Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.03.2015.

Кж2 558/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 558/15
Дана 20.03.2015. године
Б Е О Г Р А Д

 

  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Драгољуба Ђорђевића, председника већа, Здравке Ђурђевић и Драгана Ћесаровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Марине Барбир, као записничара, у кривичном предмету против окр. АА и др., због кривичног дела из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ, одлучујући о жалби пуномоћника оштећеног као тужиоца ДОО „ОО“, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Кв.бр.226/15 (К.бр.389/14) од 26.01.2015. године, у седници већа одржаној дана 20.03.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба пуномоћника оштећеног као тужиоца ДОО „ОО“, адвоката АБ, изјављена против решења Вишег суда у Београду Кв.бр.226/15 (К.бр.389/14) од 26.01.2015. године.


О б р а з л о ж е њ е

   Решењем Вишег суда у Београду Кв.бр.226/15 (К.бр.389/14) од 26.01.2015. године, одбачена је оптужница оштећеног као тужиоца Друштва са ограниченом одговорношћу за промет и услуге „ОО“ од 11.04.2014. године, исправљена 19.05.2014. године, коју је поднео пуномоћник оштећеног као тужиоца, адвокат АБ.

  Против наведеног решења жалбу је изјавио пуномоћник оштећеног као тужиоца, адвокат АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка, с предлогом да Апелациони суд жалбу уважи и побијано решење укине и врати на поновни поступак и одлучивање.

  Разматрајући списе предмета и побијано решење, поводом изјављене жалбе, Апелациони суд у Београду је у седници одржаној дана 20.03.2015. године, у смислу члана 467 став 2 ЗКП, нашао:

  жалба је неоснована.

  Правилно је првостепени суд одбацио оптужницу оштећеног као тужиоца, у складу са одредбом члана 603 ЗКП-а, којом је прописано да ће се истрага која је на дан почетка примене законика у току довршити по одредбама Законика о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“ 70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“ 58/04...76/10), а да ће се даљи ток поступка спровести по одредбама овог законика, а који законик не предвиђа могућност да оштећени као тужилац подигне оптужницу, због чега је правилно исту одбацио, у складу са одредбом члана 339 став 2 ЗКП.

  У изјављеној жалби пуномоћник оштећеног као тужиоца износи став да је стекао својство оштећеног као тужиоца, па му самим тим припадају сва права оштећеног, у смислу одредаба новог Законика о кривичном поступку, док одредба члана 603 ЗКП има значај само у погледу примене процесних института и начина поступања странака у кривичном поступку, али не може мењати процесно овлашћење и процесни статус оштећеног као тужиоца који је стекао по одредбама ранијег законика.

  Међутим, по налажењу овог суда, супротно наводима пуномоћника оштећеног као тужиоца, околност да је оштећени у току истражног поступка стекао својство оштећеног као тужиоца, не мења чињеницу да према одредбама Законика о кривичном поступку који је ступио на снагу 01. октобра 2013. године, оштећени као тужилац не може подићи и заступати оптужницу, осим у случајевима прописаним одредбама члана 52 ЗКП, због чега је жалба оцењена неоснованом.

  Имајући у виду напред наведено, на основу члана 467 став 4 ЗКП, одлучено је као у изреци.

Записничар      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марина Барбир с.р.      Драгољуб Ђорђевић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)