Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.02.2015.

Кж2 382/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 382/15
Дана 25.02.2015. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Омера Хаџиомеровића и Јасмине Васовић, чланова већа, уз учешће вишег саветника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 2 КЗ, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу, изјављеној против решења Основног суда у Лазаревцу К.бр.2302/10 – Кв 317/2014. од 13.01.2015. године, у седници већа одржаној дана 25.02.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу, изјављена против решења Основног суда у Лазаревцу К.бр.2302/10 – Кв 317/2014. од 13.01.2015. године.

 

О б р а з л о ж е њ е


Решењем Основног суда у Лазаревцу К.бр.2302/10 – Кв 317/2014. од 13.01.2015. године, према окр. АА обустављен је поступак извршења казне, по пресуди Другог основног суда у Београду К.бр.574/09 од 12.04.2010. године, правноснажне дана 25.10.2010. године, због кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 2 КЗ, због наступања апсолутне застарелости извршења казне затвора, а на основу члана 105 став 1 тачка 7 у вези члана 107 тачка 6 и 7 КЗ.

Против напред наведеног решења, благовремено је жалбу изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да другостепени суд ожалбено решење укине и предмет упути првостепеном суду на поновно одлучивање.

Осуђени АА поднео је одговор на жалбу јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу,.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, па је, по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

-жалба је неоснована.

Наиме, из списа предмета произилази да је окр. АА, пресудом Другог основног суда у Београду К.бр.574/09 од 12.04.2010. године, која је постала правноснажна 25.10.2010. године, због извршења кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 2 КЗ, осуђен на казну затвора у трајању од 1 године, коју је започео да издржава дана 21.02.2014. године.

Према оцени већа Апелационог суда у Београду, правилно је поступио првостепени суд када је према осуђеном АА обуставио поступак извршења казне затвора по напред наведеној правноснажној пресуди, а ово из разлога што је одредбом члана 105 став 1 тачка 7 КЗ прописано да се изречена казна не може извршити кад протекне две године од осуде на казну затвора до једне године, док је одредбом члана 107 став 6 КЗ предвиђено да застарелост извршења казне настаје у сваком случају кад протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост извршења казне.

Имајући у виду напред цитиране законске одредбе, према оцени већа Апелационог суда у Београду, у конкретном случају је наступила апсолутна застарелост извршења казне која је осуђеном АА изречена пресудом која је постала правноснажна 25.10.2010. године, па с обзиром да је од периода осуде на казну затвора у трајању од једне године протекло више од четири године, у конкретном случају је дана 25.10.2014. године наступила апсолутна застарелост извршења казне.

У вези са напред изнетим, као неосновани су оцењени наводи из жалбе јавног тужиоца да је првостепени суд погрешно поступио кад је нашао да су, у конкретном случају, испуњени услови за примену одредби члана 105 став 1 тачка 7 у вези члана 107 став 6 и 7 Кривичног законика, с озбиром да није утврдио када је осуђени ступио на издржавање казне затвора, јер уколиоко је започето издржавање казне затвора, не могу се применити наведене законске одредбе о апсолутној застарелости извршења казне затвора. Ово из разлога што је првостепени суд из дописа Министарства правде Републике Србије – Управа за извршење кривичних санкција Београд број 713-03-01888/2014-02-58, који је суду достављен 22.12.2014. године, утврдио да осуђени АА казну затвора у трајању од једне године, по пресуди Другог основног суда у Београду К.бр.574/09 од 12.04.2010. године, која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду Кж.бр.5654/10 од 25.10.2010. године, издржава у периоду од 21.02.2014. године, а одредбама става 6 и 7 члана 107 КЗ регулисана је тзв. апсолутна застарелост извршења казне, која наступа протеком двоструког времена колико се по закону тражи за тзв. релативну застарелост, па се, у случају наступања апсолутне застарелости, започето извршење казне обуставља.

Пошто се изјављеном жалбом јавног тужиоца, према оцени већа Апелационог суда у Београду, не доводи у сумњу правилност и законитост првостепеног решења, то је иста одбијена као неоснована.

Са изнетих разлога, на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар-саветник     Председник већа-судија
Росанда Џевердановић Савковић     Синиша Важић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)