Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.02.2011.

Кж2 1436/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 1436/10
Дана 18.02.2011. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Савке Гогић, као председника већа и судија Мирјане Поповић и Снежане Димитријевић као чланова већа, са вишим судијским сарадником Тањом Славковић као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА из Београда, због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 3 у вези члана 289 став 3 у вези става 1 КЗ-а, одлучујући о жалби пуномоћника оштећеног као тужиоца ББ - адвоката БА изјављеној на решење Првог основног суда у Београду Ки.бр.7360/10 – Кв.бр.95/10 од 28.01.2010. године на седници већа одржаној дана 18.02.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена жалба пуномоћника оштећеног као тужиоца ББ - адвоката БА изјављена на решење Првог основног суда у Београду Ки.бр.7360/10 – Кв.бр.95/10 од 28.01.2010. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Првог основног суда у Београду Ки.бр.7360/10 – Кв.бр.95/10 од 28.01.2010. године одлучено је да нема места спровођењу истраге против осумњиченог АА због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 3 у вези члана 289 став 3 у вези става 1 КЗ-а по захтеву за спровођење истраге оштећеног као тужиоца Јовановић Драгана.

Против наведеног решења жалбу је изјавио пуномоћник оштећеног као тужиоца ББ - адвокат БА због битне повреде одредаба кривичног поступка са предлогом да се првостепено решење преиначи тако што ће Апелациони суд донети решење да се у наведеној правној ствари спроведе истрага против окривљеног АА због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 3 у вези члана 289 став 3 у вези става 1 КЗ-а по захтеву за спровођење истраге оштећеног као тужиоца Јовановић Драгана од 13.08.2008. године.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио целокупне списе предмета, затим побијано решење па је по оцени жалбених навода и предлога нашао:

Жалба је недозвољена.

Наиме, Изменама Законика о кривичном поступку које су ступиле на снагу 11.09.2009. године прописано је у члану 433 да се у поступку за кривична дела за која је као главна казна прописана новчана казна или затвор до 5 година примењују одредбе тог законика о скраћеном поступку.

За кривично дело из члана 297 став 3 у вези члана 289 став 3 у вези става 1 КЗ-а прописана је казна затвора у трајању до 4 године што значи да се од 11.09.2009. године од када се наведена законска измена примењује, за то кривично дело, кривични поступак спроводи по одредбама за скраћени поступак.

У члану 435 ЗКП-а прописано је да се пре подношења оптужног предлога може спровести поступак истражних радњи док је у ставу 2 наведеног члана прописано да ако се истражни судија не сложи са предлогом за преузимање истражних радњи, да ће затражити одлуку ванрасправног већа а да против одлуке Кв-већа жалба није дозвољена.

У конкретном случају, обзиром да је наведено решење донето на дан 28.01.2010. године, против истог се и није и могла изјавити жалба, како је то изричито прописано у члану 435 став 2 ЗКП-а, те је Апелациони суд сходно одредби члана 401 став 3 ЗКП-а жалбу пуномоћника оштећеног као тужиоца одбацио као недозвољену.

Са свега напред изложеног одлучено је као у изреци решења.

Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Тања Славковић, с.р. Савка Гогић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)