Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.03.2011.

Кж1 959/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 959/11
Дана 22.03.2011. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Душка Миленковића и Милимира Лукића, чланова већа, са самосталним саветником Драганом Лужњанин, као записничарем, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела крађе у покушају из члана 203 став 1 у вези члана 30 Кривичног законика и др., одлучујући о жалби осуђеног АА, изјављеној против пресуде Првог основног суда у Београду Кв.бр.112/11 (К.бр.17216/10) од 25.01.2011. године, у седници већа одржаној дана 22. марта 2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Поводом жалбе осуђеног АА, а по службеној дужности УКИДА СЕ пресуда Првог основног суда у Београду Кв.бр.112/11 (К.бр.17216/10) од 25.01.2011. године.


О б р а з л о ж е њ е


Побијаном пресудом Првог основног суда у Београду, преиначена је само у погледу одлуке о казни правноснажна пресуда Првог основног суда у Београду К.бр.17216/10 – Кв.бр.3639/10 од 01.09.2010. године, а којом је осуђени АА након што су му узете као утврђене казне затвора изречене пресудама Другог општинског суда у Београду К.бр.1208/07 од 02.10.2007. године и Петог општинског суда у Београду К.бр.915/09 од 07.10.2009. године, којом је осуђен на казну затвора у трајању од десет месеци, осуђен на јединствену казну затвора у трајању од две године и седам месеци, тако да је сада, побијаном пресудом осуђен на јединствену казну затвора у трајању од једне године и седам месеци, а у коју казну му је урачунато и време које је провео у притвору од 30.08.2009. године када је слободе лишен, па до 30.06.2010. године, као и време проведено на издржавању казне затвора у трајању од десет месеци по пресуди Другог општинског суда у Београду К.бр.1208/07, коју је издржао од 02.07.2008. године, па до 01.04.2009. године, а по тој пресуди осуђеном је урачунато и време проведено у притвору од 02.09.2007. године, па до 02.10.2007. године.

Против те пресуде жалбу је изјавио осуђени АА лично, побијајући је као неправилну и незакониту, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине, а сам изврши „раздвајање пресуде Првог основног суда у Београду К.бр.6528/10 од 25.06.2010. године, тако што ће из исте издвојити пресуду Четвртог општинског суда у Београду К.бр.195/08 од 26.06.2008. године, јер је иста већ садржана у правноснажној пресуди Апелационог суда у Београду Кж1 бр. 6342/10 од 18.11.2010. године“.

Апелациони јавни тужилац у Београду у писменом изјашњењу Ктж. бр. 1022/11 од 04.03.2011. године предложио је да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу окривљеног АА и првостепену пресуду као правилну потврди.

У седници већа, Апелациони суд у Београду размотрио је све списе овог предмета заједно са побијаном пресудом, и по оцени жалбених навода и предлога осуђеног АА, применом члана 380 став 1 Законика о кривичном поступку, одлучио као у изреци овог решења.

Наиме, првостепени суд је одлучујући поново – након правноснажности раније одлуке поводом захтева осуђеног АА за неправо понављање поступка од 29.07.2010. године, повредио одредбу члана 369 став 2 и став 3 Законика о кривичном поступку, због чега се укидање побијане одлуке, показује нужним.

Наиме, својом одлуком К.бр.17216/10 – Кв.бр.3639/10 од 01.09.2010. године, првостепени суд је већ одлучио о захтеву осуђеног од 29.07.2010. године, да му се у поступку неправог понављања поступка изрекне јединствена казна по правноснажним пресудама Другог општинског суда у Београду К.бр.1208/07 од 02.10.2007. године, Петог општинског суда у Београду К.бр.915/09 од 07.10.2009. године, преиначене пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 бр. 945/10 од 02.03.2010. године и пресуде Четвртог општинског суда у Београду К.бр.195/08 од 26.06.2008. године, правноснажне дана 26.03.2009. године.

Ова пресуда потврђена је пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 бр. 6342/10 од 18.11.2010. године. Дакле ради се о ствари која је већ правноснажно пресуђена.

Незадовољан одлуком Апелационог суда у Београду, осуђени је дана 10.01.2011. године поднео захтев за понављање кривичног поступка, окончаног пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 бр. 6342/10 од 18.11.2010. године.

Уместо да захтев осуђеног одбаци као недозвољен – јер законом није предвиђен, првостепени суд доноси нову пресуду (по истом затхеву осуђеног од 29.07.2010. године, о коме је већ одлучио) и без икаквог правног основа мења своју већ правноснажну одлуку К.бр.17216/10 – Кв.бр.3639/10 од 01.09.2010. године (не одлучујући о захтеву осуђеног суду достављеног дана 10.01.2011. године), односно примењује закон на начин на који се не може применити.

Првостепени суд, ако налази да има пропуста у његовој првобитној одлуци по захтеву осуђеног од 29.07.2010. године, има могућност да ово исправи сходно члану 56 Устава Републике Србије, подношењем иницијативе Републичком јавном тужиоцу за подношење захтева за заштиту законитости.

Са наведених разлога, на основу члана 389 став 1 Законика о кривичном поступку, одлучено је као у изреци овог решења.


Записничар Председник већа-судија
Драгана Лужњанин, с.р. Зоран Савић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)