Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.06.2015.

Кж2 1245/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 1245/15
Дана 23.06.2015.године
Б Е О Г Р А Д
ул.Немањина бр.9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Соње Манојловић, председника већа, судија Драгана Ћесаровића и Миленка Цвијовића, чланова већа, уз учешће вишег саветника Браниславе Муњић, као записничара, у кривичном предмету окривљеног АА и др., због кривичног дела превара из члана 208 став 4 КЗ и др., одлучујући о жалби адвоката АБ, изјављеној против решења Првог основног суда у Београду К.бр.8570/12 од 19.03.2015.године, у седници већа одржаној дана 23. јуна 2015.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе адвоката АБ, УКИДА СЕ решење Првог основног суда у Београду К.бр.8570/12 од 19.03.2015.године и ВРАЋА првостепеном суду на даљи поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Првог основног суда у Београду К.бр.8570/12 од 19.03.2015.године, ускраћено је право АБ, адвокату из Београда, да у својству изабраног браниоца заступа окривљеног АА.

Против наведеног решења жалбу је изјавио адвокат АБ, из законских разлога предвиђених чланом 437 став 1 тачка 1 и 2 ЗКП-а, са предлогом да другостепени суд, на основу члана 455 став 1 тачка 3 ЗКП-а, усвоји жалбу, укине побијано решење и предмет упути првостепеном суду на поновно суђење или усвоји жалбу и преиначи првостепено решење на тај начин што ће АБ, адвокату из Београда, дозволити да у својству изабраног браниоца заступа окривљеног АА.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, у смислу члана 467 став 2 Законика о кривичном поступку, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, које је испитао у смислу одредбе члана 467 став 1 Законика о кривичном поступку, испитујући решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба је основана.

По налажењу Апелационог суда у Београду, основано се жалбом адвоката Драгана Николића оспорава правилност побијаног решења.

Најпре, првостепени суд у изреци ожалбеног решења, као и у поуци о правном леку наводи да против наведеног решења није дозвољена посебна жалба.

Чланом 465 став 1 ЗКП-а прописано је да против решења органа поступка донесених у првом степену, странке, бранилац и лица чија су права повређена могу изјавити жалбу увек када у овом законику није изричито одређено да жалба није дозвољена.

Чланом 73 став 3 ЗКП-а прописано је да бранилац не може бити: 1.саокривљени, оштећени, брачни друг или лице које са саокривљеним, оштећеним или тужиоцем живи у ванбрачној или другој трајној заједници живота, њихов сродник по крви у правој линији до било ког степена, у побочној линији до четвртог степена или по тазбини до другог степена; 2.лице које је као сведок позвано на главни претрес, осим ако по овом законику не може бити испитано као сведок или је ослобођено дужности сведочења и изјавило да неће да сведочи; 3.лице које је у истом предмету поступало као судија, јавни тужилац, заступник оштећеног, службеник полиције или друго лице које је предузимало радње у предистражном поступку; 4.бранилац саокривљеног који се у истом предмету терети за исто кривично дело, осим ако орган поступка закључи да то не би штетило интересима одбране.

Чланом 80 ЗКП-а ставом 1 истог члана прописано је да ће изабрани бранилац бити разрешен ако: 1.постоји неки од разлога и члана 73 став 3 овог законика; 2.после опомене и изречене новчане казне настави да нарушава ред; 3.против њега буде покренут кривични поступак због основане сумње да је у вези са истим предметом учинио кривично дело спречавање и ометање доказивања или бекство и омогућавање бекства лица лишеног слободе; 4.му је пуномоћје поново дато након опозива или отказа пуномоћја, а до тога је очигледно дошло у циљу злоупотребе права (члан 14 став 1); 5.се ради о заједничком браниоцу, а окривљени не поступа у складу са чланом 78 став 2 овог законика; 6.се окривљени који има више од пет бранилаца не определи које ће браниоце задржати (члан 78 став 4). Ставом 2 истог члана прописано је да ће поред разлога предвиђених у ставу 1 тачка 1-3 овог члана, бранилац постављен по службеној дужности бити разрешен ако: 1.окривљени или лице из члана 75 став 1 овог законика узме другог браниоца; 2.не извршава дужности из члана 72 став 1 тачка 2 овог законика; 3.су услед промене имовинског стања окривљеног престали да постоје разлози за одбрану сиромашних (члан 77 став 1).

