Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.11.2010.

Кж1 6523/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 6523/10
Дана 18.11.2010. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДААПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Душка Миленковића и Милимира Лукића, чланова већа, са судијским сарадником Иреном Јушковић, као записничарем, у кривичном поступку против окривљене АА, због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 1 у вези члана 289 став 1 КЗ , одлучујући о жалби јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду изјављеној против пресуде Првог основног суда у Београду К.бр.5713/10 од 21.06.2010. године, у седници већа одржаној дана 18. новембра 2010. године, донео је


П Р Е С У Д У


ОДБИЈА се као неоснована жалба јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, а пресуда Првог основног суда у Београду К.бр.5713/10 од 21.06.2010. године ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Првог основног суда у Београду К.бр.5713/10 од 21.06.2010. године, окривљена АА оглашена је кривом због извршења кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 1 у вези члана 289 став 1 КЗ, па јој је изречена условна осуда којом јој је утврђена казна затвора у трајању од четири месеца и истовремено одређено да се утврђена казна неће извршити ако окривљена за време од једне године од дана правноснажности пресуде не учини ново кривично дело. Према окривљеној је на основу одредбе члана 297 став 4 и члана 86 КЗ, изречена мера безбедности забране управљања моторним возилом у трајању од шест месеци, с тим што ће се условна осуда изречена окривљеној опозвати уколико прекрши ову забрану. Окривљена је ослобођена плаћања судских трошкова и паушала, те исти падају на терет буџетских средстава суда. Законски заступник малолетне оштећене ББ ради остварења имовинско правног захтева упућена је на парницу.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, због одлуке о кривичној санкцији из члана 367 став 1 тачка 4 у вези члана 371 став 1 ЗКП-а, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду и окривљеној АА изрекне строжију кривичну санкцију, те меру безбедности забране управљања моторним возилом у дужем трајању.

Апелациони јавни тужилац у Београду у поднеску Ктж.бр.6328/10 од 12.11.2010. године предложио је да Апелациони суд у Београду уважи као основану жалбу јавног тужиоца, те побијану пресуду преиначи у погледу одлуке о кривичној санкцији, тако што ће окривљеној АА изрећи казну затвора у ефективном трајању, те меру безбедности забране управљања моторним возилом у дужем временском трајању.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом коју је испитао у смислу члана 380 ЗКП-а и жалбом, па је по оцени навода и предлога изјављених у жалби, а узевши у обзир мишљење надлежог јавног тужиоца, нашао:

Жалба је неоснована.

Жалбом јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва побија се првостепена пресуда због одлуке о кривичној санкцији, тако што се наводи да околности које је суд навео као олакшавајуће нису могле допринети ублажењу кривичне санкције, имајући у виду да је за ово кривично дело запрећена казна затвора од једне до осам година, а што се односи и на изречену меру безбедности у трајању од шест месеци забране управљања моторним возилом. Суд је у образложењу пресуде навео чињеницу да окривљена није имала положен возачки испит, те да самим тим није овладала потребним возачким знањем, вештинама и навикама, те стога није могла предвидети и адекватно реаговати на насталу опасност, али ову околност није посебно ценио, нити образлагао, па је нејасно из којих разлога то није учинио, а што је неспорно битно у целој кривично правној ствари, те се изреченом мером упозорења не може остварити сврха специјалне ни генералне превенције.

Испитујући првостепену пресуду у погледу одлуке о кривичној санкцији, Апелациони суд у Београду је нашао да је првостепени суд приликом одлучивања о избору врсте и висине кривичне санкције имао у виду све околности из члана 54 КЗ, које су од утицаја да кривична санкција буде правилно одабрана и њена висина правилно одмерена, па је од олакшавајућих околности на страни окривљене ценио да је иста мајка малолетног детета, да је изразила жаљење због учињеног кривичног дела, да је изразила спремност да се побрине за оштећену и да до сада није осуђивана, па како на страни окривљене није нашао отежавајуће околности, то је правилно применио одредбе о ублажавању казне из члана 56 и 57 КЗ, те правилно изрекао окривљеној условну осуду, тако што јој је утврдио казну затвора у трајању од четири месеца и истовремено одредио да се утврђена казна неће извршити ако окривљена за време од једне године од дана правноснажности пресуде не учини ново кривично дело, а зашта је у образложењу пресуде дао разлоге које у свему као правилне прихвата и Апелациони суд, а који се жалбеним наводима јавног тужиоца не доводе у сумњу. Имајући у виду степен кривице окривљене и околности под којима је кривично дело учињено, према оцени Апелационог суда изреченом условном осудом у потпуности ће се остварити њена сврха предвиђена одредбом члана 64 КЗ у оквиру опште сврхе кривичних санкција из члана 4 КЗ.

Такође, по оцени Апелационог суда у Београду, првостепени суд је правилно изрекао окривљеној меру безбедности забране управљања моторним возилом у трајању од шест месеци, сходно одредби члана 297 став 4 и члана 86 КЗ, с тим што ће се ова мера извршити тако што ће јој се дозвола одузети, ако је у међувремену положила возачки испит, или ако није положила возачки испит, неће јој се издати возачка дозвола за време на које је мера изречена после полагања испита.

Из свега напред наведеног, а на основу одредбе члана 388 ЗКП-а, Апелациони суд је донео одлуку као у изреци ове пресуде.


ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Ирена Јушковић, с.р. Зоран Савић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)