Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.05.2013.

Кж2 2134/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 2134/13
Дана 13.05.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец и Снежане Савић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Јованом Вукчевићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела утаје из члана 207 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару, изјављеној против решења Основног суда у Зајечару К.бр. 108/2013 од 18.02.2013. године, у седници већа одржаној дана 13.05.2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару, изјављена против решења Основног суда у Зајечару К.бр. 108/2013 од 18.02.2013. године.


О б р а з л о ж е њ е

  Решењем Основног суда у Зајечару К.бр. 108/2013 од 18.02.2013. године одбачен је оптужни предлог ОЈТ-а у Зајечару Кт.бр. 961/11 од 04.02.2013. године, а на основу члана 349 став 1 тачка 2 ЗКП у вези члана 439 став 1 ЗКП.

Против наведеног решења жалбу је изјавио заменик јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду као другостепени побијано решење укине и наложи заказивање главног претреса по оптужном предлогу тужилаштва.

  Апелациони јавни тужилац у Београду је у свом поднеску Ктр. I бр. 1840/2013 од 09.05.2013. године предложио да Апелациони суд у Београду уважи као основану жалбу јавног тужиоца, а побијано решење укине.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и изјашњења Апелационог јавног тужиоца у Београду, датог у наведеном поднеску, нашао:

Жалба је неоснована.

Наиме, правилно је првостeпени суд нашао да је одредбом члана 207 став 6 Кривичног законика прописано да се за кривична дела из става 1 и става 5 члана 207 Кривичног законика гоњење предузима по предлогу оштећеног уколико су утајене ствари у својини грађана. У конкретном случају, из наведеног произилази да јавни тужилац не може покренути кривични поступак док предлог не буде стављен од стране оштећеног лица, чије приватне ствари су утајене, те се исто тако гоњење не може наставити ако дат предлог буде повучен. Како из оптужног предлога Основног јавног тужилаштва у Зајечару неспорно произилази да је ББ лице које у конкретном случају има својство оштећеног, као и да током досадашњег кривичног поступка оштећени ББ није испитан у току истражног поступка нити је поднео кривичну пријаву везано за предметни догађај, то је правилно првостeпени суд закључио да у конкретној кривично правној ствари надлежан јавни тужилац није могао ни покренути кривични поступак због недостатка предлога од стране оштећеног а у смислу члана 207 став 6 КЗ.

Следствено томе, супротни жалбени наводи јавног тужиоца према којима истражни судија није саслушао сведока оштећеног ББ чије саслушање је било неопходно, иако је тужилац предложио да се оштећени ББ саслуша као сведок како би се изјаснио о чињеницама које се односе не продају спорне куће као и да ли је њему евентуално исплаћена капара од стране окривљене, оцењени су као неосновани имајући у виду да је првостeпени суд за своју одлуку дао јасне и уверљиве разлоге које у свему као правилне прихвата и овај суд.

Из изнетих разлога, на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар,      Председник већа-судија,
Јован Вукчевић, с.р.     Милимир Лукић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)