Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.06.2011.

Кж1 5357/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 5357/10
Дана 10.09.2010. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Синише Важића као председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића као чланова већа, са записничарем-судијским сарадником Оливером Мемаровић, у кривичном предмету окривљеног АА због кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби оштећеног као тужиоца ББ, изјављеној против пресуде Основног суда у Бору К.бр.12/10 од 23.03.2010.године, на седници већа дана 10. септембра 2010.године, донео је:


Р Е Ш Е Њ Е


Поводом жалбе оштећеног као тужиоца ББ, а по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Бору К.бр.12/10 од 23.03.2010.године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Основног суда у Бору К.бр.12/10 од 23.03.2010.године према окривљеном АА на основу члана 354 став 1 ЗКП-а одбијена је оптужба да је извршио кривично дело тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 Кривичног законика, те је одлучено да трошкови поступка падају на терет буџетских средстава.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио оштећени као тужилац ББ без навођења посебног законског основа за побијање исте.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом коју је испитао и у смислу одредбе члана 380 ЗКП-а, па је по оцени навода и предлога у изјављеној жалби нашао:

Апелациони суд у Београду налази да је у побијаној пресуди учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а будући да је изрека пресуде противречна разлозима наведеним у њој, а постојање које повреде другостепени суд, поводом жалбе, испитује по службеној дужности, у смислу одредбе члана 380 ЗКП-а.

Наиме, поступајуће веће првостепеног суда је у конкретном случају донело пресуду којом се одбија оптужба због чињенице да на главном претресу који је био заказан за 23.03.2010.године оштећени као тужилац ББ није приступио, а уредно је позван, нити је исти свој изостанак на било који начин оправдао. Међутим, по налажењу другостепеног суда у конкретном случају је требало донети решење о обустави поступка, а не пресуду којом се оптужба одбија. Ово стога што је одредбом члана 303 став 2 ЗКП-а предвиђено да ако на главни претрес не дође оштећени као тужилац или приватни тужилац, иако су уредно позвани, нити њихов пуномоћник, веће ће решењем обуставити поступак.

Поред тога другостепени суд указује да поднесак оштећеног као тужиоца који је насловљен као „жалба“ суштински у себи садржи молбу упућену Основном суду у Бору за повраћај у пређашње стање, а о којој молби је првостепени суд пропустио да донесе одговарајућу одлуку. У вези са тим другостепени суд указује да је одредбом члана 63 став 2 ЗКП-а предвиђено да у случају недоласка оштећеног као тужиоца на главни претрес на који је био уредно позван примениће се одредбе члана 59 став 2 до 5 ЗКП-а, а одредбом члана 59 став 5 ЗКП-а предвиђено је да решење о обустави поступка ступа на правну снагу када протекну рокови предвиђени одредбама ставова 2 и 3 истог члана, а у којим ставовима су предвиђени рокови у којима се може поднети молба за повраћај у пређашње стање.

У даљем току поступка првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду одредаба кривичног поступка на коју му је предметним решењем указано, односно одлучиће о молби за повраћај у пређашње стање оштећеног као тужиоца, након чега ће бити у могућности да донесе закониту и правилну одлуку за коју ће дати јасне и аргументоване разлоге.

Имајући у виду наведено, Апелациони суд у Београду одлучио је као у диспозитиву решења, а на основу члана 389 став 1 ЗКП-а.


Записничар Преседник већа-судија
Оливера Мемаровић с.р. Синиша Важић с.р.

јт

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)