Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.03.2015.

Кж2 576/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 576/2015
Дана 24.03.2015. године
Б Е О Г Р А Д, ул. Немањина бр. 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића - председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића - чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић - записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду К.бр. 28/15 – Кв.бр. 817/15 од 10.03.2015. године, у седници већа одржаној дана 24.03.015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Уважава се жалба адвоката АБ, па се УКИДА решење Вишег суда у Београду К.бр. 28/15 – Кв.бр. 817/15 од 10.03.2015. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем ставом првим одбачен је одговор на оптужницу адвоката АБ од 19.02.2015. године поднет на оптужницу Вишег јавног тужилаштва у Београду Кто.бр. 13/15 од 26.01.2015. године која је исправљена дана 30.01.2015. године као недозвољен, а ставом другим истог решења одбачена је жалба адвоката АБ од 27.02.2015. године изјављена против решења Вишег суда у Београду К.бр. 28/15-Кв.бр. 565/15 од 25.02.2015. године као недозвољена.

Против наведеног решења жалбу је изјавио адвокат АБ, из свих законом прописаних разлога, са предлогом да другостепени суд укине решење.

Апелациони суд у Београду је у седници већа размотрио списе, побијано решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП, па је, имајући у виду наведено, нашао:

Жалба је основана.
Наиме, првостепени суд у образложењу решења цитира одредбе члана 336 став 2 ЗКП и 433 став 6 ЗКП, указујући на то да имајући у виду садржину цитираних законских одредби адвокат АБ није бранилац окривљеном АА будући да је решењем председника Вишег суда у Београду Су.бр. 49/15-29 адвокат АБ1 постављен за браниоца по службеној дужности окривљеном, из ког разлога је нашао да су одговори на оптужницу, као и жалба адвоката АБ недозвољени.

Међутим, овакав закључак и дати разлози првостепеног суда су нејасни с`обзиром на то да се првостепени суд пре свега позива на одредбе ЗКП које не говоре о могућности и условима разрешења браниоца по службеној дужности. Наиме, закон не познаје могућност да у исто време егзистирају два браниоца по службеној дужности, а одредбама члана 80 став 2 и 81 ЗКП су јасно прописани ко и у којим ситуацијама одлучује о разрешењу браниоца по службеној дужности. Када се има у виду чињеница да према стању у списима предмета адвокат АБ није решењем разрешен, то је по оцени Апелационог суда у Београду пре свега, из непознатих разлога, првостепени суд окривљеном АА одредио новог браниоца по службеној дужности адвоката АБ1.

Управо се увези са наведеним основано у жалби указује на то да ЗКП у свом члану 79 јасно истиче када браниоцу престају права и дужности, и то у случају опозива или отказа пуномоћја или самим разрешењем, а како у конкретном случају бранилац није разрешен, то је закључак првостепеног суда да су одговор на оптужницу и жалба на решење недозвољени нејасан и противуречан стању у списима предмета. Такође, не прихватљиво је образложење суда да је решењем Вишег суда у Београду Су.бр. 49/15-29 постављен бранилац по службеној дужности, јер сама чињеница да је постављен нови бранилац по аутоматизму не говори у прилог томе да је претходно постављеном браниоцу по службеној дужности престала његова улога браниоца у овом кривичном поступку.

Имајући у виду наведено, те да првостепени суд није дао јасне и аргументоване разлоге зашто сматра да адвокат АБ није бранилац окривљеног АА, то је Апелациони суд у Београду уважавајући жалбу адвоката АБ укинуо првостепено решење и предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање. У поновном поступку, првостепени суд ће имати у виду наводе из решења другостепеног суда, те проверити који од бранилаца по службеној дужности егзистира, поступити у складу са Законом и дати јасне и аргументоване разлоге за свој став који од адвоката у конкретном случају је овлашћен да заступа интересе окривљеног АА.

Следствено наведеном, а имајући у виду одредбу члана 467 став 4 ЗКП Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар,       Председник већа-судија,
Мирјана Новић, ср      мр Сретко Јанковић, ср

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)