Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.03.2015.

Кж2 387/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 387/15
Дана 02.03.2015. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр. 9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Омера Хаџиомеровића и Јасмине Васовић, чланова већа, уз учешће вишег саветника Катарине Мајачић, као записничара, у кривичном поступку према окривљеном АА и др., због кривичног дела разбојништво из 206 став 2 КЗ у вези става 1 КЗ, одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Кв.бр.4005/14 од 09.02.2015. године, у седници већа одржаној 02.03.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду Кв.бр.4005/14 од 09.02.2015. године и предмет упућује првостепеном суду на поновно одлучивање. 


О б р а з л о ж е њ е

Ставом I побијаног решења Виши суд у Београду се огласио ненадлежним за поступање по жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, против решења о трошковима Вишег јавног тужилаштва Кти.бр.134/14 од 17.11.2014. године. Ставом II наведеног решења, одређено је да се по правноснажности решења списи предмета доставе Апелационом јавном тужиоцу Апелационог јавног тужилаштва у Београду као стварно и месно надлежном органу поступка. 

Против наведеног решења, жалбу је благовремено изјавио јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, због погрешно утврђеног чињеничног стања - члан 437 став 1 тачка 3 у вези са чланом 440 став 2 ЗКП-а, са предлогом да Апелациони суд у Београду уважи жалбу ВЈТ-а и укине решење Вишег суда у Београду Кв.бр.4005/14 од 09.02.2015. године и предмет упути првостепеном суду на поновну одлуку.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио целокупне списе предмета заједно са побијаним решењем, које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП-а, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

-жалба је основана.

По оцени Апелационог суда у Београду, првостепени суд није дао довољно јасне и аргументоване разлоге за свој закључак да Виши суд у Београду није надлежан за поступање по жалби браниоца окривљеног АА, против решења о трошковима Вишег јавног тужилаштва Кти.бр.134/14 од 17.11.2014. године, односно да је у конкретном случају за одлучивање по предметној жалби, надлежан Апелациони јавни тужилац у Београду, а на шта се основано указује жалбом јавног тужиоца.

Наиме, у образложењу побијаног решења првостепени суд је навео да је решењем Вишег јавног тужилаштва у Београду Кти.134/14 од 17.11.2014.године одлучено о трошковима који су настали у поступку пред другим органом - јавним тужиоцем, а не пред судом, те да исти представљају трошкове који се исплаћују из средстава овог органа поступка, на основу чега је првостепени суд донео закључак да веће из члана 21 став 4 ЗКП-а није овлашћено да поступа по предметној жалби, имајући у виду да суд није надлежан за поступање по жалби на одлуке јавног тужиоца нити према одредбама Законика о кривичном поступку, има овлашћења да одлучује о трошковима који нису настали пред судом.

Међутим, по оцени Апелационог суда у Београду, наведени разлози које је првостепени суд дао за свој закључак се не могу прихватити. Ово стога што одредба члана 467 став 3 ЗКП-а прописује ко је надлежан за одлучивање по жалби изјављеној против решења и иако наведена одредба не говори о надлежности за одлучивање о жалби изјављеној против решења јавног тужиоца, по оцени Апелационог суда у Београду, надлежност у конкретном случају припада судији за претходни поступак, на шта јасно упућују одредбе члана 125 став 4, члана 148 став 3, члана 294 став 3 ЗКП-а, које прописују ситуације у којима је за одлучивање по жалби на решење које је донео јавни тужилац, надлежан судија за претходни поступак. У недостатку изричите законске одредбе, требало би остати при ставу да је и у наведеном случају надлежан судија за претходни поступак, а на Апелациони јавни тужилац.

Имајући у виду наведено, уважањем жалбе јавног тужиоца, првостепено решење је морало бити укинуто и предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање. Приликом поновног одлучивања првостепени суд ће имати у виду примедбе на које је указано овим решењем, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку за коју ће дати јасне и аргументоване разлоге.

Са изнетих разлога, на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар        Председник већа-судија
Катарина Мајачић, с.р.      Синиша Важић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)