Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.02.2019.

Кж1 77/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 77/19
13.02.2019. године
Београд

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Татјане Вуковић, председника већа, Здравке Ђурђевић и Гордане Петковић, чланова већа, уз учешће судијског помоћника Љиљане Илић, као записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 у вези члана 61 Кривичног законика, одлучујући о жалбама окривљеног и његовог браниоца, адвоката АБ, изјављеним против пресуде Основног суда у Лазаревцу К бр.83/17 од 04.10.2018. године, у седници већа одржаној дана 13.02.2019. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈАЊЕМ ЖАЛБЕ браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Лазаревцу К бр.83/17 од 04.10.2018. године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Лазаревцу К бр.83/17 од 04.10.2018. године, окривљени АА, оглашен је кривим због кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 у вези члана 61 КЗ-а за које је осуђен на казну затвора у трајању од седам месеци и обавезан да на име паушалног износа плати 2.000,00 динара, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, док је оштећени ОО, ради остварења имовинскоправног захтева упућен на парнични поступак.

Против наведене пресуде, жалбе су изјавили:

- окривљени АА, не означавајући жалбени основ побијања пресуде, са предлогом да га Апелациони суд ”ослободи” јер није учинио кривично дело за која је осуђен,

- бранилац окривљеног, адвокат АБ, из свих законских разлога, са предлогом да се пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или преиначи.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж бр.101/19 од 01.02.2019. године предложио да Апелациони суд одбије жалбу окривљеног и његовог браниоца и побијану пресуду потврди.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа, на којој је размотрио спис предмета заједно са побијаном пресудом и изјављеним жалбама, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

- жалба браниоца окривљеног је основана, док је жалба окривљеног којом се побија правилност утврђеног чињеничног стања, за сада беспредметна.

Основано се жалбом браниоца окривљеног указује да је побијана пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 1 ЗКП-а, с обзиром на то да се заснива на доказу на којем се по ЗКП-у не може заснивати. Ово стога, што је исказ окривљеног који је у својству осумњиченог дао пред овлашћеним службеним лицем у ПС Лазаревац дана 14.10.2013. године, коришћен као доказ у овом постуку, иако, сходно члану 289 став 4 ЗКП-а, није дат у присуству браниоца на који начин су његова процесна права повређена.

  Због наведене битне повреде кривичног поступка, ни чињенично стање у побијаној пресуди се за сада не може прихватити као правилно и потпуно утврђено, те самим тим, не могу се прихватити ни правни закључци првостепеног суда на којима се пресуда заснива, због чега је иста морала бити укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење.

  У поновном поступку, првостепени суд ће отклонити битну повреду одредаба кривичног поступка на које је овим решењем указано, поново извести већ изведене доказе, поуздано утврдити чињенице од којих зависи постојање предметног кривичног дела и кривица окривљеног, а потом донети закониту и правилну одлуку за коју ће дати јасне и ваљане разлоге.

  Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд је на основу одредбе члана 458 ЗКП-а донео одлуку као у изреци.

Записничар  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Љиљана Илић,с.р.      Татјана Вуковић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)