Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.10.2015.

Kж1 902/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Kж1 902/15
Дана 29.10.2015. године
Б Е О Г Р А Д, Немањина бр. 9


  АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, уз учешће судијског сарадника Вукашина Сарајлића, записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА и др, због кривичног дела изнуда у саизвршилаштву из члана 214 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика и др, одлучујући о жалбама јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду и бранилаца окривљених АА и АА1, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду К.бр. 281/14 од 13.05.2015. године, у јавној седници већа одржаној у одсуству уредно обавештених јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду и окривљеног АА, а у присуству окривљеног АА1 и његовог браниоца, адвоката АБ и браниоца окривљеног АА, адвоката АБ1, дана 29.10.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

   УСВАЈАЈУ СЕ жалбе бранилаца окривљених АА и АА1, па се УКИДА пресуда Вишег суда у Београду К.бр. 281/14 од 13.05.2015. године и предмет се враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом окривљени АА и АА1  оглашени су кривим због кривичног дела изнуде из члана 214 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика у стицају са кривичним делом изнуда у покушају и саизвршилаштву из члана 214 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 30 и 33 Кривичног законика, па су окривљеном АА утврђене казне затвора за кривично дело из члана 214 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика у трајању од 5 (пет) година, а за кривично дело из члана 214 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 30 и 33 Кривичног законика у трајању од 4 (четири) године и истом је изречена јединствена казна затвора у трајању од 6 (шест) година у коју казну му је урачунато време проведено у притвору почев од 28.01.2014. године до 13.05.2015. године, а окривљеном АА1 за кривично дело из члана 214 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика утврђена је казна у трајању од 4 (четири) и за кривично дело из члана 214 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 30 и 33 Кривичног законика утврђена је казна затвора у трајању од 3 (три) године, па му је изречена јединствена казна затвора у трајању од 5 (пет) година и 6 (шест) месеци у коју казну му је урачунато време проведено у притвору почев од 28.01.2014. године до 13.05.2015. године. Окривљени су обавезани да оштећенима ОО и ОО1 солидарно исплате износ од 17.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате са законском затезном каматом на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Европске централне банке на главне операције за рефинансирање увећане за 8%, обрачунатом од дана пресуђења па до исплате, у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом извршења. Окривљени су обавезани да на име паушала плате суду износ од по 10.000,00 динара и на име трошкова кривичног поступка износ од по 34.109,91 динара, све у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде под претњом извршења, као и да оштећенима ОО и ОО1 солидарно исплате трошкове на име заступања оштећених од стране адвоката у износу од 771.750,00 динара под претњом извршења.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили:

- јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да другостепени суд преиначи побијану пресуду тако што ће окривљенима изрећи појединачне затворске казне у дужем трајању и јединствену казну у дужем временском трајању,

- бранилац окривљеног АА, адвокат АБ1, из свих законских разлога, са предлогом да другостепени суд преиначи побијану пресуду тако што ће окривљеног АА ослободити од оптужбе или да исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење и одлучивање, и

- бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ, из свих законских разлога са предлогом да другостепени суд укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или побијану пресуду преиначи у смислу жалбених навода.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је поднеском Ктж.бр. 932/2015 од 04.09.2015. године предложио да другостепени суд одбије као неосноване жалбе бранилаца окривљених, а уважавањем жалбе јавног тужиоца преиначи побијану пресуду у погледу одлуке о казни тако што ће окривљене осудити на казне затвора у дужем трајању.

Бранилац окривљеног АА, адвокат АБ1, изјавио је одговор на жалбу јавног тужиоца са предлогом да другостепени суд предметну жалбу одбије као неосновану.

Апелациони суд у Београду је одржао јавну седницу већа на којој је размотрио списе заједно са побијаном пресудом и то у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалбама, у смислу одредбе члана 451 ЗКП, па је, имајући у виду наведено, нашао:

Жалбе бранилаца окривљених су основане.

У првостепеној пресуди је садржана битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 1 ЗКП која се састоји у томе што се пресуда заснива на доказу на коме се по одредбама законика не може заснивати, као и битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП, која се састоји у томе што у истој нису наведени разлози о чињеницама које су предмет доказивања, а они који су дати су потпуно нејасни, на шта је жалбама бранилаца окривљених основано указано и због чега је укидање побијане пресуде било нужно.

Дајући у образложењу побијане пресуде разлоге за свој закључак првостепени суд наводи како је из исказа полицијских службеника, СС, СС1 и СС2 између осталог утврдио да су исти чули како окривљени АА разговара преко мобилног телефона са лицем чији идентитет тада нису знали, а за које су касније утврдили да се ради о окривљеном АА1, које лице је наредбодавно и нимало подређено тражило да оштећена ОО дође на одређено место, не знајући у том тренутку да ће окривљени АА и оштећена ОО доћи у пратњи полиције.

Међутим, жалбом браниоца окривљеног АА је основано указано да се побијана пресуда не може заснивати на сазнањима наведених полицијских службеника до којих су исти дошли прислушкивањем телефонског разговора између окривљених, с обзиром да се у конкретном случају ради о неовлашћеном надзору њихове комуникације путем телефона јер полицијски службеници неспорно нису имали наредбу о тајном надзору комуникације између окривљених, у смислу одредбе члана 167 ЗКП. У прилог наведеном иду и делови исказа полицијских службеника СС и СС1 из којих јасно произлази да су исти држали телефон окривљеног АА на тај начин да су могли чути разговор између њега и другог лица за које се касније испоставило да се ради о окривљеном АА1, из чега очигледно произлази да су исти вршили тајни надзор телефонске комуникације између окривљених иако за то нису били испуњени услови из члана 166 и 167 ЗКП.

Поред тога, жалбом браниоца окривљеног АА1 основано је указано и на нејасне разлоге због којих првостепени суд окривљене оглашава кривим због извршења два кривична дела из члан 214 став 3 у вези става 1 Кривичног законика иако се очигледно ради о делима учињеним у временској повезаности и од стране истих учинилаца, која дела очигледно представљају целину због истоветности оштећених, коришћења истог трајног односа, јединства простора извршења дела и јединственог умишљаја учинилаца, односно јер су у конкретном случају испуњени услови за примену конструкције продуженог кривичног дела из члана 61 Кривичног законика. При томе, овај суд је имао у виду да су окривљени оглашени кривим због извршења свршеног дела и покушаја извршења кривичног дела из члана 214 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, али је нашао да наведено није од утицаја на примену конструкције продуженог кривичног дела јер се исто у том случају квалификује према најтежем облику кривичног дела које је извршено, што указује да у састав продуженог кривичног дела истовремено могу ући свршена кривична дела и дела која су остала у покушају.

С`обзиром да је побијана пресуда укинута због битних повреда одредаба кривичног поступка које су такве природе да онемогућавају проверу  правилности и потпуности утврђеног чињеничног стања, постојање повреда кривичног закона и правилност одлуке о кривичној санкцији, то се овај суд није упуштао у оцену навода из жалби бранилаца окривљених у описаним деловима, нити је у овом тренутку посебно ценио наводе из жалбе јавног тужиоца која је изјављена само због одлуке о кривичној санкцији.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити битне повреде одредаба кривичног поступка на које му је указано овим решењем тако што ће након поновне детаљне анализе и оцене свих релевантних околности, узимајући у обзир  и остале наводе изнете у изјављеним жалбама, бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку за коју ће изнети јасне и уверљиве разлоге.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 458 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар      Председник већа-судија
Вукашин Сарајлић,с.р.      мр Сретко Јанковић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)