Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.02.2012.

Kж2 419/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Kж2-419/12
Дана 09.02.2012. године
Б Е О Г Р А Д
ул. Немањина бр. 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Милимира Лукића, председника већа, судија Наде Зец и Александре Златић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Маријом Јанковић Дебељак записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 1 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА адв. АБ, изјављеној против решења Основног суда у Шапцу К.бр. 1046/11 од 18.01.2012. године, у седници већа одржаној дана 09.02.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљеног АА адв. АБ, УКИДА СЕ решење Основног суда у Шапцу К.бр. 1046/11 од 18.01.2012. године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на даљи поступак.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Основног суда у Шапцу К.бр. 1046/11 од 18.01.2012. године, одбачена је жалба браниоца окривљеног АА адв. АБ, поднета против пресуде тог суда К.бр. 1046/11 од 21.12.2011. године, као недозвољена.

Против наведеног решења благовремено је жалбу изјавио бранилац окривљеног АА адв. АБ, због битне повреде одредаба ЗКП-а, са предлогом да Апелациони суд у Београду поништи побијано решење, те предмет достави Апелационом суду, како би поступио по жалби на пресуду.

Апелациони јавни тужилац у Београду је поднеском Ктр1.бр. 383/2012 од 07.02.2012. године, предложио да се жалба браниоца окривљеног АА адв. АБ, одбије као неоснована.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, жалбом, као и предлогом Апелационог јавног тужиоца из напред наведеног поднеска, те је нашао:

жалба је основана.

По налажењу Апелационог суда, разлози о одлучној чињеници у првостепеном решењу су нејасни и противречни, те се основано жалбом браниоца окривљеног АА адв. АБ, истиче да је исто донето уз битне повреде одредаба ЗКП-а, из следећих разлога:

Из списа предмета произилази, да је окривљени АА, решењем Општинског суда у Шапцу П.бр 26/09 од 11.12.2009.године, у потпуности лишен пословне способности и да му је решењем Центра за социјални рад Шабац, за старатеља одређен ББ. Даље, окривљени АА је пресудом Основног суда у Шапцу К.бр. 1046/11 од 21.12.2011. године, оглашен кривим због извршења кривичног дела насиља у породици из члана 194 став 1 КЗ, те је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од шест месеци и изречена му је мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи. Старалац окривљеног се, уз сагласност Центра за социјални рад, одрекао права на жалбу против наведене пресуде, док је жалбу на исту изјавио бранилац окривљеног по службеној дужности адв. АБ, коју жалбу је првостепени суд, побијаним решењем одбацио као недозвољену, са закључком, да је иста изјављена против воље окривљеног.

  Међутим, по налажењу Апелационог суда овакав закључак првостепеног суда се не може прихватити, имајући у виду следеће:

Одредбом члана 364 став 6 ЗКП-а, између осталог је прописано, да бранилац може изјавити жалбу и без нарочитог овлашћења оптуженог, али не и против његове воље, осим кад је оптуженом изречена казна затвора од тридесет до четрдесет година.

Чињеница да се старатељ окривљеног, одрекао права на жалбу, уз сагласност надлежног Центра за социјални рад, не искључује право окривљеног на делотворни правни лек. То што је окривљени лишен пословне спососбности значи, да му је ускраћено право да закључује правне послове итд., али та чињеница, не искључује његово право да преко браниоца уложи жалбу на пресуду, којом је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од шест месеци и којом му је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, како је то у конкретном случај.

     Следом изнетог, а код чињенице, да се из списа предмета не утврђује да је бранилац окривљеног предметну жалбу уложио против изричите воље окривљеног, то Апелациони суд у Београду налази, да је наведена жалба браниоца окривљеног дозвољена, из ког разлога је укидање побијаног решења нужно, уважавањем жалбе браниоца окривљеног адв. АБ, те је предмет враћен првостепеном суду на даљи поступак.

На основу свега наведеног, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења, применом одредбе члана 401 став 3 ЗКП-а.

  ЗАПИСНИЧАР    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марија Јанковић Дебељак, с.р    Милимир Лукић, с.р`

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић


 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)