Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.09.2012.

Кж2 3162/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3162/12
Дана 11.09.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела неуплаћивања пореза по одбитку из члана 229а став 2 у вези става 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, изјављеној против решења Основног суда у Лозници К.бр. 225/12 од 04.07.2012. године, у седници већа одржаној дана 11.09.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца окривљеног АА, изјављена против решења Основног суда у Лозници К.бр. 225/12 од 04.07.2012. године.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем обустављен је кривични поступак по оптужном предлогу ОЈТ Лозница Кт.бр. 1136/10 од 09.02.2011. године који је поднет против окривљеног АА, због кривичног дела неуплаћивања пореза по одбитку из члана 229а став 2 у вези става 1 Кривичног законика – услед одустанка ОЈТ Лозница од кривичног гоњења. Одређено је да трошкови кривичног поступка окривљеног у укупном износу од 77.250,00 динара падају на терет буџетских средстава и имају му се исплатити у року од 15 дана по правноснажности решења.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, из свих законских разлога, са предлогом да другостепени суд изјављену жалбу уважи и да окривљеном на терет буџетских средстава суда досуди и преостали тражени износ од 30.440,00 динара на име трошкова кривичног поступка, као и трошкове састава жалбе у износу од 33.000,00 динара.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктр I број 2744/2012 од 23.08.2012. године, предложио да другостепени суд одбије изјављену жалбу као неосновану.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писаног изјашњења надлежног јавног тужиоца, датог у наведеном поднеску, нашао:

Жалба је неоснована.

Правилно је првостепени суд побијаним решењем између осталог досудио окривљеном трошкове у укупном износу од 77.250,00 динара за које је одредио да падају на терет буџетских средстава.

Наиме, Апелациони суд у Београду је увидом у списе утврдио да је правилна оцена првостепеног суда да се поднесци окривљеног од 18.10.2011. године и 24.10.2011. године не могу сматрати образложеним поднесцима за чији састав се може добити накнада, с обзиром да се исти односе на захтев за одлагање главног претреса и разгледање списа, као и на захтев за фотокопирање појединих аката.

Следствено томе, супротни жалбени наводи браниоца окривљеног којима се оспорава законитост и правилност побијаног решења у наведеном делу оцењују се као неосновани имајући у виду напред наведене јасне и уверљиве разлоге првостепеног суда које у свему као правилне прихвата и овај суд, док се у изјављеној жалби не истиче ни једна околност која би била од утицаја на другачију одлуку суда.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења.

Записничар,       Председник већа-судија,
Вукашин Сарајлић, с.р.     мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)