Чланом 81 став 4 ЗКП-а прописано је да против решења о разрешењу браниоца из разлога наведених у члану 80 став 1 тачка 1 овог законика жалба није дозвољена.

Из списа предмета произлази да је оптужницом Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1048/09 од 08.02.2012.године окривљеном АА стављено на терет извршење кривичног дела превара из члана 208 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, окривљеном АА1 извршење кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 2 у вези става 1 Кривичног законика, а окривљенима АА2 и АА3 извршење кривичног дела скидање и повреда службеног печата и знака из члана 327 став 1 у вези члана 33 Кривичног законика.

Из списа предмета такође произлази да је решењем Првог основног суда у Београду К.бр.889/12 од 06.12.2012.године, правноснажним 31.12.2012.године, обустављен кривични поступак против окривљених АА2 и АА3, због кривичног дела скидање и повреда службеног печата и знака из члана 327 став 1 у вези члана 33 Кривичног законика, услед наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења.

Решењем ВФ председника Првог основног суда у Београду СуVIII-49-21115/2013 од 05.12.2013.године, постављен је адвокат АБ1 за браниоца окривљеном АА.

Поднеском од 26.02.2015.године, окривљени АА доставио је суду пуномоћје којим је овластио адвоката АБ за одбрану у предметном кривичном поступку.

Првостепени суд ожалбеним решењем ускраћује право АБ, адвокату из Београда, да у својству изабраног браниоца заступа окривљеног АА и овакав свој закључак образлаже тиме да је према оптужном акту АБ имао својство саокривљеног, па како дуалитет процесних својстава није дозвољен у кривичном поступку, независно од тога што је окривљени АА доставио пуномоћје за изабраног браниоца којима овлашћује адвоката АБ за одбрану, по ставу првостепеног суда исти не може заступати окривљеног, без обзира на чињеницу да је према окривљеном АА3 поступак решењем овог суда правноснажно обустављен, позивајући се при том на одредбе члана 73 став 3 тачка 1 Законика о кривичном поступку.

Међутим, овакав закључак првостепеног суда не може се прихватити.

Наиме, како је решењем Првог основног суда у Београду К.бр.889/12 од 06.12.2012.године, правноснажним дана 31.12.2012.године, кривични поступак против окривљеног АА3 обустављен, то исти у време достављања пуномоћја за одбрану окривљеног АА у предметном кривичном поступку више није имао својство саокривљеног.

Стога најпре Апелациони суд у Београду налази да нису испуњени разлози из члана 80 став 1 тачка 1 ЗКП-а, за разрешење браниоца, па како сходно члану 465 став 1 ЗКП-а странке, бранилац и лица чија су права повређена могу изјавити жалбу увек када у овом законику није изричито одређено да жалба није дозвољена, то је у конкретном случају жалба на предметно решење дозвољена.

Потом, како је поступак против окривљеног АА3 решењем Првог основног суда у Београду К.бр.889/12 од 06.12.2012.године правноснажно обустављен, то исти у конкретном случају нема својство саокривљеног у овом кривичном поступку и по оцени Апелационог суда у Београду, како се то основано и жалбом адвоката АБ указује, не постоје разлози прописани чланом 73 став 3 тачка 1 Законика о кривичном поступку због којих адвокат АБ не може бити бранилац окривљеном АА у овом кривичном поступку.

Имајући у виду напред наведене разлоге, Апелациони суд у Београду, је уважавањем жалбе адвоката АБ, укинуо побијано решење и предмет вратио првостепеном суду на даљи поступак.

Из напред изнетих разлога,Апелациони суд у Београду је, у смислу члана 467 став 4 Законика о кривичном поступку, донео је одлуку као у диспозитиву решења.

Записничар         Председник већа-судија
Бранислава Муњић, с.р.       Соња Манојловић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)