Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.11.2011.

Кж2 3637/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3637/2011
Дана 16.11.2011. године
Б е о г р а д
Немањина бр. 9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Соње Манојловић, председника већа, судија Наде Хаџи Перић и Драгана Ћесаровића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Зорицом Аврамовић, као записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА, због кривичног дела тешка крађа у продуженом трајању из члана 204 став 1 тачка 1 у вези члана 61 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адв. АБ, изјављеној против решења Првог основног суда у Београду К.бр.4470/11 од 11.10.2011. године, у седници већа одржаној дана 16. новембра 2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


  УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљеног браниоца окривљеног АА, адв. АБ, УКИДА се решење Првог основног суда у Београду К.бр.4470/11 од 11.10.2011. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.

Окривљени АА остаје у притвору до наредне одлуке првостепеног суда.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Првог основног суда у Београду К.бр.4470/11 од 11.10.2011. године према окривљеном АА продужен је притвор на основу одредбе члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП који по наведеном решењу може трајати до упућивања окривљеног у установу за издржавање казне, а најдуже док не истекне време трајања казне изречене пресудом К.бр.4470/11 од 10.10.2011. године.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адв.АБ због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да се нападнуто решење преиначи и окривљеном АА укине притвор, тако да се има одмах пустити на слободу или да се ожалбено решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску КТР-I.бр.2998/11 од 31.10.2011. године, предложио да се одбије жалба браниоца окривљеног АА, адв. АБ, изјављена против решења Првог основног суда у Београду К.бр.4470/11 од 11.10.2011. године, којим се окривљеном АА продужава притвор који му је био одређен решењем дежурног истражног судије Првог основног суда у Београду Кри.Д.бр.153/11 од 14.04.2011. године као неоснована.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и предлога Апелационог јавног тужиоца у Београду, нашао:

Жалба је основана.

Наиме, из списа предмета се утврђује да је Први основни суд у Београду решењем К.бр.4470/11 од 11.10.2011. године продужио притвор према окривљеном АА на основу одредбе члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП који по наведеном решењу може трајати до упућивања окривљеног у установу за издржавање казне, а најдуже док не истекне време трајања казне изречене пресудом К.бр.4470/11 од 10.10.2011. године, а које решење је донето након што је решењем Првог основног суда у Београду К.бр.4470/11 од 08.08.2011. године усвојен споразум о признању кривице Кт.бр.3380/2011 – Ск.бр.33/11 од 22.07.2011. године који је закључен истог дана између Првог ОЈТ у Београду са једне стране и окривљеног АА са друге стране, а које решење је постало правноснажно дана 10.10.2011. године, након чега је пресудом Првог основног суда у Београду К.бр.4470/11 од 10.10.2011. године окривљени АА осуђен због извршења продуженог кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 у вези члана 61 КЗ на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци.

Имајући у виду да притвор представља нужну меру за обезбеђење присуства окривљеног ради несметаног вођења кривичног поступка, то исти може трајати док кривични поступак не буде правноснажно окончан, односно најдуже до упућивања окривљеног у установу за издржавање казне или док не истекне казна на коју је правноснажно осуђен. У конкретном случају по налажењу Апелационог суда у Београду у односу на ове одлучне чињенице ожалбено решење не садржи разлоге како се то основано указује жалбом браниоца окривљеног због чега се исто не може испитати.

Одредбом члана 358 ЗКП је предвиђено да ће суд након изрицања првостепене пресуде увек одлучити и о мери притвора, те зависно од тога да ли се окривљени већ налази у притвору ценити да ли и даље стоје разлози због којих је притвор према окривљеном одређен и продужаван или евентуално неки други разлози, или пак уколико се окривљени не налази у притвору, а пресудом му је изречена безусловна казна затвора донеће одлуку да ли има места одређивању притвора према окривљеном. С тим у вези уколико се окривљени већ налази у притвору, а веће нађе да стоје разлози због којих је притвор био одређен или продужаван или пак други разлози предвиђени законом донеће посебно решење о продужењу притвора. Дакле, у сваком случају одлучиће о даљој судбини притвора као мере за обезбеђење присуства окривљеног у току трајања кривичног поступка односно до његовог правноснажног окончања.

У конкретном случају решењем Првог основног суда у Београду К.бр.4470/11 од 08.08.2011. године усвојен је споразум о признању кривице који је закључен дана 22.07.2011. године између Првог основног јавног тужиоца у Београду са једне стране и окривљеног АА са друге стране, а на основу ког споразума је окривљени осуђен на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци. На рочишту на коме је донето наведено решење и једна и друга страна су се одрекле права на жалбу на наведену одлуку, чиме је по оцени Апелационог суда у Београду овакво решење постало правноснажно.

Дана 10.10.2011. године применом одредбе члана 282д став 1 ЗКП председник већа је на основу закљученог споразума о признању кривице донео пресуду којом је окривљеног АА осудио на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци, а у коју му је урачунато и време које је провео у притвору почев од 13.04.2011. године па надаље, с тим што против наведене пресуде жалба није дозвољена, те је дакле и она постала правноснажна даном доношења.

Увидом у спис предмета је утврђено да је на рочишту од 08.08.2011. године када је донето решење којим је усвојен споразум о признању кривице окривљени предложио да се укине и притвор у погледу које мере се надлежни јавни тужилац изјаснио, односно изјавио да је сагласан да се притвор према окривљеном укине, а након што решење о усвајању споразума о признању кривице постане правноснажно, те да се исти замени мером предвиђеном одредбом члана 136 ЗКП.

Имајући у виду све напред наведено у конкретном случају основано се жалбом браниоца окривљеног истиче да је ожалбено решење донето уз битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП јер исто нема разлога о одлучним чињеницама које се тичу одлуке суда о даљем трајању притвора према окривљеном АА. Наиме, када се има у виду да је наведена одлука односно пресуда у односу на њега постала правноснажна, остаје нејасно на основу којих је разлога првостепени суд, примењујући одредбу члана 358 ЗКП, уопште одлучивао о даљој судбини притвора као мере за обезбеђење присуства окривљеног ради несметаног вођења кривичног поступка, када је тај поступак у конкретном случају евидентно правноснажно окончан.

С обзиром на изнето, Апелациони суд у Београду је уважио жалбу браниоца окривљеног АА адв. АБ, укинуо побијано решење и предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.

Имајући у виду наведено, првостепени суд ће у поновном поступку отклонити недостатке на које му је овим решењем указано, имаће у виду и остале жалбене наводе браниоца окривљеног, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку, за коју ће дати јасне и уверљиве разлоге.

На основу одредбе члана 401 став 4 ЗКП, Апелациони суд у Београду одлучио је да окривљени АА остане у притвору до наредне одлуке првостепеног суда.

Са изнетих разлога, на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар      Председник већа - судија
Зорица Аврамовић, с.р.        Соња Манојловић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)