Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.09.2011.

Кж2 2915/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2915/11
Дана 09.09.2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Душка Миленковића и Вучка Мирчића, чланова већа, са судијским сарадником Иреном Јушковић, као записничарем, у кривичном поступку против осуђеног АА, због кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 у вези става 1 тачка 1 КЗ и др., одлучујући о жалби осуђеног, изјављеној против решења Другог основног суда у Београду К.бр.449/10 - Кв.бр.578/11 од 08.08.2011. године, у седници већа одржаној дана 09. септембра 2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Поводом жалбе осуђеног АА, УКИДА СЕ решење Другог основног суда у Београду К.бр.449/10 - Кв.бр.578/11 од 08.08.2011. године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Другог основног суда у Београду К.бр.449/10 - Кв.бр.578/11 од 08.08.2011. године одбијен је као неоснован захтев осуђеног АА за неправо понављање кривичног поступка - спајање казни по пресудама Другог основног суда у Београду К.бр.449/10 од 03.08.2010. године, правноснажном дана 25.01.2011. године и по пресуди Окружног суда у Ваљеву К.бр.86/06 од 09.03.2007. године, која је постала правноснажна дана 11.10.2007. године.

Против наведеног решења жалбу је изјавио осуђени АА, побијајући исто као неправилно и незаконито, без навођења законског основа за побијање, са предлогом да Апелациони суд у Београду уважи његову жалбу и изрекне јединствену казну затвора сходно одредби члана 60 и 62 став 1 и 2 ЗКП-а, с тим што ће код изрицања јединствене казне затвора применити одредбе блаже по учиниоца.

Апелациони јавни тужилац у Београду у поднеску КтрI бр.2412/11 од 01.09.2011. године предложио је да се жалба осуђеног одбије као неоснована и побијано решење потврди.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, а узевши у обзир мишљење Апелационог јавног тужиоца, нашао:

Одредбом члана 405 став 1 тачка 1 ЗКП-а предвиђено је да се правноснажна пресуда може преиначити и без понављања кривичног поступка, ако је у две или више пресуда, односно решења о кажњавању против истог осуђеног правноснажно изречено више казни, а нису примењене одредбе одмеравања јединствене казне за дела у стицају, док је одредбом члана 405 став 6 ЗКП-а прописано да нову пресуду доноси суд у седници већа на предлог јавног тужиоца или осуђеног, а по саслушању противне странке. Сходно томе, по оцени Апелационог суда одлука којом се одбија захтев за неправо понављање кривичног поступка доноси се у форми пресуде.

Правно је неодржив став првостепеног суда у вези форме судске одлуке, имајући у виду одредбе члана 401 став 3 ЗКП-а, јер у том случају другостепени суд је лишен могућности да пресудом преиначи првостепену одлуку уколико је у форми решења, ако супротно становишту првостепеног суда који је решењем одбио као неоснован захтев за неправо понављање кривичног поступка нађе да су испуњени услови за преиначење првостепене правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци овог решења.


ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Ирена Јушковић, с.р. Зоран Савић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)