Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.06.2010.

Кж2 2169/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2169/10
Дана 03.06.2010. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Александром Симић, записничарем, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела разбојништво из члана 206 став 3 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца осуђеног АА, изјављеној против решења Вишег суда у Пожаревцу 3 Куо.бр. 9/10 од 13.05.2010. године, у седници већа одржаној дана 03.06.2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВА СЕ жалба браниоца осуђеног АА, па се УКИДА решење Вишег суда у Пожаревцу 3 Куо.бр. 9/10 од 13.05.2010. године, и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Вишег суда у Пожаревцу 3 Куо.бр. 9/10 од 13.05.2010. године, одбијена је као неоснована молба браниоца осуђеног АА, адвоката АБ за пуштање на условни отпуст АА са издржавања казне затвора у трајању од две године, по правноснажној пресуди Окружног суда у Пожаревцу К.бр. 12/05 од 08.12.2006. године.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац осуђеног адвокат АБ, побијајући исто као незаконито и неправилно, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијано решење и усвоји молбу осуђеног за пуштање на условни отпуст, а из образложења решења произлази и предлог да се побијано решење укине.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктр - I бр. 1449/2010 од 31.05.2010. године, предложио да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу браниоца осуђеног АА, изјављену против решења Вишег суда у Пожаревцу 3 Куо.бр. 9/10 од 13.05.2010. године.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења Апелационог јавног тужиоца у Београду датог у наведеном поднеску, нашао:

Жалба браниоца осуђеног је основана.

Побијано решење донето је уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 2 ЗКП-а, јер је првостепени суд приликом доношења побијаног решења неправилно применио одредбу члана 40 тачка 4 ЗКП-а, а што је било од утицаја на законито и правилно доношење решења.

Пре свега, одредбом члана 40 тачка 4 ЗКП-а прописано је да судија не може вршити судијске дужности, између осталог, ако је у истом кривичном предмету учествовао као бранилац. У конкретном случају, увидом у списе предмета, утврђује се да је председник већа судија ВВ, који је заједно са судијама ВВ1 и ВВ2 био члан већа приликом доношења побијаног решења, у овом кривичном предмету К.бр. 12/05 учествовао као бранилац једног од осуђених и то осуђеног ББ, те је стога морао да буде изузет у поступку доношења побијаног решења, јер се може посумњати у његову непристрасност.

Стога је овај суд уважио жалбу браниоца осуђеног АА, укинуо побијано решење и предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду одредаба кривичног поступка на коју му је указано овим решењем, имајући при томе у виду и остале наводе из жалбе браниоца осуђеног, који с обзиром на донету одлуку нису били предмет посебне оцене, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар, Председник већа-судија,
Александра Симић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)