Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.04.2013.

Кж2 1887/2013

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 1887/2013
Дана 24.04.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец и Снежане Савић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Мирјаном Јанковић-Недић, записничарем, у кривичном поступку против окривљеног АА и др., због кривичног дела разбојништва из члана 206 став 2 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 КЗ, одлучујући о жалби Јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против решења Вишег суда у Београду К.бр. 845/12 од 10.04.2013. године, у седници већа одржаној дана 24.04.2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе Јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду К.бр. 845/12 од 10.04.2013. године и предмет УПУЋУЈЕ првостeпеном суду на даље поступање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду К.бр. 845/12 од 10.04.2013. године усвојен је предлог браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, па је одлучено да се из списа предмета издвоје записници о саслушању осумњиченог АА сачињени пред ПУ за Град Београд ДП, ПС Земун Ку.бр. 182/11 од 10.01.2011. године и 11.01.2011. године, с тим да се по правноснажности решења о издвајању из списа предмета напред наведених записника исти затворе у посебан омот и предају истражном судији ради чувања одвојено од осталих списа предмета тако да се не могу разгледати и користити у даљем току поступка.

Против наведеног решења жалбу је изјавио Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, због погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијано решење тако што ће се издвојени записници о саслушању осумњиченог АА сачињени пред ПУ за Град Београд ДП, ПС Зему Ку.бр. 182/11 од 10.01.2011. године и 11.01.2011. године користити као доказ у даљем току поступка.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду у поднеску Ктр. I бр. 1683/13 од 24.04.2013. године предложио је да се уважи жалба Јавног тужиоца ВЈТ-а у Београду.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем, па је по оцени жалбених навода и предлога, а имајући у виду и предлог Јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, нашао:

- жалба је основана.

Наиме, првостeпеним решењем усвојен је предлог браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1 да се из списа предмета издвоје записници о саслушању осумњиченог АА сачињени пред ПУ за Град Београд ДП, ПС Земун Ку.бр. 182/11 од 10.01.2011. године и 11.01.2011. године, са образложењем да осумњичени пре саслушања на записнику од 11.01.2011. године није упозорен у смислу одредбе члана 4 став 2 ЗКП, да пре првог саслушања све што изјави може бити употребљено против њега као доказ, те је нашао да овај записник није узет у складу са наведеном законском одредбом, због чега га је и издвојио из списа предмета налазећи да се исти не може користити као валидан доказ у овом кривичном поступку. Даље се у образложењу побијаног решења као разлог за издвајање оба напред наведена записника о саслушању осумњиченог АА пред ПС Земун и записника наводи то што испод личних података овог осумњиченог нема његовог потписа, па првостепени суд закључује да ови записници нису сачињени у складу са одредбама ЗКП-а, због чега их је у смислу одредбе члана 178 став 1 и 2 ЗКП издвојио из списа предмета.

Међутим, по оцени Апелационог суда, овакав закључак првостепеног суда не може се прихватити будући да су разлози којима се првостепени суд руководио приликом оцене валидности сачињених записника о саслушању осумњиченог АА пред ПС Земун погрешни, а на шта се основано указује жалбом Јавног тужиоца. Наиме, одредбом члана 4 став 2 тачка 2 ЗКП, а коју је првостепени суд погрешно тумачио, прописано је да је суд или други државни орган дужан да пре првог саслушања упозори окривљеног, односно осумњиченог, да све што изјави може бити употребљено против њега као доказ, и поучи га о праву да узме браниоца и да бранилац може присуствовати његовом саслушању. Имајући у виду да из садржине записника о саслушању осумњиченог АА пред ПС Земун Ку.бр. 182/11 од 10.01.2011. године произлази да је осумњичени у присуству браниоца по службеној дужности, адвокатом АБ, у смислу цитиране законске одредбе упозорен и поучен о својим правима у поступку, то се основано жалбом Јавног тужиоца указује да чињеница да на записнику Ку.бр. 182/11 од 11.01.2011. године није дословно убележено упозорење из члана 4 став 2 тачка 2 ЗКП, односно да осумњичени АА једино није упозорен да све што изјави може бити употребљено против њега као доказ, не може бити основ за закључак првостепеног суда да у конкретном случају има места примени одредбе члана 178 став 1 и 2 ЗКП о издвајању тог записника. Ово стога јер је осумњичени АА пре првог саслушања на записнику од 10.01.2011.године од стране овлашћеног службеног лица ПС Земун, у смислу напред наведене законске одредбом детаљно поучен и упозорен о својим правима у поступку, те је у складу са тим упозорењем изнео своју одбрану на записнику од 11.01.2011. године. Осим тога, из садржине како записника од 10.01.2011.године, тако и записника од 11.01.2011.године утврђује се да су оба записника сачињена у складу са одредбом члана 226 став 9 ЗКП, у присуству бранилаца по службеној дужности са којима је осумњичени АА обавио поверљив разговор , којом приликом није изнета ниједна примедба на сачињене записнике, а записник од 11.01.2011.године на којем је осумњичени АА изнео одбрану, након што је прочитан, без примедби је потписани од стране осумњиченог АА и његов браниоца по службеној дужности, адвоката АБ2.

  Према томе, чињеница да испод личних података осумњиченог АА на записницима од 10.01.2011.године и 11.01.2011. године нема потписа осумњиченог, по оцени овог суда, насупрот ставу првостeпеног суда, не може бити разлог за издвајање ових записника из списа предмета, тако да се исти могу користити као доказ у кривичном поступку,

Из наведених разлога није било места доношењу одлуке о издвајању поменутих записника, па је стога побијано решење уважавањем жалбе Јавног тужиоца морало бити укинуто и предмет упућен првостeпеном суду на даље поступање.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци решења.

Записничар,       Председник већа – судија,
Мирјана Јанковић-Недић, ср    Милимир Лукић,ср

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)