Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.01.2012.

Кж1 5913/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 5913/11
Дана 25.01.2012. године
Б Е О Г Р А Д
КП-12.11.

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном поступку против окр.АА, због кривичног дела недозвољене полне радње из члана 182 став 2 КЗ, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару, изјављеној против пресуде Основног суда у Зајечару К.бр.1185/2010 од 27.09.2011.године, у седници већа одржаној дана 25.01.2012.године, донео је

 

Р Е Ш Е Њ Е


Уважавањем жалбе јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару, УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Зајечару К.1185/2010 од 27.09.2011.године, и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Основног суда у Зајечару К.1185/2010 од 27.09.2011.године, окр.АА, на основу члана 355 став 1 тачка 2 ЗКП-а, ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело недозвољене полне радње из члана 182 став 2 КЗ, те је одређено да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда, док је малолетна оштећена ББ, за остваривање имовинско-правног захтева упућена на парницу.

Против напред наведене пресуде благовремено је жалбу изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Зајечару, због повреде кривичног закона, погрешно утврђеног чињеничног стања и битне повреде одредаба кривичног поступка, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду Основног суда у Зајечару укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду, у поднеску Ктж.бр.5604/11 од 02.12.2011.године, предложио је да Апелациони суд у Београду уважи жалбу Основног јавног тужилаштва у Зајечару и укине првостепену пресуду, те предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио  целокупне списе предмета, заједно са побијаном пресудом коју је испитао по службеној дужности, у смислу одредбе члана 380 ЗКП-а, па је по оцени жалбених навода и предлога, а имајући у виду и предлог Апелационог јавног тужиоца, нашао:

-жалба је основана.

Жалбом јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару побија првостепена пресуда због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 10 ЗКП-а, тако што се наводи да је пресуда заснована на доказу на коме се по одредбама ЗКП-а не може засновати, тј. на налазу и мишљењу вештака неуропсихијатра др ВВ, против које се пред Основним судом у Зајечару води кривични поступак због кривичног дела тешко дело против здравља људи из члана 259 став 4 у вези члана 251 став 3 у вези става 1 КЗ.

Веће Апелационог суда је из дописа Основног суда у Зајечару К.289/2011 од 16.01.2012.године, примљеног у овај суд 19.01.2012.године, уз који је достављена и оптужница Основног јавног тужилаштва у Зајечару Кт.бр.34/09-б од 12.04.2011.године, утврдио да се пред Основним судом у Зајечару води кривични поступак по напред наведеној оптужници ОЈТ-а у Зајечару против окр.др ВВ, судског вештака неуропсихијатра, а због кривичног дела тешко дело против здравља људи из члана 259 став 4 у вези члана 251 став 3 у вези става 1 КЗ.

Одредбом члана 20 Закона о судским вештацима предвиђено је да вештак не може обављати вештачења ако је против њега покренут кривични поступак за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова вештачења, док овај поступак траје.

С обзиром да је првостепени суд своју одлуку између осталог засновао на налазу и мишљењу вештака неуропсихијатра др ВВ, а имајући у виду напред цитирану одредбу члана 20 став 1 Закона о судским вештацима, по оцени Апелационог суда, несумњиво је да је првостепена пресуда донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 10 ЗКП-а, на коју основано указује јавни тужилац у својој жалби, па је из тих разлога првостепена пресуда морала бити укинута и предмет враћен на поновно суђење. У поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду одредаба кривичног поступка, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку.

Из изнетих разлога, на основу одредбе члана 389 став 1 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар      Председник већа-судија
Росанда Џевердановић Савковић   Синиша Важић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)