Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.12.2013.

Кж2 4851/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 4851/12
Дана 27.12.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела шумска крађа из члана 275 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару, изјављеној против решења Основног суда у Зајечару Кв.бр. 572/12 од 08.11.2012. године, у седници већа одржаној дана 27.12.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВА СЕ жалба јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару, па се УКИДА решење Основног суда у Зајечару Кв.бр. 572/12 од 08.11.2012. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем одбијен је предлог јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару Кт.бр. 176/09-С од 19.10.2012. године за суђење у одсуству окривљеном АА из _, као неоснован.

Против наведеног решења жалбу је изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Зајечару, због битне повреде кривичног поступка, са предлогом да другостепени суд укине побијано решење и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктр I број 4275/2012 од 21.12.2012. године изнео мишљење да је побијано решење неправилно, те да би жалбу јавног тужиоца требало уважити, побијано решење укинути и предмет упутити првостепеном суду на суђење.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писаног изјашњења надлежног јавног тужиоца, датог у наведеном поднеску, нашао:

Жалба је основана.

У првостепеном решењу садржана је битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, која се састоји у томе што у истом нису наведени разлози о одлучним чињеницама, а они који су дати су нејасни, на шта је основано указано изјављеном жалбом и због чега је укидање побијаног решења било нужно.

Дајући у образложењу побијаног решења разлоге за свој закључак првостепени суд између осталог наводи да у конкретној ситуацији нису испуњени услови за суђење окривљеном у одсуству, с обзиром да нису испуњене претпоставке за примену овог института у скраћеном поступку предвиђене одредбом члана 445 став 3 ЗКП јер окривљени није претходно саслушан.

Међутим, изјављеном жалбом се основано указује да су напред изнети разлози првостепеног суда потпуно нејасни, с обзиром да окривљени не мора бити саслушан пре доношења одлуке о примени наведеног института већ се истом може судити у одсуству ако се налази у бекству или иначе није достижан државним органима, а постоје нарочито важни разлози да му се суди иако је одсутан, сходно одредби члана 304 став 2 ЗКП, без обзира што се у конкретном случају ради о скраћеном поступку. Другим речима, првостепени суд је доносећи побијано решење имао у виду процесну ситуацију када се главни претрес у скраћеном поступку може одржати без присуства окривљеног у смислу одредбе члана 445 став 3 ЗКП, у ком случају је нужно да је окривљени пре тога био саслушан, док је јавни тужилац поднеском од 19.10.2012. године предложио да се окривљеном суди у одсуству, што представља сасвим другачију процесну ситуацију од претходне јер се окривљеном може судити у одсуству и ако претходно није саслушан, али се налази у бекству или иначе није достижан државним органима, а постоје нарочито важни разлози да му се суди иако је одсутан. У том смислу, овај суд налази да је у конкретном случају морала бити примењена одредба члана 304 став 3 ЗКП, јер би у супротном ускраћивање суђења без присуства окривљеног који претходно није саслушан значило прећутну дозволу за наступање застарелости, при чему претња застарелости представља важан разлог у смислу цитиране одредбе члана за суђење окривљеном у његовом одсуству.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду кривичног поступка на коју му је указано овим решењем тако што ће након поновне оцене свих релевантних околности, имајући у виду и остале наводе из изјављене жалбе, бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку за коју ће изнети јасне и уверљиве разлоге.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења.

ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Вукашин Сарајлић, с.р.    мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
управитељ писарница
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)