Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.02.2017.

Кж2 244/2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 244/2017
Дана 20.02.2017. године
Б Е О Г Р А Д


  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Милене Рашић, председника већа, Мирјане Поповић и Снежане Димитријевић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Јеленом Мијушковић, записничарем, у кривичном поступку против окривљеног АА и др., због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и др., одлучујући о жалбама окривљеног АА, окривљеног АА, окривљене АА2, окривљене АА3 и браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ, изјављеним против решења Вишег суда у Београду К.бр.3600/10 – Кв.бр. 3051/16 од 28.11.2016. године, у седници већа одржаној дана 20.02.2017. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалби окривљеног АА, окривљеног АА1, окривљене АА2, окривљене АА3 и браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ, УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду К.бр.3600/10 – Кв.бр. 3051/16 од 28.11.2016. године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на даље поступање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду К.бр.3600/10 – Кв.бр. 3051/16 од 28.11.2016. године Виши суду у Београду, првостепено кривично одељење огласило се стварно и функционално ненадлежним за поступање у кривичном поступку против: 1) окривљене АА5, окривљеног АА и окривљеног АА6 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, окривљеног АА1 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ и окривљеног АА4 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ; 2) окривљене АА5 и окривљеног АА због по једног кривичног дела фалсификовање службене исправе из члана 357 став 3 у вези става 1 КЗ; 3) окривљеног АА и окривљене АА7 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и окривљеног АА4 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ; 4) окривљеног АА због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ и окривљеног АА4 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ; 5) окривљеног АА због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и окривљеног АА4 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ; 6) окривљене АА5 и окривљеног АА4 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ; 7) окривљене АА5 и окривљеног АА због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и окривљеног АА4 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ; 8) окривљеног АА4 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ; 9) окривљене АА7 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и окривљеног АА4 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у подстрекавању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ; 10) окривљеног АА4 и окривљене АА2 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и окривљене АА3 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ; 11) окривљеног АА4 и окривљене АА2 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, кривичног дела пореска утаја у саизвршилаштву из члана 229 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, кривичног дела пореска утаја у саизвршилаштву из члана 229 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, кривичног дела пореска утаја у саизвршилаштву из члана 229 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и кривичног дела неуплаћивање пореза по одбитку у саизвршилаштву из члана 229а став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ; 12) окривљеног АА и окривљеног АА9 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ; 13) окривљеног АА9 због кривичног дела неуплаћивање пореза по одбитку из члана 229а став 3 у вези става 1 КЗ; 14) окривљеног АА8 и окривљеног АА због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ; 15) окривљеног АА8 због кривичног дела пореска утаја из члана 229 став 2 у вези става 1 КЗ и кривичног дела неуплаћивање пореза по одбитку из члана 229а став 3 у вези става 1 КЗ; 16) окривљеног АА1 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ, кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ, кривичног дела пореска утаја из члана 229 став 3 у вези става 1 КЗ и кривичног дела пореска утаја из члана 229 став 3 у вези става 1 КЗ; 17) окривљеног АА4 и окривљене АА2 због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и окривљеног АА због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ, по оптужници јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 09.07.2010. године, измењеној актом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 07.04.2015. године, па је одређено да ће се након правноснажности решења, списи предмета доставити Вишем суду у Београду – Посебном одељењу, као стварно и функционално надлежном суду.

Против наведеног решења жалбе су изјавили:

-окривљени АА, из свих законских разлога, с предлогом да Апелациони суд у Београду, након што размотри списе предмета и наводе жалбе, побијано решење Вишег суда у Београду К.бр.3600/10 – Кв.бр. 3051/16 од 28.11.2016. године укине и списе предмета врати на даљи поступак Вишем суду у Београду или да ожалбено решење укине и одреди Виши суд у Београду као стварно и месно надлежан суд;

-окривљени АА1, из свих законских разлога, с предлогом да Апелациони суд у Београду, након што размотри списе предмета и наводе жалбе, побијано решење Вишег суда у Београду К.бр.3600/10 – Кв.бр. 3051/16 од 28.11.2016. године укине и списе предмета врати на даљи поступак Вишем суду у Београду или да ожалбено решење укине и одреди Виши суд у Београду као стварно и месно надлежан суд;

-окривљена АА2, без навођења законског основа побијања решења, с предлогом да Апелациони суд у Београду уважи њену жалбу и укине спорно решење, те наложи да се поступак настави пред Вишим судом у Београду;

-окривљена АА3, због битне повреде одредаба кривичног поступка и повреде кривичног закона, с предлогом да другостепени суд усвоји жалбу и поништи решење Вишег суда у Београду Кв.бр. 3051/16 од 28.11.2016. године;

-бранилац окривљеног АА4, адвокат АБ, због битне повреде поступка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, с предлогом да Апелациони суд у Београду, након што размотри списе предмета и наводе жалбе, побијано решење Вишег суда у Београду К-3600/10 – Кв-3051/16 од 28.11.2016. године укине и списе предмета врати на даљи поступак Вишем суду у Београду.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на коју у смислу члана 467 став 2 ЗКП није позивао странке сматрајући да њихово присуство не било корисно за разјашњење ствари, па је, након што је размотрио изјављене жалбе и побијано решење, које је у смислу члана 467 став 1 ЗКП испитао у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалбама, нашао:

-жалбе су основане.

