Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.11.2011.

Кж2 3792/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3792/11
Дана 24.11.2011. године
Б Е О Г Р А Д
ул. Немањина бр.9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Соње Манојловић, председника већа, судија Наде Хаџи-Перић и Драгана Ћесаровића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Браниславом Муњић, као записничарем, у предмету по захтеву ПС Неготин број 212-176/11 од 02.07.2011. године, за одлучивање о забрани прекинутог јавног скупа, на основу члана 12 став 4 Закона о окупљању грађана, одлучујући о жалби сазивача јавног скупа Топлице Стојковића, изјављеној против решења Вишег суда у Неготину Кв.бр.149/11 од 02.11.2011. године, у седници већа одржаној дана 24. новембра 2011. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба сазивача јавног скупа Топлице Стојковића, изјављена против решења Вишег суда у Неготину Кв.бр.149/11 од 02.11.2011. године.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Неготину Кв.бр.149/11 од 02.11.2011. године, усвојен је захтев Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Полицијске управе Бор, Полицијске станице Неготин, за забрану прекинутог јавног скупа, и сходно члану 12 став 4 у вези члана 9 став 1 Закона о окупљању грађана, изречена је забрана одржавања јавног скупа бивших радника "АА", који скуп је прекинут дана 02.07.2011. године.

Против наведеног решења благовремено је жалбу изјавио сазивач јавног скупа АААА, због битне повреде поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, са предлогом да другостепени суд донето и оспорено решење преиначи и одбије захтев Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Полицијске управе Бор, Полицијске станице Неготин, за забрану прекинутог јавног скупа и прекине забрану одржавања јавног скупа бивших радника "АА", који је прекинут 02.07.2011. године.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба је неоснована.

Апелациони суд у Београду је, испитујући решење по службеној дужности, нашао да доношењем првостепеног решења није учињена битна повреда одредаба кривичног поступка, предвиђена одредбом члана 401 став 5 ЗКП.

По налажењу Апелационог суда у Београду, правилно је првостепени суд побијаним решењем усвојио захтев Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Полицијске управе Бор, Полицијске станице Неготин, за забрану прекинутог јавног скупа, и сходно члану 12 став 4 у вези члана 9 став 1 Закона о окупљању грађана и изрекао забрану одржавања јавног скупа бивших радника "АА", који скуп је прекинут дана 02.07.2011. године.

Најпре, правилан је закључак првостепеног суда да предметни скуп - окупљање бивших радника "АА", није одржан на за то примереном простору, сходно члану 2 став 1, 2, 3 и 5 Закона о окупљању грађана, правилно налазећи да у конкретном случају простор наведен у пријави сазивача скупа није за то предвиђен у акту Општине Неготин - Одлуци о одређивању простора за одржавање јавних скупова грађана Неготина („Сл.лист Општине“ број 24 од 11.11.1992. године), па се стога супротни жалбени наводи сазивача јавног скупа АА, показују као неосновани. Такође, правилно је првостепени суд нашао да је предметно окупљање супротно члану 2 ставу 6 Закона о окупљању грађана, трајало непрекидно од 13.06.2011. године, од 10,00 часова, па до 02.07.2011. године, до 16,15 часова.

Потом, правилан је закључак првостепеног суда да је предметно окупљање бивших радника "АА", пријава скупа – означено као „блокада "АА", које ће почети 13.06.2011. године, у 10,00 часова и трајати до испуњења захтева бивших радника "АА" за исплату заосталих зарада по постигнутом поравнању, уз назнаку да све последице и штете које буду проистекле блокадом сноси "АА", што произлази из дописа – пријаве скупа, потписаног од стране чланова иницијативног одбора бивших радника "АА" АА и ВВ, који је поднет ПС Неготин, дана 07.06.2011. године, заводни број 212-176/11, а такође је потврђено и дописом генералног директора "АА"08.06.2011. године.

