Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.06.2010.

Кж2 2346/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2346/2010
Дана 29.06.2010. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Верољуба Цветковића, председника већа и судија Драгољуба Ђорђевића и Бојане Пауновић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Стојаном Петровићем, записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА, због кривичног дела из члана 357 став 2 у вези става 1 Кривичног законика и др., одлучујући о жалби оштећеног као тужиоца ББ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Ки.бр. 1727/10 - Кв.бр. 2791/10 од 14.05.2010. године, у седници већа одржаној дана 29.06.2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба оштећеног као тужиоца ББ, изјављена против решења Вишег суда у Београду Ки.бр. 1727/10 - Кв.бр. 2791/10 од 14.05.2010. године.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Београду Ки.бр. 1727/10 - Кв.бр. 2791/10 од 14.05.2010. године одбачен је захтев за спровођење истраге оштећеног као тужиоца ББ од 16.04.2009. године, против осумњиченог АА, због кривичног дела фалсификовање службене исправе из члана 357 став 2 у вези ставом 1 КЗ у стицају са кривичним делом кршење закона од стране судије, јавног тужиоца или његовог заменика из члана 360 Кривичног законика, као недозвољен.

Против наведеног решења благовремено је жалбу изјавио, оштећени као тужилац ББ, без навођења законског основа за побијање решења, док из садржине жалбе произилази да се жали на погрешно и неправилно утврђено чињенично стање, као и на погрешну примену закона, са предлогом да Апелациони суд, као другостепени, преиначи решење Вишег суда у Београду Ки.бр. 1727/10 - Кв.бр. 2791/10 од 14.05.2010. године и донесе решење да се против осумњиченог АА из Београда, спроведе истрага због кривичног дела фалсификовање службене исправе из члана 357 став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом кршење закона од стране судија, јавног тужиоца или његовог заменика из члана 360 Кривичног законика.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

жалба је неоснована.

Апелациони суд у Београду је испитао жалбу по службеној дужности и нашао, да доношењем првостепеног решења није учињена битна повреда одредаба кривичног поступка, предвиђена одредбом члана 401 став 5 Законика о кривичном поступку.

Наиме, по оцени Апелационог суда у Београду, правилно је првостепени суд закључио када је нашао да је захтевом за спровођење истраге окривљеном АА стављено на терет, да је као поступајући судија у парници, која се води пред Првим основним судом у Београду, под пословним бројем П.бр. 1751/07 по тужби ВВe, против тужене ГГ чији је пуномоћник, адвокат ГБ подносилац овог захтева, на заказаном и одржаном рочишту, за главну расправу дана 09.05.2008. године пропустио да у записник унесе чињеницу да на том рочишту присуствују тужена и њен пуномоћник, не диктирајући гласно записник приликом уношења садржине текста у исти, а све о намери да би донео решење да се тужба сматра повученим, па је то и учинио не пруживши могућност присутној странци и њеном пуномоћнику да се користе својим процесним права у поступку, чиме би извршио кривично дело фалсификовање службене исправе из члана 357 став 2 у вези става 1 Кривичног закона у стицају са кривичним делом кршење закона од стране судија, јавног тужиоца или његовог заменика из члана 360 Кривичног законика, као и када је нашао да је одредбом члана 221 став 6 Законика о кривичном поступку, прописано да је оштећени лице чије је какво лично или имовинско право кривичним дело повређено или угрожено.

Имајући у виду напред наведено, по налажењу овог суда правилно је првостепени суд нашао да се из цитиране законске одредбе као и описа кривичних радњи, које се осумњиченом стављају на терет захтевом за спровођење истраге произилази да наведеним радњама ни на који начин није повређено или угрожено неко лично или имовинско право приватног тужиоца ББ, с обзиром исти у напред наведеном парничном поступку није парнична странка, већ пуномоћник тужене самим тим и да он не испуњава формалне услове да би имао својство оштећеног, који би могао да иницира кривични поступак као овлашћени тужилац, те на основу члана 243 став 7 Законика о кривичном поступку одбацио захтев за спровођење истраге, као недозвољен.

Имајући у виду напред наведене жалбене наводе приватног као тужиоца ББ у којима се истиче, да првостепени суд није правилно и потпуно утврдио чињенично стање, односно да је своју одлуку засновао на погрешној примени закона, Апелациони суд оцењује неоснованим, будући да је првостепени суд за свој закључак дао јасне и уверљиве разлоге, а које у потпуности као правилно утврђене прихвата и овај суд и налази да истима правилност и законитост побијаног решења није доведена у питање.

Следом изнетог, Апелациони суд у Београду је на основу члана 401 став 3 Законика о кривичном поступку одлучио као у изреци решења.

Записничар Председник већа-судија
Стојан Петровић, с.р. Верољуб Цветковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)