Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.10.2010.

Кж2 3568/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3568/2010
Дана 13.10.2010. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Славке Михајловић, председника већа, Снежане Савић и Гордане Петковић, чланова већа, уз учешће судијског помоћника Жака Павловића као записничара, у кривичном поступку против окривљене АА, због кривичног дела давање лажног исказа из члана 206 став 2 Кривичног Закона Републике Србије, одлучујући о жалби браниоца окривљене адвоката АБ која је изјављена против решења Другог Општинског суда у Београду К.бр.37/08 од 30.11.2009. године, у седници већа одржаној дана 13.10.2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљене АА адвоката АБ, УКИДА СЕ решење Другог Општинског суда у Београду К.бр.37/08 од 30.11.2009. године, а предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Другог Општинског суда у Београду К.бр.37/08 од 30.11.2009. године, обустављен је кривични поступак против окривљене АА због кривичног дела давање лажног исказа из члана 206 став 2 КЗРС на основу одредби 103 став 1 тачка 6 и члана 104 став 6 Кривичног законика.

Против наведеног решења жалбу је благовремено изјавила бранилац окривљене АА - адвокат АБ због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл.368 ЗКП-а.

Апелациони суд у Београду је, у седници већа, размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем, које је испитао по службеној дужности у смислу члана 401 став 5 ЗКП и жалбом па је, ценећи наводе и предлоге из жалбе браниоца окривљене, нашао:

Жалба је основана.


У жалби се, између осталог, наводи да је у одлуци првостепеног суда којом је обустављен кривични поступак против окривљене АА, повређено право на претпоставку невиности окривљене, јер се у истом узима као утврђена чињеница да је иста извршила кривично дело које јој се приватном тужбом ставља на терет. Такође је истакуто да је одредбом члана 3 став 1 Закона о кривичном поступку прописано да се свако сматра невиним док се његова кривица не утврди правоснажном судском одлуком, а да при том окривљеној није ни уручена приватна кривична тужба, нити је заказан главни претрес, нити је извођен доказни поступак, па тако није ни донета пресуда.

Наводи у жалби браниоца окривљене АА - адвоката АБ су основани. Првостепени суд је, доносећи одлуку о обустави поступка због апсолутне застарелости, учинио битну повреду одредаба кривичног поступка, јер је изрека побијаног решења неразумљива и противречна како сама себи тако и са разлозима наведеним у образложењу. Наиме, у изреци побијаног решења се наводи да је против окривљене АА, због кривичног дела давање лажног исказа, поступак обустављен јер је наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења. Из образложења побијаног решења произилази да је првостепени суд нашао да је '' окривљена извршила кривично дело које јој се ставља на терет приватном тужбом тужиље ББ...'', иако у конкретном предмету главни претрес није ни отваран, доказни поступак није спроведен, те да ни пресуда није донета, па тако да ни евентуална кривица окривљене у овом кривичном поступку није утврђена, ни доказана. Стога овај суд налази да су дати разлози противречни изреци, те је решење морало бити укинуто.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду одредаба кривичног поступка на коју је овим решењем указано, ценити све потребне чињенице и околности конкретног случаја, при том имати у виду и наводе изнете у жалби браниоца окривљене, а након тога донети правилну и закониту одлуку за коју ће дати јасне и адекватне разлоге у истој.

Због свега напред наведеног, Апелациони суд у Београду је, сходно одредбама члана 401 став 3 ЗКП, одлучио као у изреци решења.

Записничар Председник већа-судија
Жак Павловић Славка Михајловић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)