Потом, по налажењу Апелационог суда у Београду, правилно је првостепени суд нашао да је у периоду од 13.06.2011. године до 02.07.2011. године, као и дана 02.07.2011. године до 16,15 часова, постојало ометање и онемогућаван приступ возилима у круг "АА" ради испоруке и преузимања сировина и готовинских производа, робе, као и превоза истих, због чега су се пословни партнери ИХП „Прахова“, као и директори "АА", писменим дописима обраћали надлежним органима МУП-а РС, Полицијској станици у Неготину, Основном суду у Неготину. Наиме, правилно је првостепени суд, имајући у виду дописе достављене МУП-у РС, ПС Неготин, и то допис генералног директора "АА" од 07.06.2011. године, допис фирме "ББ" број 2864 и 2864/1 од 17.06.2011. године, допис фирме "ББ" број 2881 од 28.06.2011. године, допис техничког директора "ВВ" од 17.06.2011. године, као и обавештење ГГ, директора "АА" од 02.07.2011. године, закључио када је оценио као неосноване наводе представника сазивача скупа АА, да у критичном периоду од стане окупљених бивших радника "АА" на било који начин није онемогућаван улазак камиона и других возила у "АА", ради испорука сировина, утовара и транспорта готових производа и робе. Такође, код чињенице да је АА навео „да би блокада могла постојати тако што би људи легли на пругу и својим телима тако блокирали прилаз "АА", као и „да је вероватно директор луке ГГ намеравао да изазове сукоб дана 02.07.2011. године, тиме што је позвао своје људе“, по ставу Апелационог суда у Београду, правилно првостепени суд није прихватио предлог чланова иницијативног одбора ББ, АА и ВВ, да се у својству сведока саслушају лица наведена у жалби АА од 04.07.2011. године, на околност да није било физичких препрека у смислу блокаде наведених путева и колосека, те да није дошло до сукоба између радника "АА", правилно налазећи да је несумњиво постојало незадовољство у "АА", због немогућности да се реализује посао.

Коначно, правилно је, по ставу овога суда, првостепени суд нашао да су у току одржавања предметног скупа бивших радника "АА", заправо блокаде "АА", непропуштањем возила ради увожења, извожења, истовара робе, на прилазима истима и на делу инфраструктуре "АА", који је у поседу исте, наступиле околности из члана 9 став 1 Закона о окупљању грађана, које су биле усмерене на кршење Уставом зајемчених слобода и права човека и грађанина и то кршење права на рад и права на имовину, будући да је током предметног скупа, блокадом прилаза и улаза приватизоване "АА", то јест привредних друштава која послују у оквиру "АА" (унутар фабричког круга "АА"), и блокадом, запоседањем дела инфраструктуре у поседу "АА" (које није одобрено од стране луке "АА", тј. власника), дошло до немогућности допреме испоруке сировина и готовинских производа, пружања услуга истовара и утовара, транспорта и слично, и тиме се утицало на могућност рада запослених и пословања привредних друштава "АА". Стога је правилан закључак првостепеног суда да је предметни скуп, предузетом блокадом био усмерен на кршење права других, запослених радника, привредних друштава и власника "АА", и то права на рад и права на имовину (на одговарајућу зараду, безбедне услове рада, мирно уживање својине, имовине, која права су Уставом зајемчена, а који скуп као такав се негативно одразио и на пословање њихових пословних партнера, а како је предметни скуп и пријављен као блокада "АА" до испуњења захтева бивших радника за исплатом заосталих зарада, то је, и по ставу овога суда, постојала свест да ће тиме наступити последица и штета.

Имајући у виду све напред наведено, по ставу Апелационог суда у Београду, правилно је првостепени суд нашао да је предметни јавни скуп био усмерен на кршење Уставом Републике Србије зајемчених права и то права на рад (члан 60) и права на имовину (члан 58), правилно налазећи да је, сходно одредби члана 9 став 1 Закона о окупљању грађана, требало изрећи забрану одржавања јавног скупа бивших радника "АА", прекинутог од стране МУП РС – ПС Неготин, дана 02.07.2011. године, док се супротни жалбени наводи сазивача јавног скупа Топлице АА, оцењују као неосновани.

Сходно свему напред наведеном, жалбени наводи сазивача јавног скупа АА, оцењени су као неосновани, а овај суд налази да је побијано решење Вишег суда у Неготину правилно и да је првостепени суд дао јасне и довољне разлоге за своју одлуку, које у свему као правилне прихвата и Апелациони суд у Београду, а жалбеним наводима није доведена у сумњу правилност побијаног решења, при чему је овај суд имао у виду жалбене наводе сазивача јавног скупа АА, да је протест управо одржан са циљем да им се исплати неисплаћена зарада, а које право је такође зајемчено Уставом, међутим, исто је у конкретном случају без утицаја на одлуку суда у погледу захтева за забрану прекинутог јавног скупа и може бити предмет оцене у другом поступку.

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд у Београду је, сходно члану 10 став 6 Закона о окупљању грађана и члана 24 став 1 тачка 1 Закона о уређењу судова, донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Бранислава Муњић, с.р.     Соња Манојловић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)