Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.10.2013.

Кж2 3027/2013

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 3027/2013
Дана 08.10.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Вучка Мирчића, председника већа, Весне Петровић и Оливере Анђелковић, чланова већа, са самосталним саветником Драганом Лужњанин, као записничарем, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела проневере из члана 364 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби осуђеног АА, изјављеној против решења Основног суда у Ваљеву К.бр. 336/10 од 17.06.2013. године, у седници већа одржаној 08.10.2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба осуђеног АА, изјављена против решења Основног суда у Ваљеву К.бр. 336/10 од 17.06.2013. године.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем Основног суда у Ваљеву одбијен је као неоснован захтев осуђеног АА да се у предмету Основног суда у Ваљеву К.бр.336/10 утврди да је наступила релативна застарелост извршења казне.

Против тог решења жалбу је изјавио осуђени АА због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде Кривичног закона са предлогом да Апелациони суд побијано решење укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони јавни тужилац у Београду у писменом изјашњењу Ктр.І.бр.2618/13 од 03.07.2013. године предложио је да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу осуђеног јер је првостепено решење правилно.

Апелациони суд у Београду је у седници већа размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба осуђеног АА је неоснована.

 

Из списа предмета произилази да је АА правноснажном пресудом Основног суда у Ваљеву К.бр. 336/10 осуђен на казну затвора у трајању од 1 године због кривичног дела проневере из члана 364 став 1 Кривичног законика.

Решењем Основног суда у Ваљеву Кв.бр.613/12 од 21.11.2012. године по основу амнестије осуђеном АА изречена казна затвора смањена је на 8 месеци и 28 дана.

Из дописа КПЗ Забела од 17.11.2012. године првостепени суд је утврдио да се осуђени АА налази у тој установи на издржавању казне затвора по другој правноснажној пресуди и да му је редован истек казне по тој пресуди предвиђен за 28.03.2016. године.

У оваквој ситуацији, како то правилно налази и првостепени суд за време за које се по закону извршење казне не може предузети јер се осуђени АА већ налази на издржавању казне по другој правноснажној пресуди, застарелост не тече како је то и одређено чланом 107 став 3 Кривичног законика а не чланом 104 став 2 Кривичног законика, на који се суд очигледном омашком позвао.

Будући да жалбеним наводима осуђеног АА закључак првостепеног суда да у конкретном случају није наступила релативна застарелост извршења казне по правноснажној пресуди Основног суда у Ваљеву К.бр. 336/10 није доведен у питање, то је жалба оцењена као неоснована и на основу одредбе члана 467 став 4 Законика о кривичном поступку одлучено је као у изреци овог решења.

Записничар        Председник већа – судија
Драгана Лужњанин, с.р.     Вучко Мирчић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)