Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.09.2010.

Кж1 5362/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 5362/10
Дана 07.09.2010. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Александром Симић, записничарем, у кривичном предмету AA, због седам кривичних дела злоупотреба знака за помоћ и знака за опасност из члана 351 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца AA, изјављеној против решења Првог основног суда у Београду 18 К.бр. 18547/2010 од 16.07.2010. године, у седници већа одржаној у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца у Београду, донео је дана 07.09.2010. године


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца AA и по службеној дужности, УКИДА СЕ решење Првог основног суда у Београду 18 К.бр. 18547/2010 од 16.07.2010. године, и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

AA остаје привремено смештена у одговарајућој здравственој установи или некој другој подесној просторији, по решењу Првог основног суда у Београду К.бр. 18547/10 – Кв.бр. 2215/10 од 14.05.2010. године, до даље одлуке суда.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Првог основног суда у Београду 18 К.бр. 18547/2010 од 16.07.2010. године према AA, која је у стању неурачунљивости извршила седам противправних дела предвиђених у закону као кривична дела злоупотреба знака за помоћ и знака за опасност из члана 351 Кривичног законика, је на основу члана 81 Кривичног законика изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, а која мера ће се спровести у Специјалној затворској болници у Београду, ул. Бачванска број 14. На основу члана 87 Кривичног законика према AA изречена је мера безбедности одузимања једне „Хало картице“ од 300,00 динара, серијској броја __. Истим решењем одређено је да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац AA, адвокат AБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка и повреде закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијано решење и списе предмета врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктж.бр. 3539/10 од 17.08.2010. године, предложио да се жалба браниоца AA, адвоката AБ, изјављена против решења Првог основног суда у Београду 18 К.бр. 18547/2010 од 16.07.2010. године, одбије као неоснована.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца у Београду, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења Апелационог јавног тужиоца у Београду, датог у напред наведеном поднеску, нашао:

У првостепеном решењу садржане су битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, на које овај суд као другостепени поводом жалбе у смислу члана 380 ЗКП-а пази по службеној дужности, као и битне повреде одредаба кривичног поступка из наведеног члана на које се основано указује жалбом браниоца, због чега је првостепено решење морало бити укинуто и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење.

Најпре, у првостепеном решењу садржана је битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, која повреда се састоји у томе што у истом нису дати разлози о одлучним чињеницама, а на коју повреду овај суд као другостепени поводом жалбе пази по службеној дужности у смислу члана 380 ЗКП-а.

Наиме, првостепени суд је побијаним решењем нашао да је AA „у стању неурачунљивости извршила седам противправних дела предвиђених у закону као кривична дела злоупотреба знака за помоћ и знака за опасност из члана 351 Кривичног законика и то тако што је у периоду од 14.02.2010. године до 03.03.2010. године у Београду, у неурачунљивом стању у седам наврата злоупотребила знакове за опасност и то усмене дојаве да је у више објеката на територији града Београда које користе међународне организације, верске установе и привредни субјекти, подметнута бомба и тиме изазвала предузимање непотребних мера државних органа и то јединица МУП-а РС које су по пријавама излазиле на лице места и предузимали мере и радње на проналажењу и демонтажи наводно постављених експлозивних направа... „

Међутим, из овако дате изреке првостепеног решења се не види који је знак за помоћ или знак за опасност је AA злоупотребила критичном приликом.

Наиме, кривично дело злоупотреба знака за помоћ и знака за опасност из члана 351 КЗ има два облика радњи извршења и то злоупотреба знака за помоћ и знака за опасност, а у другом случају радња је неосновано позивање у помоћ.

Дакле, како првостепени суд у изреци побијаног решења није означио елемент предметног кривичног дела и то који је знак AA злоупотребила, нити је у образложењу објаснио који је то знак за опасност злоупотребила то је тиме учинио наведену битну повреду одредаба кривичног поступка.

Осим наведеног, у побијаном решењу садржана је и битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, на коју се основано указује жалбом браниоца AA.

Наведена битна повреда одредаба кривичног поступка састоји се у томе што је првостепени суд на главном претресу одржаном дана 16.07.2010. године извео доказ саслушањем судског вештака ВВ, којом приликом је констатовано да вештак излаже као у писменом налазу и мишљењу. Међутим, суд у доказном поступку није извео доказ читањем налаза и мишљења комисије вештака психијатра, као ни налаза и мишљења психолога ББ, нити је у образложењу решења дао разлоге зашто је одбио извођење овог доказа.

Имајући у виду напред наведено, овај суд је уважавањем жалбе браниоца АА и по службеној дужности укинуо побијано решење и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама на које му је указано овим решењем, те отклонити наведене битне повреде одредаба кривичног поступка, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку.

Веселиновић Зорица остаје привремено смештена у одговарајућој здравственој установи или некој другој подесној просторији, а по решењу Првог основног суда у Београду К.бр. 18547/10 – Кв.бр. 2215/10 од 14.05.2010. године, до даље одлуке суда.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 389 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар, Председник већа-судија,
Александра Симић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)