Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
14.02.2012.

Кж2 480/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 480/2012
Дана 14.02.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Милене Рашић - председника већа, Мирјане Поповић и Снежане Димитријевић - чланова већа, са вишим судијским сарадником Снежаном Лазин - записничарем, у кривичном предмету против окривљених АА, ББ, ВВ и ГГ, због кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 2 у вези става 1 тачка 4 КЗ и др., одлучујући о жалби браниоца окривљених АА, ВВ и ГГ - адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Шапцу Кв.бр.18/12 од 20.01.2012. године, у седници већа одржаној дана 14.02.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена жалба браниоца окривљених АА, ВВ и ГГ - адвоката АБ изјављена против решења Вишег суда у Шапцу Кв.бр.18/12 од 20.01.2012. године.


О б р а з л о ж е њ е

Виши суд у Шапцу је решењем Кв.бр.18/12 од 20.01.2012. године одбацио као неблаговремену жалбу браниоца окривљених АА, ВВ и ГГ - адвоката АБ изјављену на решење о спровођењу истраге Ки.бр.76/11 од 31.10.2011. године.

Против наведеног решења жалбу је изјавила бранилац окривљених АА, ВВ и ГГ - адвокат АБ због битне повреде одредаба кривичног поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због погрешне примене закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине ожалбено решење и целокупне списе предмета врати првостепеном суду на поновни поступак.

Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду је у свом поднеску КТР-I бр.421/12 од 10.02.2012. године ставио предлог да Апелациони суд у Београду одбаци као недозвољену жалбу браниоца окривљених АА, ВВ и ГГ - адвоката АБ изјављену против решења Вишег суда у Шапцу Кв.бр.18/12 од 20.01.2012. године.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио целокупне списе предмета, заједно са побијаним решењем, жалбом и предлогом заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду, па је нашао:

Жалба је недозвољена.

Ово, имајући у виду да је из списа предмета утврђено да је истражни судија Вишег суда у Шапцу донео решење Ки.бр.76/11 од 31.10.2011. године да се спроведе истрага против АА, ББ, ВВ и ГГ због постојања основане сумње да су извршили и то окривљени АА два кривична дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 2 у вези става 1 тачка 4 КЗ и кривично дело оштећење поверилаца из члана 237 став 3 у вези става 2 КЗ, окривљени ББ кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 2 у вези става 1 тачка 4 КЗ, окривљени ВВ кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 4 и 1 КЗ и окривљени ГГ кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 2 у вези става 1 тачка 4 КЗ. На наведено решење о спровођењу истраге бранилац окривљених АА, ВВ и ГГ - адвокат АБ је изјавила жалбу и то поштом препоручено дана 09.01.2012. године. Кривично-ванпретресно веће Вишег суда у Шапцу је побијаним решењем од 20.01.2012. године одбацило као неблаговремену наведену жалбу адвоката АБ, налазећи да жалба није изјављена у законом прописаном року обзиром да је браниоцу окривљених - адвокату АБ достава решења о спровођењу истраге Вишег суда у Шапцу Ки.бр.76/11 од 31.10.2011. године извршена дана 24.11.2011. године, а да је бранилац жалбу на наведено решење послала суду поштом препорученом пошиљком дана 09.01.2012. године, дакле након истека законског рока од 3 дана од дана пријема решења.

Одредбом члана 387 ЗКП је прописано да ће се жалба одбацити решењем као недозвољена ако се утврди да је жалбу изјавило лице које није овлашћено за подношење жалбе или лице које се одрекло од жалбе или ако се утврди одустанак од жалбе или да је после одустанка поново изјављена жалба или ако жалба по законику није дозвољена.

Одредбом члана 398 став 2 ЗКП је прописано да против решења већа донесеног пре и у току истраге није дозвољена жалба, ако овим закоником није друкчије одређено.

Имајући у виду да је побијано решење кривично-ванпретресног већа Вишег суда у Шапцу од 20.01.2012. године коначно, обзиром да је донето у другом степену и да против истог по Законику о кривичном поступку није дозвољено изјављивање жалбе као редовног правног лека, то је Апелациони суд у Београду донео одлуку као у изреци овога решења, односно одбацио је као недозвољену жалбу браниоца окривљених АА, ВВ и ГГ - адвоката АБ изјављену против решења Вишег суда у Шапцу Кв.бр.18/12 од 20.01.2012. године.

Приликом одлучивања Апелациони суд је имао у виду да побијано решење садржи поуку о праву на жалбу, али налази да је у конкретном случају приликом писмене израде побијаног решења дошло до очигледне погрешке у писању, а везано за упутство о праву на жалбу. Имајући у виду да жалба браниоца окривљених АА, ВВ и ГГ - адвоката АБ изјављена против решења кривично-ванпретресног већа Вишег суда у Шапцу Кв.бр.18/12 од 20.01.2012. године у конкретном случају није дозвољена, то Апелациони суд није посебно ни образлагао жалбене наводе.

На основу свега напред наведеног Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци овога решења, а на основу одредби чланова 387 и 401 став 3 ЗКП.

Записничар      Председник већа-судија
Снежана Лазин с.р.            Милена Рашић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)