Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
28.09.2010.

Кж2 3677/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3677/10
Дана 28.09.2010. године
Б е о г р а д
Немањина бр. 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Соње Манојловић, председника већа, судија Наде Хаџи-Перић и Драгана Ћесаровића, чланова већа, са судијским помоћником Браниславом Муњић, као записничарем, у кривичном предмету окривљене АА, због кривичног дела фалсификовање исправе из чл. 355 ст. 1 Кривичног Законика, одлучујући о жалби пуномоћника приватног тужиоца ББ, адвоката БА, изјављеној против решења Четвртог општинског суда у Београду Кв.бр.2078/09 – К.бр.1434/09 од 25.11.2009. године, у седници већа одржаној дана 28. септембра 2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба пуномоћника приватног тужиоца ББ, адвоката БА, изјављена против решења Четвртог општинског суда у Београду Кв.бр.2078/09 – К.бр.1434/09 од 25.11.2009. године.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Четвртог општинског суда у Београду Кв.бр.2078/09 – К.бр.1434/09 од 25.11.2009. године, обустављен је кривични поступак против окривљене АА, због кривичног дела фалсификовање исправе из чл. 355 ст. 1 Кривичног Законика, по приватној кривичној тужби тужиоца ББ од 09.11.2009. године, због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења.

Против наведеног решења жалбу је изјавио пуномоћник приватног тужиоца ББ, адвокат БА, због битне повреде кривичног поступка, непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, са предлогом да Апелациони суд у Београду уважи жалбу пуномоћника приватног тужиоца и укине побијано решење Четвртог општинског суда у Београду а предмет врати на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом пуномоћника приватног тужиоца, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба је неоснована.

Апелациони суд у Београду је, испитујући решење по службеној дужности, нашао да доношењем истог није учињена битна повреда одредаба кривичног поступка, предвиђена одредбом чл. 401 ст. 5 ЗКП-а.

Правилно је првостепени суд, решењем Кв.бр.2078/09 – К.бр.1434/09 од 25.11.2009. године, обуставио кривични поступак против окривљене ББ, због кривичног дела фалсификовање исправе из чл. 355 ст. 1 Кривичног Законика, због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења.

Наиме, увидом у списе предмета утврђено је да је приватном кривичном тужбом тужиоца АА, окривљеној ББ стављено на терет да је, дана 16.02.1999. године, направила лажну исправу, и исту употребила у поступку пред Четвртим општинским судом у Београду П.бр.212/08, док је увидом у парнични спис предмета Четвртог општинског суда у Београду П.бр.212/08, утврђено да се парнични поступак води по тужби тужиоца предузећа „"ВВ" из Београда, од 11.06.2002. године, против туженог АА, при чему је уз тужбу поднета и спорна изјава, сачињена дана 16.02.1999. године, на меморандуму предузећа "ВВ1", а која изјава је предмет кривичног дела које се окривљеној ставља на терет предметном приватном тужбом.

Чланом 103 став 1 тачка 6 КЗ предвиђено је да се кривично гоњење не може предузети када протекне 3 године од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко 1 године, док је чланом 104 став 6 КЗ предвиђено да застарелост кривичног гоњења настаје у сваком случају када протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост кривичног гоњења.

Дакле, у конкретном случају апсолутна застарелост кривичног гоњења настаје протеком 6 година од извршења кривичног дела, тј. дана 20.06.2008. године.

Супротни жалбени наводи пуномоћника приватног тужиоца адвоката БА, да је у конкретном случају последица кривичног дела фалсификовање исправе за приватног тужиоца АА наступила даном доношења пресуде Четвртог општинског суда у Београду у предмету П.бр.212/08, у коме је као доказ употребљена спорна исправа, неосновани су, имајући у виду да су у конкретном случају последице за приватног тужиоца АА наступиле у тренутку покретања парничног поступка у предмету П.бр.212/08, уз коју тужбу је као доказ поднета и спорна изјава, сачињена дана 16.02.1999. године, како је то према ставу Апелационог суда у Београду, правилно утврдио првостепени суд.

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд у Београду, на основу чл. 401 ст. 3 ЗКП-а, донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Бранислава Муњић, с.р. Соња Манојловић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)