Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
26.12.2014.

Кж2 2607/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2607/14
Дана 26.12.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Драгољуба Ђорђевића, председника већа, Здравке Ђурђевић и Драгољуба Албијанића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Марине Барбир, као записничара, у кривичном поступку против окр. АА и др., због кривичног дела из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ у вези чланова 30 и 33 КЗ одлучујући о жалби адвоката АБ изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Кж1.бр.5399/13 од 03.12.2014. године у седници већа одржаној дана 26.12.2014. године донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  УВАЖАВАЊЕМ жалбе адвоката АБ ПРЕИНАЧАВА СЕ решење Апелационог суда у Београду Кж1.бр. 5399/13 од 03.12.204. године тако што се адвокату АБ као браниоцу окривљеног АА1 поред износа од 35.250,00 динара има исплатити и износ од 12.000,00 динара, док се у преосталом делу жалба ОДБИЈА као неоснована.


О б р а з л о ж е њ е

   Решењем Апелационог суда у Београду Кж1.бр. 5399/13 од 03.12.2014. године одређено је да се браниоцу окривљеног АА1 адвокату АБ има исплатити износ од 35.250,00 динара из буџетских средстава суда.

  Против наведеног решења жалбу је изјавила адвокат АБ због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене прописа и повреде поступка предлажући да се побијано решење преиначи тако што ће Апелациони суд, поред признатих износа браниоцу признати право на исплату накнаде за разговор са окривљеним у притвору обављен 09.04.2013. године у износу од 24.000,00 динара и да се накнада за признате процесне радње обрачуна без умањења од 50% те да се призна право на исплату камате од дана доспелости до дана исплате те да суд, уколико нађе а нема места преиначењу решења, побијано решење укине и списе предмета врати на поновно одлучивање те да се подносиоцу жалбе призна право на исплату накнаде за састав жалбе у износу од 60.000,00 динара и остале трошкове поступка колико буду износили. Тражила је да буде обавештена о седници већа на којој се буде одлучивало о жалби.

  Разматрајући списе предмета и побијано решење, поводом изјављене жалбе, Апелациони суд у Београду је у седници већа одржаној дана 26.12.2014. године, у смислу члана 467 став 2 ЗКП на коју није позвао подносиоца жалбе налазећи да њено присуство не би било корисно за разјашњење ствари, нашао:

  жалба је делимично основана.

  Основано се изјављеном жалбом указује да је веће Апелационог суда погрешно закључило да је разговор са окривљеним у притвору била процесна радња која је предузета пред првостепеним судом, имајући у виду да је, како произилази у стању у списима предмета, адвокат обавила разговор са окривљеним у притвору дана 09.04.2013. године, након изјављивања жалбе те достављања одговора на жалбу тужиоца, а у циљу припремања за седницу већа пред Апелационим судом због чега је овај суд о истом надлежан да одлучује.

  Међутим, Апелациони суд је нашао да за ову процесну радњу браниоцу припада износ од 12.000,00 динара, односно износ од 24.000,00 динара умањен за 50% у складу са Правилником о висини награде за рад адвоката за одбране по службеној дужности („Службени гласник РС“ број 104/06).

  Ово стога што је, супротно ставу браниоца окривљеног, правилно веће првостепеног суда умањило тражени износ накнаде за 50% будући да Правилник о висини награде за рад адвоката за одбране по службеној дужности („Службени гласник РС“ бр. 104/06) није престао да важи доношењем Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/11) јер је у члану 23 ставу 3 овог Закона јасно назначено да се висина награде за одбране по службеној дужности утврђује актом који доноси министар надлежан за послове правосуђа па Правилник о висини награде за рад адвоката за одбране по службеној дужности није подзаконски акт везан за Закон о адвокатури који, уосталом, у прелазним и завршним одредбама једино прописује да даном ступања на снагу закона престаје да важи Закон о адвокатури („Службени лист СРЈ“ бр. 24/98... до 72/02).

  Осим тога, у „Службеном гласнику РС“ број 23/14 објављен је нови Правилник о висини награде за рад адвоката за одбране по службеној дужности који је ступио на снагу 06. марта 2014. године којим је јасно прописано да даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о висини награде за рад адвоката за одбране по службеној дужности („Службени гласник РС“ бр. 2/04.... 104/06).

  Неоснованим је и Апелациони суд оценио жалбене наводе којима бранилац тражи камату од дана доспећа трошковника до дана исплате позивајући се на одредбу члана 314 Закона о облигационим односима који регулише ситуације када рок за испуњење није одређен и одредбу члана 278 Закона о облигационим односима који предвиђа да поверилац има право на затезну камату без обзира да ли је претрпео какву штету због дужникове доцње.

  Ово стога што ЗКП у одредбама чланова 261-268 не прописује рок за плаћање трошкова поступка, па овај суд није надлежан да о оваквом захтеву одлучује.

  Имајући у виду напред наведено, на основу члана 467 став 4 ЗКП, одлучено је као у изреци.

Записничар       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марина Барбир с.р.       Драгољуб Ђорђевић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)