Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.03.2015.

Кж2 295/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 295/15
Дана 02.03.2015. године
Б Е О Г Р А Д, ул. Немањина бр.9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Оливере Анђелковић, председника већа, Гордане Петковић и Славке Михајловић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Снежаном Доганџић, записничарем, у кривичном предмету осуђеног АА и др, због кривичог дела разбојништво из члана 206 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика и др, одлучујући о жалбама окривљеног АА1 и његовог браниоца, адвоката АБАБ, изјављеним против решења Вишег суда у Београду, К.бр.3051/10, Кв.бр.141/15 од 02.02.2015. године, у седници већа одржаној дана 02.03.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалби окривљеног АА1 и његовог браниоца, адвоката АБ, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду, К.бр. 3051/10, Кв.бр.141/15 од 02.02.2015. године и предмет упућује првостепеном суду на поновни поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, К.бр.3051/10, Кв.бр.141/15 од 02.02.2015. године, одбачен је захтев браниоца осуђеног АА1, адвоката АБ од 10.12.2014. године за понављање кривичног поступка, окончаног пресудом Вишег суда у Београду, К.бр.3051/10 од 02.06.2011. године, која је преиначена пресудом Апелациoног суда у Београду Кж1 1545/12 од 17.05.2012. године.

Против наведеног решења, жалбе су изјавили:

- окривљени АА1, без навођења законских разлога, с тим што из садржине жалбе произлази да решење побија због битне повреде одредаба ЗКП-а и погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да се укине и предмет врати на поновни поступак и одлучивање или да се преиначи и усвоји поднети предлог за понављање поступка и захтевом да он и бранилац буду обавештени о седници већа

- бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ, без навођења законских разлога, с тим што из садржине жалбе произлази да решење побија због битне повреде одредаба ЗКП-а, са предлогом да се укине и предмет врати на поновни поступак и одлучивање или да се преиначи и решењем уважи захтев и дозволи понављање поступка.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, размотрио спис и испитао побијано решење у складу са одредбама члана 467. ст. 1. и 2. ЗКП-а, па је након оцене жалбених навода и предлога, нашао да су жалбе основане.

Основани су жалбени наводи браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ да је првостепени суд, приликом одлучивања о захтеву за понављање кривичног поступка, поступио супротно одредби члана 474. ст. 2. ЗКП, с обзиром на то, да је члан већа које га је донело, судија З_, био председник већа које је донело пресуду, К.бр.3051/10 од 02.06.2011. године.

Наиме, увидом у спис К.бр К.бр.3051/10 произлази да је пресудом Вишег суда у Београду, К.бр.3051/10 од 02.06.2011.године, између осталог, окривљени АА1, оглашен кривим за кривична дела: разбојништво из члана 206. ст. 3. КЗ, за које му је утврђена казна затвора у трајању од три године и два месеца и неовлашћено коришћење туђег возила из члана 213. ст. 2. у вези са ставом 1. КЗ, за које му је утврђена казна затвора у трајању од седам месеци и након што му је опозвана условна осуда изречена пресудом Петог општинског суда у Београду, К.бр 1248/06 од 29.03.2007. године и узета као утврђена казна затвора у трајању од једне године, осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од четири године и два месеца. Произлази и да је наведена пресуда донета у већу састављеном од судија: _, председника већа, _, члана већа и судија поротника, _, _ и _, као и да је приликом доношења побијаног решења, К 3051/10, Кв 141/15 од 02.02.2015. године, којим се одбацује захтев браниоца осуђеног АА1, адвоката АБ од 10.12.2014. године за понављање кривичног поступка окончан пресудом Вишег суда у Београду К.бр.3051/10 од 02.06.2011. године (преиначена пресудом Апелациoног суда у Београду Кж1 1545/12 од 17.05.2012. године) као члан већа учествовао судија _.

Одредбом члана 474 став 2 ЗКП је прописано да приликом одлучивања о захтеву за понављање кривичног поступка, члан већа неће бити судија који је учествовао у доношењу пресуде у ранијем поступку.

Имајући у виду да је приликом одлучивања о захтеву за понављање кривичног поступка доношењем решења, К 3051/10, Кв 141/15 од 02.02.2015. године као члан већа учествовао судија _ који је учествовао и у доношењу пресуде у ранијем поступку, К.бр.3051/10 од 02.06.2011. године, (поступао као председник већа), то је овај суд, на основу одредаба члана 467. ст. 4. ЗКП, одлучио као у изреци решења.

Записничар       Председник већа-судија
Снежана Доганџић с.р.     Оливера Анђелковић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)