Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.09.2014.

Кж2 1893/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 1893/14
Дана 24.09.2014. године
Б Е О Г Р А Д


  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Драгољуба Ђорђевића, председника већа, Здравке Ђурђевић и Драгољуба Албијанића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Марине Барбир, као записничара, у кривичном предмету против окр. АА и др., због кривичног дела из члана 246 став 3 у вези става 1 КЗ и др., одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Кв.бр.2659/14 (К.бр.730/13) од 15.08.2014. године, у седници већа одржаној дана 24.09.2014. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављена против решења Вишег суда у Београду Кв.бр.2659/14 (К.бр.730/13) од 15.08.2014. године, као недозвољена.


О б р а з л о ж е њ е

   Решењем Вишег суда у Београду Кв.бр.2659/14 (К.бр.730/13) од 15.08.2014. године, одбијен је предлог и допуна предлога браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, да се према окривљеном укине притвор, одређен решењем истражног судије Вишег суда у Београду Ки.бр.466/13 од 27.06.2013. године, који му се рачуна од 25.06.2013. године, када је лишен слободе и исти замени мером забране напуштања стана, као неоснован.

  Против наведеног решења жалбу је изјавила бранилац окривљеног, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, с предлогом да се жалба усвоји, преиначи побијано решење, према окривљеном укине притвор и исти замени мером забране напуштања стана или да се побијано решење укине и списи предмета врате на поновно одлучивање.

   Одлучујући о изјављеној жалби, Апелациони суд у Београду је у седници већа одржаној дана 24.09.2014. године, у смислу члана 467 став 2 ЗКП, нашао:

  жалба је недозвољена.

  Одредбом члана 465 став 1 ЗКП прописано је да против решења органа поступка донесених у првом степену странке, бранилац и лица чија су права повређена могу изјавити жалбу увек када у овом Законику није изричито одређено да жалба није дозвољена, а како је одредбом члана 216 став 2 ЗКП прописано да се решење о одређивању, продужењу или укидању притвора доноси по службеној дужности или на предлог странака или бранилаца а против ког решења у смислу става 5 истог члана странке и бранилац могу изјавити жалбу, а тужилац и против решења којим је одбијен предлог за одређивање притвора, argumentum a contrario, против решења којим је одбијен предлог за укидање притвора жалба није дозвољена, што је уосталом првостепени суд и констатовао у поуци о правном леку, због чега по налажењу Апелационог суда жалба браниоца осуђеног није дозвољена.

  Имајући у виду напред наведено, на основу члана 467 став 4 ЗКП одлучено је као у изреци.

Записничар       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марина Барбир с.р.       Драгољуб Ђорђевић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)