Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.12.2012.

Кж1 5564/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 5564/12
Дана, 27.12.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Катарине Мајачић, као записничара, у кривичном предмету према окривљеном АА, због кривичног дела изазивање опште опасности из члана 278 став 1 КЗ и др., одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против пресуде Првог основног суда у Београду К.бр.20318/10 од 06.07.2012. године, у седници већа одржаној дана 27.12.2012. године, донео је


Р Е ШЕ Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, УКИДА СЕ пресуда Првог основног суда у Београду К.бр.20318/10 од 06.07.2012. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом Првог основног суда у Београду К.бр.20318/10 од 06.07.2012. године, окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела изазивање опште опасности из члана 278 став 1 у стицају са кривичним делом недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ, па му је суд применом напред наведене законске одредбе, као и одредби члана 1, 2, 4, 5, 42, 43, 45 и 54 КЗ, за кривично дело изазивање опште опасности из члана 278 став 1 КЗ, утврдио казну затвора у трајању од 8 (осам) месеци, а за кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ, утврдио казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци, па му је применом напред наведене законске одредбе, као и одредби члана 60, 64, 65 и 66 КЗ изрекао условну осуду, тако што му је утврдио јединствену казну затвора у трајању од 1 (једне) године и истовремено одредио да се овако утврђена казна затвора неће извршити уколико окривљени у року од 4 (четири) године од дана правноснажности пресуде не изврши ново кривично дело.

На основу члана 63 став 1 КЗ, суд је одредио да ће се у случају опозива условне осуде окривљеном АА у казну затвора урачунати и време проведено у притвору, почев од 08.01.2008. године, када је лишен слободе по решењу о задржавању ПС Чукарица број Ку-267/08, ЛС.36/08 од 08.01.2008. године па до 09.01.2008. године, када му је укинуто задржавање решењем о укидању задржавања ПС Чукарица Ку-267/08, ЛС.36/08 од 09.01.2008. године.

На основу члана 87 КЗ, окривљеном је изречена мера безбедности - одузимања предмета и то једног пиштоља марке „ЦЗ М-70“, калибра 7,65 милиметара, фабричког броја _ и 2 метка ознаке „ППУ 32 ауто“.

На основу члана 196 став 4 ЗКП, окривљени је ослобођен од плаћања трошкова поступка и паушала те је одређено да исти падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведеног решења, жалбу је благовремено изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд усвоји жалбу и ожалбену пресуду укине, односно да првостепену пресуду преиначи тако што ће окривљеног блаже казнити. Такође је предложио да буде позван на јавну седницу.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је поднеском Ктж.бр. 5213/12 од 12.10.2012. године предложио да се одбије жалба браниоца окривљеног адвоката АБ, као неоснована.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је у смислу одредбе члана 448 ЗКП, обзиром да се на кривично дело због којег је окривљени у овом кривичном поступку оглашен кривим, примењују одредбе скраћеног поступка, није обавестио странке и браниоца окривљеног, јер је нашао да присуство странака не би било корисно за разјашњење ствари, а на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом и жалбом браниоца окривљеног, па је по оцени жалбених навода и предлога, а имајући у виду и предлог Апелационог јавног тужиоца у Београду, нашао:

- жалба је основана.

Првостепена пресуда донета је уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 3 ЗКП, с обзиром да је првостепени суд дана 06.07.2012. године одржао главни претрес без присуства окривљеног и његовог браниоца, а на ком главном претресу је јавни тужилац изменио оптужни акт, те је сходно одредби члана 341 ЗКП, иако се ради о скраћеном поступку, првостепени суд био у обавези да одложи главни претрес, како би са измењеним оптужним актом упознао окривљеног и његовог браниоца, а на шта се основано указује у жалби браниоца окривљеног.

Такође првостепена пресуда је донета и уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, имајући у виду да је првостепени суд на главном претресу дана 06.07.2012. године, на сагласан предлог странака, донео решење да се главни претрес настави у смислу чл. 445 став 3 ЗКП-а, при том у образложењу пресуде то није навео, односно није навео разлоге зашто је сматрао да присуство окривљеног на главном претресу није било нужно, имајући у виду да је одредбом чл. 445 став 3 ЗКП-а прописано да уколико окривљени не дође на главни претрес иако је уредно позван или му се позив није могао уручити због непријављивања суду промене адресе или боравишта, суд може одлучити да се главни претрес одржи и у његовом одсуству, под условом да његово присуство није нужно и да је пре тога био саслушан.

Такође, првостепени суд је у записнику са одржаног главног претреса од 06.07.2012. године и у образложењу побијане пресуде навео да је у доказном поступку на сагласан предлог странака извео одређене доказе њиховим читањем, док је у записнику са главног претреса навео да је на сагласан предлог странака донео решење у смислу чл. 445 став 3 ЗКП-а, а у конкретном случају на главном претресу нису били присутни ни окривљени ни његов бранилац, из којих разлога нису ни могли да дају наведене сагласности.

Услед учињених битних повреда одредаба кривичног поступка, на које се основано указује жалбом браниоца окривљеног, првостепена пресуда је уважавањем жалбе браниоца окривљеног, морала бити укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак у којем ће првостепени суд отклонити битне повреде одредаба кривичног поступка на које је указано овим решењем, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку, а за своје закључке дати довољне, јасне и аргументоване разлоге.

На основу свега изнетог, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења, применом одредбе члана 389 ЗКП.

ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Катарина Мајачић, с.р.    Синиша Важић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)