Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.10.2015.

Kж2 137/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Kж2 137/15
Дана 03.02.2015. године
Б Е О Г Р А Д, Немањина бр. 9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА и др, због кривичног дела прикривање из члана 221 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљених АА1 и АА2, изјављеној против решења Вишег суда у Панчеву Кв.бр.447/14 од 18.12.2014. године, у седници већа одржаној дана 03.02.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Уважавањем жалбе браниоца окривљених АА1 и АА2, а по службеној дужности у односу на окривљене АА и Видоја АА3, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ решење Вишег суда у Панчеву Кв.бр.447/14 од 18.12.2014. године тако што Апелациoни суд у Београду налази да је за вођење кривичног поступка против окривљених АА, АА3, АА1 и АА2, због кривичног дела прикривање из члана 221 став 1 Кривичног законика, а по оптужници ВЈТ Панчево Кт.бр.38/12 од 27.11.2012. године, која је прецизирана дана 24.10.2013. године, стварно и месно надлежан Виши суд у Панчеву.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем Виши суд у Панчеву огласио се стварно и месно ненадлежним за поступање у кривичном предмету К.бр.82/14 против окривљених АА, АА3, АА1 и АА2 због кривичног дела прикривање из члана 221 став 1 Кривичног законика, а поводом оптужнице ВЈТ Панчево Кт.бр.38/12 од 27.11.2012. године, која је прецизирана дана 24.10.2013. године и одредио да се по правноснажности побијаног решења списи предмета К.бр.82/14 доставе Основном суду у Панчеву као стварно и месно надлежном суду за поступање у овом предмету.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљених АА1 и АА2, адвокат АБ, због битне повреде одредаба ЗКП и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да другостепени суд изјављену жалбу уважи.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе заједно са побијаним решењем и то у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби, у смислу одредбе члана 467 став 1 ЗКП, па је, имајући у виду наведено, нашао:

жалба је основана.

Дајући у образложењу побијаног решења разлоге за свој закључак првостепени суд између осталог наводи да је решењем Вишег суда у Панчеву Кв.бр.429/14 од 05.12.2014. године раздвојен кривични поступак према окривљенима АА, АА3, АА1 и АА2 због кривичног дела прикривање из члана 221 став 1 Кривичног законика због чега се првостепени суд у конкретном случају огласио стварно и месно ненадлежним за поступање у односу на означено кривично дело које је наведеним окривљенима стављено на терет јер је исто, у складу са одредбом члана 22 Закона о уређењу судова, у надлежности основних судова, при чему из списа произлази да је окривљенима стављено на терет да су предметно кривично дело извршили на територији Основног суда у Панчеву.

Међутим, иако су тачни наводи првостепеног суда дати у побијаном решењу да кривично дело из члана 221 став 1 Кривичног законика, које је наведеним окривљенима у овом предмету стављено на терет, спада у надлежност основних судова, изјављеном жалбом је основано указано да је у конкретној ситуацији целисходно спровести јединствени кривични поступак у односу на све радње које произлазе из описаног животног догађаја и односе се на све окривљене. У том смислу није од утицаја то што је окривљенима стављено на терет извршење различитих кривичних дела јер између тих кривичних дела и инкриминисаних радњи које су им стављене на терет постоји чврста међусобна веза које се огледа и у повезаношћу истим доказима, сходно одредби члана 30 став 2 ЗКП. При томе, и овај суд је имао у виду да је окривљенима стављено на терет предузимање означених кривичних дела на територији која је у надлежности Вишег суда у Панчеву, због чега је нашао да је исти месно надлежан за поступање у овом предмету.

Имајући на уму да су разлози због којих је ова одлука донета у корист окривљених АА1 и АА2, од користи и за окривљене АА и АА3 који нису изјавили жалбе, а у вези са чињеницом да је и њима стављено на терет извршење кривичног дела из члана 221 став 1 Кривичног законика које произлази из истог животног догађаја, то је суд по службеној дужности поступио као и да њихове жалбе постоје, сходно одредби члана 468 у вези члана 454 ЗКП, па је преиначио побијано решење и у делу који се односи на наведене окривљене.

Према томе, Апелациoни суд у Београду је уважавајући жалбу браниоца окривљених АА1 и АА2, а по службеној дужности у односу на окривљене АА и АА3, преиначио побијано решење тако што је нашао да је Виши суд у Панчеву стварно и месно надлежан за поступање у овом предмету у односу на наведене окривљене.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП, Апелациoни суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења.

Записничар       Председник већа-судија
Вукашин Сарајлић, с.р.       мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)