Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.11.2010.

Кж2 3817/2010

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3817/2010
Дана 02.11.2010. године
Б Е О Г Р А Д

 

  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Слободана Рашића, председника већа, Николе Мићуновића и Александре Златић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Мирјаном Јанковић, записничарем, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела прикривања из члана 221 став 1 КЗ и др., одлучујући о жалби Јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против решења Првог основног суда у Београду К.бр.21462/2010 од 12.07.2010. године, у седници већа одржаној дана 02.11.2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба Јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, изјављена против решења Првог основног суда у Београду К.бр.21462/2010 од 12.07.2010. године.


О б р а з л о ж е њ е

  Првостепеним решењем према окривљеном АА одбачен је оптужни предлог Четвртог општинског јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1501/06 од 22.08.2006. године, који је прихваћен од стране Трећег општинског јавног тужилаштва у Београду актом Кт.бр.1357/06 од 02.10.2006. године, а на основу одредаба члана 349 тачка 3 ЗКП-а, у вези са чланом 14 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и члана 14 Европске конвенције о екстрадицији.

  Против наведеног решења жалбу је изјавио Јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, због битне повреде одредаба кривичног поступка, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијано решење и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

  Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктр.I 2925/2010 од 05.10.2010. године, предложио да се уважи жалба Јавног тужиоца Првог ОЈТ-а у Београду и укине побијано решење, те предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

  Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем, па је по оцени жалбених навода и предлога, а имајући у виду предлог Апелационог јавног тужиоца, нашао:

  Жалба је неоснована.

  Наиме, из списа предмета и побијаног решења произилази да је Министарство правде Републике Србије дана 16.10.2009. године покренуло поступак за екстрадицију окривљеног АА подношењем молбе за изручење овог окривљеног надлежном органу Краљевине Шведске, између осталог и ради вођења овог кривичног поступка, због кривичног дела прикривања из члана 221 став 1 КЗ и кривичног дела недозвољеног држања оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ, а по оптужном предлогу Четвртог општинског јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1501/06 од 22.08.2006. године, који је прихваћен од стране Трећег општинског јавног тужилаштва у Београду актом Кт.1357/06 од 02.10.2006. године. Даље се утврђује да је надлежни орган Краљевине Шведске одбио захтев за изручење окривљеног АА ради вођења овог кривичног поступка из формалних разлога, будући да уз захтев за изручење није достављено решење надлежног суда о одређивању притвора против овог окривљеног.

  Имајући у виду наведене, по оцени овог суда, првостепени суд је правилно поступио када је применом одредбе члана 349 тачка 3 ЗКП-а, у вези са чланом 14 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и члана 14 Европске конвенције о екстрадицији, одбио горе наведени оптужни предлог поднет против окривљеног АА, због кривичног дела због кривичног дела прикривања из члана 221 став 1 КЗ и кривичног дела недозвољеног држања оружја и експлозивних материја, с обзиром да наведени формални недостатак због кога је одбијен захтев за изручење овог окривљеног ради вођења предметног кривичног поступка, представља околност која привремено спречава гоњење против овог окривљеног, због чега су супротни наводи жалбе Јавног тужиоца оцењени као неосновани.

  Код оваквог стања ствари, чињеница да је окривљени екстрадиран нашој земљи ради извршења јединствене казне затвора у трајању од две године и десет месеци и ради довршења три кривична поступка која су се против окривљеног АА водила пред ранијим Трећим општинским суду (сада Први основни) на шта Јавни тужилац указује, не значи аутоматски да се против овог окривљеног може водити и предметни кривични поступак за кривична дела за која није одобрено изручење. Овде треба напоменути да уколико буду отклоњени недостаци због којих изручење није одобрено, (достављање решења о притвору) овај кривични поступак се може у било ком тренутку наставити по добијању одобрења надлежног органа Краљевине Шведске

  Пошто се жалбом Јавног тужиоца не доводи у сумњу правилност и законитост побијаног решења, то је жалба одбијена као неоснована.

  Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци решења.

Записничар     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Мирјана Јанковић,ср    Слободан Рашић,ср

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)