Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
14.10.2016.

Кж2 1571/16

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 1571/16
Дана 14.10.2016. године
Б Е О Г Р А Д

 

  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Здравке Ђурђевић, председника већа, Драгољуба Албијанића и Гордане Петковић, чланова већа, уз учешће вишег судијског саветника Марине Барбир као записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА због кривичног дела из члана 194 став 4 у вези члана 187 став 4 у вези става 1 КЗ РС одлучујући о жалби браниоца окривљеног адвоката АБ изјављеној против решења Првог основног суда у Београду Кв.бр. 656/16 ( К.бр. 733/16 од) 12.04.2016. године, у седници одржаној дана 14.10.2016. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

  ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављена против решења Првог основног суда у Београду Кв.бр. 656/16 (К.бр. 733/16) од 12.04.2016. године.


О б р а з л о ж е њ е

  Решењем Првог основног суда у Београду Кв.бр. 656/16 (К.бр. 733/16) од 12.04.2016. године а основу члана 535 став 3 ЗКП у вези члана 87 ЗКП према окривљеном изречена је мера безбедности одузимања предмета и то пиштоља марке “Црвена застава” калибра 7,65 мм, фабричког броја 07054 са једним оквиром и једном чауром као предмета извршења кривичног дела.

  Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног адвокат АБ због повреде кривичног закона с предлогом да се решење преиначи.

Разматрајући списе предмета и побијано решење поводом изјављене жалбе, Апелациони суд у Београду је у седници одржаној дана 14.10.2016. године у смислу члана 467 став 2 ЗКП, нашао:

  жалба је неоснована.

  Правилно је веће првостепеног суда, поступајући по службеној дужности, на основу члана 535 став 3 ЗКП у вези члана 87 КЗ изрекло меру безбедности одузимања предмета.

  У изјављеној жалби бранилац наводи да је за кривично дело за које је АА осуђен било прописана казна од 1 до 8 година па је, будући да је кривично дело извршено пре 23 године, наступила застарелост кривичног гоњења самим тим апсолутна застара изрицања мере безбедности.

  Овакав став браниоца се не може прихватити будући да је одредбом члана 535 став 3 ЗКП прописано ће се решење о одузимању предмета донети и када је у пресуди у којој је оптужени оглашен кривим пропуштено да се донесе таква одлука, при чему није опредељен рок доношења одлуке а тумачењем одредбе члана 535 став 1 ЗКП произлази да се одлука може донети и када је донета одбијајућа пресуда услед апсолутне застарелости кривичног гоњења, те застарелост кривичног гоњења не онемогућава доношење одлуке о одузимању предмета чије је одузимање неопходно ради заштите интереса опште безбедности или разлога морала, а рок застарелости извршења мере безбедности у смислу одредбе члана 107 ЗКП везује се за изречену меру безбедности, због чега је жалба у целости оцењена неоснованом.

Имајући у виду напред наведено на основу члана 467 став 4 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марина Барбир,с.р.       Здравка Ђурђевић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)