Наиме, одлучујући о предлогу поступајућег председника већа Виши суд у Београду се побијаним решењем на основу члана 34 став 1 ЗКП у вези са чланом 2 тачка 4, чланом 12 став 1 и чланом 13 став 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, као и члана 30 ЗКП огласио стварно и функционално ненадлежним за поступање у кривичном поступку по оптужници јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 09.07.2010. године, измењеној актом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 07.04.2015. године и одредио да се након правноснажности решења списи предмета доставе Вишем суду у Београду – Посебном одељењу, као стварно и функционално надлежном суду.

Дајући у образложењу решења разлоге за своју одлуку, првостепени суд је, имајући у виду да је оптужницом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 28/10 од 09.07.2010. године, измењеном актом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 28/10 од 07.04.2015. године, ставом 10. окривљеном АА4 и окривљеној АА2 стављено на терет извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, а окривљеној АА3 извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ, при чему је у чињеничном опису наведено да је предузимањем инкриминисаних радњи окривљеном АА4 прибављена противправна имовинска корист у износу од 316.277.506,88 динара, затим да је ставом 11. оптужнице, између осталог, окривљеном АА4 и окривљеној АА2 стављено на терет извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, при чему је у чињеничном опису наведено да је прдузимањем инкриминисаних радњи окривљеном АА4 прибављена противправна имовинска корист у износу од 391.502.981,00 динара, те да је ставом 17. окривљеном АА4 и окривљеној АА2 стављено на терет извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, а окривљеном АА извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ, при чему је у чињеничном опису наведено да је предузимањем инкриминисаних радњи предузећу “Интер експорт” и окривљеном АА4 прибављена противправна имовинска корист у износу од 424.359.859,00 динара, закључио да је за поступање у односу на окривљеног АА4, окривљену АА2, окривљену АА3 и окривљеног АА, због наведених кривичних дела, стварно и функционално надлежан Виши суд у Београду – Посебно одељење.

  Истовремено, првостепени суд је, иако из списа предмета произилази да Виши суд у Београду – Посебно одељење у смислу Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела није надлежан за поступање у односу на остала кривична дела која се наведеном оптужницом окривљенима у овом кривичном поступку стављају на терет, нашао да је Виши суд у Београду – Посебно одељење, имајући у виду одредбу члана 30 ЗКП која регулише вођење јединственог поступка, надлежан за поступање и у односу на остала кривична дела по оптужници јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 09.07.2010. године, измењеној актом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 07.04.2015. године.

Међутим, по налажењу Апелационог суда у Београду основано се изјављеним жалбама окривљеног АА, окривљеног АА1, окривљене АА2, окривљене АА3 и браниоца окривљеног АА4, адвоката АБ истиче да је погрешан закључак првостепеног суда да је за поступање по оптужници Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 09.07.2010. године, измењеној актом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 07.04.2015. године стварно и функционално надлежан Виши суд у Београду – Посебно одељење.

Наиме, Апелациони суд у Београду је имао у виду да је чланом 1 Закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела (“Сл.гласник РС”, бр.32/2013 од 08.04.2013. године), који је ступио на снагу дана 15.04.2013. године, измењен члан 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, између осталог, тако што је у тачки 4 уведено да се наведени закон примењује и ради откривања, кривичног гоњења и суђења за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 КЗ, када вредност прибављене имовинске користи прелази износ од 200.000.000 динара, али је, имајући у виду да је одредбом члана 22 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела прописано да ће се кривични поступци за кривична дела из члана 2 овог закона у којима је оптужница ступила на правну снагу до дана ступања на снагу овог закона окончати пред судовима који су били стварно и месно надлежни пре ступања на снагу овог закона, као и чињеницу да је увидом у списе предмета утврђено је да је оптужница Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 09.07.2010. године ступила на правну снагу дана 22.11.2010. године, нашао да је, с обзиром да је у конкретном случају оптужница ступила на правну снагу пре ступања на снагу наведене измене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупцији и других посебно тешких кривичних дела дана 15.04.2013. године, за поступање по оптужници Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 09.07.2010. године, измењеној актом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.28/10 од 07.04.2015. године стварно и функционално надлежнo кривично веће Кривичног одељења Вишег суда у Београду.

Имајући у виду наведене разлоге, Апелациони суд у Београду је уважавањем жалби укинуо првостепено решење и списе предмета вратио кривичном већу Кривичног одељења Вишег суда у Београду на даље поступање као стварно и функционално надлежном суду.

Сходно наведеном, Апелациони суд у Београду је на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП, донео одлуку као у изреци решења.

Записничар      Председник већа-судија
Јелена Мијушковић,с.р.    Милена Рашић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)