелациони суд у Београду је у седници већа размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем, које је испитао по службеној дужности у смислу чл. 401 ст. 5 ЗКП-а, па је по оцени навода и предлога у изјављеној жалби и предлога Окружног јавног тужиоца у Шапцу из цитираног поднеска, нашао:

Побијано решење, којим је одлучено да се окривљеном АА, новчана казна на коју је осуђен, а коју није платио у датом року, замени са казном затвора, донето је од стране судије појединца ван главног претреса, а судија појединац сходно одредбама из чл. 24 ЗКП, није овлашћен да доноси таква решења ван главног претреса, већ је за доношење таквог решења, надлежно веће из чл. 24 ст. 6 ЗКП а на шта жалбени суд пази по службеној дужности у смислу чл. 401 ст. 5 ЗКП.

Код таквог стања ствари у коме је побијано решење, донето од стране судије појединца који није био овлашћен да доноси такво решење, а на шта жалбени суд пази по службеној дужности, било је нужно укинути побијано решење и првостепени суд ће отклонити недостатке из побијаног решења, тако што ће поновно одлучивати у већу састављеном од тројице судија.

Из изнетих разлога а на основу чл. 401 ст. 3 ЗКП, одлучено је као у изреци овог решења.Записничар Председник већа-судија
Небојша Павловић Слободан Рашић


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

ЈТ

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)