Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
26.03.2013.

Кж2 3049/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3049/12
Дана 26.03.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Катарине Мајачић, као записничара, у кривичном поступку према окривљеном АА, због кривичног дела из члана 195 став 3 КЗ РС и др., одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Основног суда у Лозници Кв.бр.151/12 од 13.07.2012. године, у седници већа одржаној дана 26.03.2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВА СЕ жалба браниоца осуђеног АА, адвоката АБ, па се УКИДА решење Основног суда у Лозници Кв.бр.151/12 од 13.07.2012. године и предмет упућује првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем Основног суда у Лозници Кв.бр.151/12 од 13.07.2012. године, одбачена је као преурањена молба браница осуђеног АА из _, адвоката АБ, за рехабилитацију осуђеног по пресудама Општинског суда у Лозници К.бр.112/08 од 28.11.2001. године, К.бр.669/96 од 28.02.1997. године, К.бр.541/02 од 09.12.2002. године и К.бр.457/02 од 06.02.2003. године.

Против наведеног решења, благовремено је жалбу изјавио бранилац осуђеног АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба поступка и повреде закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду, као другостепени, решење Основног суда у Лозници Кв.бр.151/12 од 13.07.2012. године укине и предмет врати првостепеном суду на законито одлучивање.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је поднеском Ктр-I.бр.2657/12 од 16.08.2012. године, навео да је увидом у кривичне списе констатовано да је жалба адвоката АБ неоснована, те је предложио да Апелациони суд у Београду потврди решење Основног суда у Лозници Кв.бр.151/12.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио целокупне списе предмета, испитао побијано решење у границама жалбених навода и по службеној дужности, у смислу одредбе члана 401 став 5 ЗКП, па је по оцени жалбених навода, нашао:

 жалба је основана.

Побијаним решењем, одбачена је као преурањена молба браниоца осуђеног АА, адвоката АБ, за рехабилитацију осуђеног по пресудама Општинског суда у Лозници К.бр.112/08 од 28.11.2001. године, К.бр.669/96 од 28.02.1997. године, К.бр.541/02 од 09.12.2012. године и К.бр.457/02 од 06.02.2003. године, са образложењем да осуђени АА треба прво да поднесе захтев за рехабилитацију по наведеним пресудама Општинског суда у Лозници, органу надлежном за вођење казнене евиденције, па тек ако орган надлежан за вођење казнене евиденције не поступи по захтеву осуђеног у року од 30 дана од дана пријема захтева, успоставља се надлежност суда за доношење одлуке о рехабилитацији, који закључак првостепеног суда се не може прихватити.

Наиме, одредбом члана 100 КЗ-а прописано је да лицу које је више пута осуђивано, суд може дати рехабилитацију само ако су испуњени услови из члана 98 и члана 99 овог закона у погледу сваког кривичног дела за које је осуђено, те да ће, при оцени да ли ће у оваквом случају дати рехабилитацију, суд узети у обзир околности из члана 99 став 2 овог Законика.

Имајући у виду цитирану законску одредбу, као и чињеницу да је осуђени АА, преко свог браниоца, поднео захтев за рехабилитацију сходно одредби члана 100 КЗ-а, а на шта се основано указује жалбом браниоца осуђеног, иста се не може сматрати преурањеном, а како то погрешно закључује првостепени суд.

С обзиром на све наведено, побијано решење је уважавањем жалбе браниоца осуђеног морало бити укинуто и предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање, те ће првостепени суд, ценећи све напред наведено, као и разлоге које је бранилац осуђеног навео у жалби, оценити да ли су испуњени услови за давање рехабилитације, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку, за коју ће дати довољно јасне и аргументоване разлоге.

Из изнетих разлога, Апелациони суд у Београду је на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП-а, донео одлуку као у изреци решења.

Записничар      Председник већа-судија
Катарина Мајачић, с.р.     Синиша Важић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)