Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.11.2010.

Кж2 4250/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 4250/10
Дана 16.11.2010. године
Б е о г р а д
Немањина бр. 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Соње Манојловић, председника већа, судија Драгана Ћесаровића и Здравке Ђурђевић, чланова већа, са судијским помоћником Браниславом Муњић, као записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА, због кривичног дела лака телесна повреда из чл. 122 ст. 1 КЗ, одлучујући о жалби пуномоћника приватне тужиље ББ, адвоката БА, изјављеној против решења Првог основног суда у Београду К.бр.20188/10 од 23.09.2010. године, у седници већа одржаној дана 16. новембра 2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Уважавањем жалбе пуномоћника приватне тужиље ББ, адвоката БА, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ у погледу одлуке о имовинско правном захтеву решење Првог основног суда у Београду К.бр.20188/10 од 23.09.2010. године,тако што се приватна тужиља ББ упућује на парнични поступак ради остваривања имовинско-правног захтева.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Првог основног суда у Београду К.бр.20188/10 од 23.09.2010. године, обустављен је кривични поступак против окривљеног АА, због кривичног дела лака телесна повреда из чл. 122 ст. 1 КЗ, по приватној кривичној тужби приватне тужиље ББ од 25.10.2006. године, прецизиране 07.06.2010. године, услед наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења. Истим решењем одређено је да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведеног решења жалбу је изјавио пуномоћник приватне тужиље ББ, адвокат БА, због битне повреде одредаба кривичног поступка, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијано решење Првог основног суда у Београду преиначи.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом пуномоћника приватне тужиље, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба је основана.

По налажењу Апелационог суда у Београду, основано се жалбом пуномоћника приватне тужиље ББ, адвоката БА побија правилност ожалбеног решења.

Наиме, одредбом чланом 206 ставом 3 ЗКП-а прописано је да, када суд донесе пресуду којом се окривљени ослобађа од оптужбе или коме се оптужба одбија или када решењем обустави кривични поступак, упутиће овлашћено лице да имовинско-правни захтев може остваривати у парничном поступку.

Увидом у списе предмета утврђено је да је приватна тужиља истакла имовинско-правни захтев, прецизиран поднеском од 07.06.2010. године, па како је кривични поступак против окривљеног АА обустављен услед наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења, при чему првостепени суд приватну тужиљу није упутио на парнични поступак ради остваривања имовинско-правног захтева, то је Апелациони суд у Београду, сходно чл. 206 ст. 3 ЗКП-а, преиначио побијано решење и приватну тужиљу ББ упутио на парнични поступак ради остваривања имовинско-правног захтева.

Из свих напред изнетих разлога, а на основу одредбе чл. 401 ст. 3 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Бранислава Муњић, с.р. Соња Манојловић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)