Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.11.2013.

Кж2 4733/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 4733/13
Дана 12.11.2013. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА и др, због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика и др, одлучујући о жалби пуномоћника окривљеног АА1 и трећих лица АА2, АА3 и АА4, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Пои.бр. 10/11 (Ки.бр. 945/12) Кв.бр. 2959/13 од 16.09.2013. године, у седници већа одржаној дана 12.11.2013. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба пуномоћника окривљеног АА1 и трећих лица АА2, АА3 и АА4, изјављена против решења Вишег суда у Београду Пои.бр. 10/11 (Ки.бр. 945/12) Кв.бр. 2959/13 од 16.09.2013. године.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем Виши суд у Београду огласио се стварно ненадлежним за поступање у поступку привременог одузимања имовине по захтеву за проширење привременог одузимања имовине ВЈТ у Београду Оик. 9/09 од 16.08.2013. године и одредио да се по правноснажности решења списи доставе Првом основном суду у Београду као стварном и месно надлежном.

Против наведеног решења жалбу је изјавио пуномоћник окривљеног АА1 и трећих лица АА2, АА3 и АА4, адвокат АБ, из свих законских разлога, са предлогом да другостепени суд усвоји изјављену жалбу и обустави поступак за одузимање имовине.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе заједно са побијаним решењем које је испитао у смислу одредбе члана 467 ЗКП, у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба је неоснована.

Апелациони суд у Београду је увидом у списе утврдио да се Виши суд у Београду доносећи побијано решење правилно огласио стварно ненадлежним за поступање у поступку привременог одузимања имовине по захтеву за проширење привременог одузимање имовине ВЈТ у Београду Оик. 9/09 од 16.08.2013. године и одредио да ће након правноснажности истог спис бити достављен Првом основном суду у Београду као стварно и месно надлежном за поступање у овом предмету.

Наиме, из списа произлази да је ВЈТ у Београду својим дописом Кт.бр. 2029/06 од 03.06.2013. године према окривљенима АА5, АА1 и АА6, против којих се води истражни поступак пред Вишим судом у Београду у предмету Ки.бр. 945/12, изменило правну квалификацију дела стављајући окривљенима на терет извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 Кривичног законика. С тим у вези, из списа такође произлази да се Виши суд у Београду решењем Ки.бр. 945/12-Кв.бр. 2958/13 од 24.06.2013. године, правноснажно дана 12.08.2013. године, огласио стварно ненадлежним за поступање у кривичном поступку против окривљених АА, АА7, АА8, АА9, АА5, АА1 и АА6 и списе доставио Првом основном суду у Београду као стварно и месно надлежном суду. Имајући у виду изнето, те како је ВЈТ у Београду управо за наведени поступак везало свој захтев за проширење привременог одузимања имовине Оик. 9/09 од 16.08.2013. године, то и овај суд налази да је у конкретном случају стварно и месно надлежан Први основи суд у Београду, сходно одредби члана 23 став 3 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела којим је између осталог прописано да о захтеву за привремено одузимање имовине одлучује истражни судија, председник већа, односно веће пред којим се држи главни претрес.

Следствено томе, наводи изнети у изјављеној жалби којима се у суштини оспоравају разлози због којих се Виши суд у Београду огласио стварно ненадлежним за поступање у кривичном поступку против наведених окривљених, оцењују се као ирелевантни и без утицаја на доношење одлуке у овој кривичноправној ствари. Ово с тога што је напред цитирано решење Вишег суда у Београду којим се исти огласио стварно ненадлежним за вођење кривичног поступка против наведених окривљених, већ постало правноснажно и списи су достављени Првом основном суду у Београду, при чему је управо за тај поступак везан захтев ВЈТ у Београду за проширење привременог одузимања имовине Оик. 9/09 од 16.08.2013. године, како је то напред наведено.

Овај суд је имао у виду да се изјављеном жалбом првостепено решење побија и наводима да окривљенима није могло бити стављено на терет кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 КЗ јер исто није било прописано законом у тренутку предузимања инкриминисаних радњи, у вези са тим да је управо за тај поступак везан поступак привременог одузимања имовине, али је нашао да изнето није од утицаја приликом оцене надлежности суда у овом предмету, већ ће такви наводи одбране бити предмет оцене суда у каснијој фази кривичног поступка.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења.

Записничар,       Председник већа-судија,
Вукашин Сарајлић, с.р.     мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)