Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.11.2011.

Кж2 3960/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3960/11
Дана 29.11.2011 године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћеног ношења оружја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби пуномоћника оштећеног као тужиоца ББ, изјављеној против решења Вишег суда у Ваљеву Кв. бр. 239/11 од 03.11.2011. године, у седници већа одржаној дана 29.11.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба пуномоћника оштећеног као тужиоца ББ, изјављена против решења Вишег суда у Ваљеву Кв.бр. 239/11 од 03.11.2011. године.

О б р а з л о ж е њ е

  Побијаним решењем одбачен је захтев за спровођење истраге оштећеног као тужиоца ББ, против пријављеног АА, а због кривичног дела неовлашћеног ношења оружја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика.

Против наведеног решења жалбу је изјавио пуномоћник оштећеног као тужиоца ББ, адвокат БА, из свих законских разлога, са предлогом да другостепени суд преиначи побијано решење тако што ће наложити спровођење истраге против АА због кривичног дела из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика или да исто укине и предмет врати првостепеном суду на поновно поступање по захтеву за спровођење истраге.

Апелациони суд у Београду је у седници већа размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:
Жалба је неоснована.

Правилно је првостепени суд побијаним решењем одбацио захтев за спровођење истраге оштећеног као тужиоца ББ против окривљеног АА због кривичног дела неовлашћеног ношења оружја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика. Наиме, увидом у списе је правилно утврђено да ББ у конкретној ситуацији не може имати својство оштећеног као тужиоца у смислу одредбе члана 226 тачка 6 ЗКП, јер окривљени АА описаним поступањем није повредио или угрозио какво лично или имовинско право ББ. Другим речима, првостепени суд је правилно нашао да је законодавац приликом прописивања кривичног дела из члана 348 Кривичног законика имао у виду искључиво заштиту јавног интереса, а не личног интереса било ког појединца. Имајући у виду наведено, потпуно неосновано се жалбом пуномоћника оштећеног као тужиоца истиче да је услед ношења оружја од стране окривљеног повређен лични и имовински интерес оштећеног као тужиоца тако што је окривљени, према наводима захтева за спровођење истраге, пушком усмртио пса оштећеног, већ такво евентуално поступање окривљеног у себи садржи елементе неког другог кривичног дела.

Следствено томе, супротни жалбени наводи пуномоћника приватног тужиоца којима се оспорава законитост и правилност побијаног решења, оцењују се као неосновани, имајући у виду напред наведене јасне и уверљиве разлоге првостепеног суда које у свему као правилне прихвата и овај суд, док се у овој жалби не истиче ни једна околност која би била од утицаја на другачију одлуку суда.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења.
  

ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Вукашин Сарајлић, с.р.   мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)