Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
21.01.2011.

Кж2 329/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД
Кж2 329/2011
Дана 21.1.2011. године
Б Е О Г Р А Д3АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Савке Гогић, председника већа, Мирјане Поповић, Снежане Димитријевић, чланова већа, са вишим судијским сарадником-записничарем Тањом Славковић, у кривичном предмету против окривљеног АА и др., због кривичног дела тешка крађа из чл.204 став 1 тачка 1 и 2 КЗ-а, решавајући по жалби јавног тужиоца Другог основног јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против решења Другог основног суда у Београду К.бр.3028/10 од 24.12.2010.године, у седници већа одржаној дана 16.2.2011.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба јавног тужиоца Другог основног јавног тужилаштва у Београду, изјављена против решења Другог основног суда у Београду К.бр.3028/10 од 24.12.2010.године.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Другог основног суда у Београду К.бр.3028/10 од 24.12.2010.године на основу чл.337 став 3 у вези чл.178 ЗКП-а, издвојени су из списа предмета записници о саслушању осумњичених АА, ББ састављени пред истражним судијом дана 29.7.2010.године у предмету Кри.Д.бр.506/10. Наведеним решењем је истовремено одређено да се након правноснажности истог наведени записници ставе у посебан омот и доставе истражном судији ради чувања одвојено од осталих списа.

Против наведеног решења жалбу је изјавио јавни тужилац Другог ОЈТ-а у Београду због битне повреде одредаба кривично поступка, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони јавни тужилац у Београду је писменим поднеском КтрI.бр.325/2011 од 3.2.2011.године предложио да Апелациони суд у Београду уважи жалбу јавног тужиоца Другог ОЈТ-а у Београду, те да првостепено решење укине сходно тужиочевом жалбеном предлогу.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем које је испитао у смислу чл.401 став 5 ЗКП-а и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, те става Апелационог јавног тужиоца у писменом поднеску, нашао:

-жалба је неоснована.

Жалбом јавног тужиоца Другог ОЈТ-а у Београду побија се првостепеном решење тако што се истиче да је суд погрешио када је донео одлуку да се наведени записници издвоје из списа предмета, јер су окривљени поучени о праву на браниоца, да нису дужни да износе своју одбрану, нити да одговарају на постављена питања, па и поред тога што у записницима није констатовано да су упозорени да све што изјаве пред судом може да буде употребљено као доказ против њих, њима је то свакако било познато, обзиром да је окривљени АА више пута осуђиван, а окривљени ББ је према сопственој изјави једном осуђиван, па им у конкретном случају нису повређена права у кривичном поступку и не стоје разлози да се наведени записници издвоје из списа предмета, са којих разлога се и предлаже као у жалби.

Насупрот овим жалбеним наводима, Апелациони суд налази да је првостепени суд правилно поступио када је донео одлуку као у изреци ожалбеног решења и то да се на основу чл.337 став 3 у вези чл.178 ЗКП-а издвоје из списа предмета записници о саслушању осумњичених АА и ББ, а састављеним пред истражним судијом дана 29.7.2010.године у предмету Кри. Д.бр.506/10, те да се након правноснажности решења наведени записници ставе у посебан омот и доставе истражном судији, а ради чувања одвојено од осталих списа.

Наиме, оптужницом јавног тужиоца Другог ОЈТ-а у Београду Кт.бр.1521/10 од 4.10.2010.године окривљеном АА и ББ стављено је на терет да су ќао саизвршиоци починили кривично дело тешке крађе из чл.204 став 1 тачка 1и 2 КЗ-а, а окривљеном ББ и извршење једног кривичног дела крађе из чл.203 став 1 КЗ-а.

Бранилац окривљеног ББ адвокат БА је суду предложио да се из списа предмета издвоје записници о саслушању окривљених пред истражним судијом, обзиром на то да окривљени приликом тих саслушања нису поучени у смислу чл.4 став 2 тачка 2 ЗКП-а да све што изјаве током поступка може да буде употребљено као доказ против њих.

Заменик јавног тужиоца Другог ОЈТ-а у Београду се противио предлогу за издвајање наведених записника, не образлажући свој став.

Првостепени суд је размотрио предлог браниоца окривљеног ББ, извршио увид у наведене записнике о саслушању осумњичених АА и ББ, а који су састављени пред дежурним истражним судијом дана 29.7.2010.године у предмету Кри. Д.бр.506/10, нашао да је предлог основан. Наиме, на наведеним записницима о саслушању осумњичених нема констатације да су осумњичени који су тада за предметна дела која им се стављају на терет први пут саслушавани пред судом упозорени да све што изјаве може бити употребљено проти њих као доказ у смислу чл.4 став 2 тачка 2 ЗКП-а и чл.89 став 2 ЗКП-а, те како је чл.89 став 10 ЗКП-а предвиђено да се на оваквим исказима окривљених не може заснивати судска одлука, то је и по налажењу Апелационог суда првостепени суд правилном применом одредби чл.337 став 3 у вези чл.178 ЗКП-а донео одлуку као у изреци ожалбеног решења, док се супротни жалбени наводи јавног тужиоца Другог ОЈТ-а у Београду, оцењују као неосновани.

Са свега напред изложеног, Апелациони суд је одлучио као у изреци решења на основу одредбе чл.401 став 3 ЗКП-а.

Записничар Председник већа-судија
Тања Славковић с.р. Савка Гогић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)