Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.07.2010.

Кж2 2673/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2673/10
Дана 02.07.2010. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр. 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Соње Манојловић, председника већа, Драгана Ћесаровића и Здравке Ђурђевић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Александра Багаша као записничара, у кривичном поступку против окр. АА и др., због кривичног дела разбојништво из члана 206 став 2 у вези става 1 у вези члана 33 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окр. ББ, адв. БА, изјављене против решења Вишег суда у Шапцу Кв.бр.247/10 од 16.06.2010. године, дана 02. јула 2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБИЈА СЕ жалба браниоца окр. ББ, адв. БА, изјављена против решења Вишег суда у Шапцу Кв.бр.247/10 од 16.06.2010. године, КАО НЕОСНОВАНА.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Шапцу Кв.бр.247/10 од 16.06.2010. године, продужен је притвор најдуже за 30 (тридесет) дана окривљенима АА, ББ и ВВ, а на основу одредбе члана 142 став 1 тачка 1, 2 и 5 ЗКП-а.

Против наведеног решења жалбу је изјавила бранилац окр. ББ, адв. БА, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно утврђеног чињеничног стања са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји жалбу, укине решење о продужењу притвора Вишег суда у Шапцу Кв.бр. 24710 од 16.06.2010. године и окр. ББ, пусти да се у даљем току кривичног поступка брани са слободе.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду доставило је поднесак КТР.І бр. 1879/10 од 02.07.2010. године, у ком је предложило да се одбије као неоснована жалба браниоца окр. ББ, адв. БА, изјављена против решења Вишег суда у Шапцу Кв.бр. 247/10 од 16.06.2010. године.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и мишљењем Апелационог јавног тужилаштва у Београду, па је по оцени жалбених навода и предлога из цитираног поднеска Апелационог јавног тужилаштва нашао:

Жалба је неоснована.

Апелациони суд у Београду је испитујући решење по службеној дужности нашао да доношењем првостепеног решења није учињена битна повреда одредаба кривичног поступка, предвиђена одредбом члана 401 став 5 ЗКП-а.

По оцени овог суда правилни су разлози које је дао Виши суд у Шапцу приликом доношења решења Кв.бр.247/10 од 16.06.2010. године, којим је продужио притвор окр. АА, ББ и ВВ, а који се односе на основ за продужење притвора предвиђен одредбом члана 142 став 1 тачка 2 и 5 ЗКП-а.

Наиме из списа предмета произилази да су окр. АА, ББ и ВВ, у својим одбранама изнели различите верзије предметног догађаја а имајући у виду и чињеницу да окр. ГГ и ДД, још увек нису саслушани јер се налазе у бекству, па напред наведене околности у међусобној повезаности, као особите, по налажењу Апелационог суда у Београду, указују на реалну опасност да би окривљени ББ, уколико би био пуштен на слободу могао ометати даљи ток кривичног поступка утицајем на окривљене ГГ и ДД, који се за сада налазе у бекству, па је даље задржавање окривљеног ББ, у притвору по основу одредбе члана 142 став 1 тачка 2 ЗКП-а, насупрот жалбеним наводима браниоца окр. ББ, адв. БА, нужно.

По налажењу Апелационог суда у Београду, испуњени су услови за продужење притвора у односу на окр. ББ и на основу одредбе члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП-а. Ово стога што из списа предмета произилази постојање основане сумње да су окривљени извршили кривично дело разбојништва из члана 206 став 2 у вези става 1 у вези члана 33 КЗ, за које је прописана казна затвора преко 10 година, а такође из списа из предмета произилази и постојање основане сумње да је напред наведено кривично дело извршено под посебно тешким околностима које се огледају у чињеници да је у извршењу наведеног кривичног дела учествовало пет лица, уз претходно планирање и организовање и учешће помагача при чему је од посебног значаја и то да су непосредни извршиоци критичном приликом исказали значајну упорност и безобзирност, нападајући оштећеног и његову супругу у касним ноћним сатима у њиховом дворишту и то све у малој сеоској средини, које околности по налажењу и Апелационог суда у Београду, представљају посебно тешке околности, које оправдавају продужење притвора окривљеном ББ и на основу одредбе члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП-а.

Када је у питању основ за продужење притвора окривљенима из чл. 142 ст.1 тач.1 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду, налази да не стоје разлози за продужење притвора по овом основу. Наиме, чињеница да окр. АА и ББ, нису ожењени као и да немају децу, те да окр. ВВ, не поседује ништа од имовине не може представљати основ за продужење притвора из чл. 142 ст 1 тач. 1 ЗКП-а. Наиме личне и породичне прилике (чињеница да окривљени АА и ББ, нису ожењени и да немају децу те да окр. ВВ, не поседује имовину) не представљају околности које ни саме за себе ни у међусобној повезаности указују да би се окривљени боравком на слободи дали у бекство.

Што се тиче могућности преласка границе са Републиком Српском и Републиком Црном Гором, без пасоша односно само са личном картом, ради се о погодности која је последица одлуке надлежних државних органа коју могу да користе сви грађани па и окривљени и по налажењу овог суда не ради се о личном својству окривљених које би могло указивати на опасност од бекства, сходно одредби чл. 142 ст.1 тач. 1 ЗКП-а, због чега је Апелациони суд у Београду овај основ за продужење притвора окривљенима АА ББ и ВВ, отклонио.

Апелациони суд у Београду је ценио и остале наводе изјављене жалбе али је нашао да они немају утицаја на доношење другачије одлуке. Посебно је цењен навод жалбе браниоца којим се оспорава првостепено решење уз истицање да је Виши суд приликом доношења побијаног решења одлучивао на седници већа без позивања и присуства окривљеног и браниоца, али је овакав навод оцењен неоснованим јер се у конкретном случају ради о решењу о продужењу притвора, а не о решењу о одређивању притвора, које се сходно одредби члана 142а ЗКП-а, доноси по саслушању окривљеног.

Имајући у виду напред наведено Апелациони суд у Београду је на основу члана 401 став 3 ЗКП-а донео одлуку као у изреци решења.

Записничар Председник већа-судија
Александар Багаш Соња Манојловић

За тачност отправка
управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)