Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.09.2019.

Кж2 1760/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 1760/19
24.09.2019. године
Београд

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Омера Хаџиомеровића, председника већа, мр Сретка Јанковића и Марка Јоцића, чланова већа, уз учешће вишег саветника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном поступку против окр. AA, због продуженог кривичног дела несавестан рад у служби из члана 361 став 3 у вези става 2 и 1 у вези члана 61 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окр. AA, адв. AБ, изјављеној против решења Првог основног суда у Београду К.бр. 1182/2019 од 24.06.2019. године, у седници већа одржаној дана 24.09.2019. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВА СЕ жалба браниоца окр. AA, адв. АБ, па се УКИДА решење Првог основног суда у Београду К.бр. 1182/2019 од 24.06.2019. године, и предмет упућује првостепеном суду на даље поступање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Првог основног суда у Београду К.бр. 1182/2019 од 24.06.2019. године, Први основни суд у Београду огласио стварно и месно ненадлежним за вођење кривичног поступка, у предмету К бр. 1182/2019, против окр. AA, због продуженог кривичног дела несавестан рад у служби из члана 361 став 3 у вези става 2 и 1 у вези члана 61 КЗ, те је одређено да се, након правноснажности решења, списи предмета К бр. 1182/2019 уступе Вишем суду у Београду - Посебном одељењу за сузбијање корупције, као стварно и месно надлежном суду.

Против напред наведеног решења, благовремено је жалбу изјавио бранилац окр. AA, адв. АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 3 ЗКП, са предлогом да Апелациони суд ожалбено решење укине и предмет врати на поновни поступак.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, које је испитао, у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП, у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, па је, по оцени жалбених наводa, нашао:

-жалба је основана.

Наиме, из списа предмета произилази да је Више јавно тужилаштво у Београду, дана 03.04.2014. године, донело наредбу о спровођењу истраге против окр. AA и др, због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 у вези члана 33 КЗ, те је дана 23.01.2019. године донело наредбу о завршетку истраге против осумњиченог AA, према коме се спроводила истрага због основа сумње да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 у вези члана 33 КЗ, по напред наведеној наредби, након чега је Прво основно јавно тужилаштво у Београду, дана 19.06.2019. године, поднело оптужни предлог Кт.бр.667/19 против окр. AA, због извршења продуженог кривичног дела несавестан рад у служби из члана 361 став 3 у вези става 2 и 1 у вези члана 61 КЗ.

Образлажући своју одлуку, првостепени суд цитира одредбе члана 13 тачка 3 и члана 30 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, који је почео да се примењује дана 01.03.2018. године, а којим је прописано да су, за поступање у предметима кривичних дела из члана 2 овог закона, надлежна посебна одељења виших судова за сузбијање корупције, док је одредбом члана 17 став 2 наведеног закона прописано да у предметима кривичних дела из члана 13 овог закона, у првом степену поступа Виши суд у Београду, у предметима за подручје Апелационог суда у Београду, те да је прописано да ће се кривични поступци покренути због кривичних дела из члана 2 овог закона окончати пред јавним тужилаштвом или пред стварно и месно надлежним судом, односно одељењем суда које је било функционално надлежно пре дана почетка примене овог закона. Потом, првостепени суд наводи да имајући у виду цитиране одредбе чланова, те чињеницу да у конкретном случају, а имајући у виду да се ради о скраћеном поступку, против окривљеног AA још увек није покренут кривични поступак, и то због продуженог кривичног дела несавестан рад у служби из члана 361 став 3 у вези става 2 и 1 у вези члана 61 КЗ, по оптужном предлогу Првог ОЈТ у Београду Кт.бр.667/19 од 19.06.2019. године, сходно одредби члана 7 став 1 тачка 3 и 4 Законика о кривичном поступку, то је суд нашао да је, сходно одредби члана 17 став 2 и одредби члана 30 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, за поступање у овој кривичноправној ствари месно надлежан Виши суд у Београду – Посебно одељење за сузбијање корупције.

Међутим, Апелациони суд у Београду налази да се наведени став првостепеног суда не може прихватити, имајући у виду да се чланом 7 Законика о кривичном поступку одређују моменти од којих ће се, сa процесног аспекта, сматрати да је кривични поступак покренут, па је тако ставом 1 наведеног члана прописано да је кривични поступак покренут доношењем наредбе о спровођењу истраге, а у конкретном случају према окр. AA вођена је истрага, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 у вези члана 33 КЗ, по већ напред наведеној наредби Вишег јавног тужилаштва у Београду од 03.04.2014. године, те како је оптужни предлог Првог ОЈТ у Београду Кт.бр.667/19 од 19.06.2019. године, којим је окр. AA стављено на терет извршење продуженог кривичног дела несавестан рад у служби из члана 361 став 3 у вези става 2 и 1 у вези члана 61 КЗ, проистекао из кривичног поступка по наведеној наредби о спровођењу истраге Вишег јавног тужилаштва у Београду, односно истог чињеничног описа, из којег Прво основно јавно тужилаштво у Београду изводи правну квалификацију у поднетом оптужном предлогу, то се мора применити одредба члана 30 Закона о организацији надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, којом је прописано да ће се кривични поступци, покренути због кривичних дела из члана 2 овог закона, окончати пред јавним тужилаштвом или пред стварно и месно надлежним судом, односно одељењем суда које је било функционално надлежно пре дана почетка примене овог закона, тј. дана 01.03.2018. године.

С обзиром на све напред наведено, у конкретном случају, кривични поступак против окр. AA почео је доношењем наредбе о спровођењу истраге Вишег јавног тужилаштва у Београду Кти.бр.160/14 од 03.04.2014. године, чиме ће се, у складу са одредбом члана 30 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, кривични поступак покренут против окр. AA окончати пред Првим основним судом у Београду, као стварно и месно надлежном да поступка по оптужном предлогу Првог ОЈТ у Београду Кт.бр.667/19 од 19.06.2019. године.

Имајући у виду изнето, Апелациони суд у Београду је првостепено решење, уважавањем жалбе браниоца окр. AA, укинуо и предмет упутио првостепеном суду на даље поступање.

Из изнетих разлога, на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар-саветник       Председник већа-судија
Росанда Џевердановић Савковић, с.р.     Омер Хаџиомеровић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)